Till innehåll på sidan

Grib - Kurs för examinator delkurs 1B

En examinator i Grib är en person anställd inom den kommunala räddningstjänsten som efter att ha genomgått MSB:s certifierade kurs har fått i uppgift att verka som examinator inom delkurs 1B, Praktik i räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar på räddningstjänsten och ska verka som examinator inom delkurs 1B, Praktik i räddningstjänst.

Förkunskaper

För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den
sökande ska ha:

1. anställning inom kommunal räddningstjänst,

2 a. genomgått MSB:s handledarkurs inom området skydd mot olyckor innehållande Gribspecifik del, eller

2 b. genomgått handledarutbildning i Grib.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Kursen syftar till att ge dig förutsättningar att på ett rättssäkert och kvalitativt sätt bedöma och dokumentera samtliga examinationer (12 stycken) i delkurs 1B. Du får möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens i bedömningssituationer inom delkurs 1B. 

Under kursen får du bland annat lära dig att tillämpa bedömning och återkoppling mot de lärandemål och bedömningskriterier som ingår i delkurs 1B. Du får också lära dig att använda metoder för effektiv och framåtsyftande återkoppling samt att använda utbildningens lärplattform i samband med kunskapsbedömning och återkoppling. 

Bakgrund

Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) är sex veckor lång och fördelad på två kurser. 

Kurs 1, kommunal räddningstjänst, består av delkurs A, Introduktion till yrkesrollen, samt delkurs B, Praktik i räddningstjänst. Under kurs 2, Räddningsinsatsen, utvecklas och fördjupas de kunskaper som kursdeltagaren tillgodogjort sig under kurs 1 inom samtliga ämnesområden.  Kurserna studeras och examineras var för sig och vid godkänt resultat vid båda kurserna utfärdas ett utbildningsbevis som intygar att deltagaren har ökade förutsättningar att genomföra operativa uppgifter inom kommunal räddningstjänst.

Ett nära samarbete mellan MSB och Sveriges räddningstjänster är en förutsättning för att Grib ska fungera på ett effektivt sätt. Det gäller i synnerhet utbildningens praktikdel, delkurs 1B, som genomförs under en vecka vid en räddningstjänst. Det är en viktig del i utbildningen där den studerande utvecklar sina kunskaper och färdigheter genom att ta del av metoder, tekniker och det materiel som används i den kommunala räddningstjänstens arbete.

Sveriges räddningstjänster har olika förutsättningar, vilket lett till utmaningar för ett antal räddningstjänster att genomföra delkurs 1B och dess examinationer på ett kvalitativt sätt. Möjligheten att själva få ansvaret att bedöma examinationerna i delkurs 1B har därför efterfrågats. Mot denna bakgrund erbjuder MSB föreliggande certifierande kurs till examinator, för de räddningstjänstorganisationer som önskar alternativet att själva bedöma examinationerna i delkurs 1B. Kursen är en kvalitetssäkrande förutsättning för rättssäker kunskapsbedömning av examinationerna i delkurs 1B. 

Samarbetsmöjligheter mellan räddningstjänster 

Du som examinator är behörig att examinera studerande i delkurs 1B såväl inom som utanför den egna organisationen. Det möjliggör samarbeten mellan räddningstjänster över kommun- och förbundsgränserna där examinatorer kan fördela bedömningsarbetet av de 12 examinationerna i delkurs 1B utifrån ämnesområde. Detta kan ske under förutsättning att räddningstjänst i samband med godkännandet av anmälan meddelat MSB vilka examinatorer som ska kopplas till aktuell studerande.

Upplägg

Kursen genomförs via distansstudier med gemensam undervisning under två dagar. Inför kursen ska du göra några förberedande uppgifter som förväntas ta ungefär fem timmar att genomföra.

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner, gruppuppgifter och redovisningar.

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett kursintyg och du har behörighet att agera examinator under en period av fyra år. Certifieringen som du får efter att ha blivit godkänd på kursen måste förnyas efter fyra år.

Kursplan för examinator Grib delkurs 1 B, praktik i räddningstjänst

Utrustning som krävs

Undervisningen under kursen kommer att ske via ett e-mötesverktyg, vilket kräver att kursdeltagaren själv kan tillhandahålla teknisk utrustning i form av dator med fungerande kamera och mikrofon.

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar angående Grib - Kurs för examinator

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan