Till innehåll på sidan

Integritetspolicy för appar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra mobilappar (”appar”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Vilken information samlar vi in?

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av MSB:s appar du använder och vilka uppgifter du delar med MSB. Nedan har du information om vilka uppgifter MSB:s appar behandlar, varför dessa uppgifter behandlas och hur länge de lagras.

Användningsdata

Om du använder MSB:s appar behandlas dina användardata i den enhet (till exempel din mobiltelefon) som aktuell app är installerad på för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om din enhets operativsystem, när appen öppnades senast, eventuella krascher, etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som rättslig grund, där MSB:s berättigade intresse är att erbjuda bra produkter till sina användare.

Tillgång till enhetens funktioner

På den enhet (till exempel din mobiltelefon) som aktuell app är installerad på kan appen begära tillgång till olika funktioner.

Brandrisk Ute

 • Geografisk placering: för att visa brandriskprognoser för din aktuella plats
 • Kontakter: för att skicka tips till eller dela brandriskprognos med en kontakt
 • Kalender: åtkomst till kalendern kan behövas för att dela brandriskprognos.
 • Bilder: för att spara ner brandriskprognos som en bild

Krisinformation

 • Notiser: för att visa notiser från appen

WIS

 • Notiser: för att visa notiser från appen
 • Kamera: för att kunna ta en bild och direkt posta den
 • Bilder: för att kunna posta bilder
 • Läsa och skriva i lagringsyta: för att visa filer så lagras de tillfälligt i en app-specifik lagringsyta

Lupp

 • Kamera: för att kunna ta en bild och direkt bifoga den till en anteckning
 • Bilder: för att kunna bifoga bilder till en anteckning
 • Läsa och skriva i lagringsyta: för att öppna bifogade filer i en anteckning så lagras filerna tillfälligt i en app-specifik lagringsyta

Farliga ämnen

 • Läsa och skriva i lagringsyta: dels lagras en lokal kopia av ämnesdatabasen för att appen ska fungera även utan internetuppkoppling, dels lagras information om vilka ämnesposter som du favoritmarkerat. I båda fall lagras informationen på en app-specifik lagringsyta.

En dialogruta frågar efter ditt samtycke innan funktionerna används av appen. Du kan naturligtvis neka tillgång men kan då inte använda appens funktionalitet fullt ut.

Vilka kan MSB komma att dela dina uppgifter med?

MSB kan komma att överföra dina personuppgifter till de leverantörer som MSB anlitar för bland annat lagring, utveckling och optimering av appar.

Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för MSB:s räkning i samband med att de utför en tjänst för MSB. MSB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då MSB är fast beslutet att alltid skydda dina data, kommer MSB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. Lagringstider bestäms i MSB:s gallringsföreskrifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har nedanstående rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.

Få tillgång till de personuppgifter som behandlas

Du ha rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar det.

Begära radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas krav på oss – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att radera dina personuppgifter.

Begränsning av behandling av personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataöverföring/dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av oss, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål?

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss, detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud 0771-240 240. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Ändringar i policyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster och förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Datumet då de senaste ändringarna publicerades visas alltid i sidfoten nedan.

Kontakta oss

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (org. nr. 202100-5984)
Telefonväxel: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se

Adress:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Senast granskad: 3 juli 2024

Till toppen av sidan