Till innehåll på sidan

Humanitära insatser

MSB:s experter inom humanitära insatser, men även utrustning och utbildningsverksamhet är tillgänglig för våra partners inom det humanitära samfundet. Med det kan vi stödja till exempel FN-organisationer genom att öka deras kapacitet att svara upp vid naturkatastrofer och konfliktsituationer för att minska lidandet för drabbade människor.

30 års erfarenhet av internationella insatser

Med 30 års erfarenhet, som började med sök- och räddningsuppdrag efter jordbävningen i Armenien 1989, har MSB:s humanitära insatsverksamhet utvecklats till att inkludera insatstyper som till exempel infrastruktur, logistik, informationshantering, it och samband, koordinering, tillfälliga nödboenden, vatten och sanitet och minhantering. MSB arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön och bidra till en ökad jämställdhet genom de insatser som MSB genomför.

Infrastruktur för humanitär närvaro

När byggnader, vägar och annan infrastruktur har raserats efter en katastrof eller inte finns tillgängliga i utsatta områden är det svårt för hjälporganisationer att bistå de drabbade människorna. MSB kan genom att göra insatser inom området infrastruktur, konstruktion och logistik bidra till att underlätta för hjälporganisationer, exempelvis FN-organ och  frivilligorganisationer, att kunna vara verksamma nära den drabbade befolkningen. Målet är att MSB ska underlätta hantering och samordningen av humanitär hjälp. MSB kan stödja humanitära organisationer genom att sätta upp säkra boende- och kontorslösningar för hjälparbetare på avlägsna eller annat vis svårtillgängliga platser i krisområden. Tält och pre-fabricerade byggnader kan snabbt sättas upp och fasta byggnader kan renoveras för användning så att hjälpen lättare och snabbare når utsatta människor som drabbats att kriser och katastrofer.

Under de senaste åren har MSB bistått internationella hjälporganisationer med boenden- och kontorsutrymmen, sanitär utrymmen, säkerhetsarrangemang, lagerytor, elförsörjning med mera i ett flertal olika humanitära situationer. Anläggningarna har etablerats i kris- och konfliktdrabbade områden ibland annat Centralafrikanska Republiken, Bangladesh, Nigeria, Demokratiska Republiken Kongo, Uganda, Etiopien, Sydsudan och Sudan.

MSB genomför även insatser som innefattar planering och genomförande av utbildningar för akut omhändertagande av skadade. Detta bidrar till att nationell och internationell biståndspersonal får stärkta kunskaper för att arbeta i högriskområden.

Krissamordning och informationshantering

För att nödhjälpen ska nå de drabbade områdena och befolkningen på ett så snabbt och bra sätt som möjligt behövs behovsbedömningar och samordning av resurser och av de organisationer som arbetar i krisen. För att kunna sända rätt hjälp till rätt plats och till de som är mest drabbade krävs även tillförlitlig och ofta svårtillgänglig information om situationen och vilka som behöver hjälpen. MSB ger stöd till behovsbedömningar, krissamordning och informationshantering genom att sända ut experter och utrustning till de drabbade områdena. Insatserna inom krissamordning och informationshantering avser att bidra till att nödhjälpen samordnas på ett så bra sätt som möjligt. För att bidra till stärkt krissamordning kan MSB:s experter underlätta beslutsfattande genom till exempel genomförande av behovsbedömningar, samla in information om de drabbad områdena, genomföra krisanalyser samt utveckla humanitära handlingsplaner, etablera samordningsmekanismer och upprätta koordineringscentraler. MSB kan även stödja med personal och anpassade tekniska lösningar så att internet, tele- och radiokommunikationen fungerar i krisdrabbade områden där dessa nätverk har förstörts.

MSB har under de senaste åren genomfört insatser  i Mali, Uganda, Demokratiska Republiken Kongo, Nigeria, Irak, Senegal, Bangladesh, Sydsudan, Sudan och Somalia.

Tillfälligt boende, vatten och sanitet

En kris eller katastrof bidrar ofta till att människor förlorar sina hem och saknar tillgång till rent vatten. MSB kan  bidra med personal och utrustning för att bistå med tillfälliga nödboenden, planera och upprätta flyktingläger samt organisera mottagningscentraler. MSB:s experter kan även hjälpa till att minska risken för vattenburen smitta och tillgång till rent dricksvatten.

MSB har under de senaste åren bidragit med insatser för att bistå med tillfälliga boenden och bastjänster för drabbad befolkning i Uganda, Bangladesh, Nigeria, Centralafrikanska Republiken, Mozambique, Jemen, Sydsudan och Sudan. Stödet har inkluderat planering av flyktingbosättningar, etablering av tillfälliga krisboenden och insatser inom vatten, sanitet och hygien. Bland annat har områdesplaner tagits fram för fler än 100 000 flyktingar i Uganda, samt åtgärdsförslag för att minimera miljöpåverkan i berörda områden vad gäller till exempel begränsning av avskogning samt rekommendationer för hållbar vattenförsörjning. Stödet har därtill bidragit till att skapa en förbättrad tillgång till vatten, förbättrade sanitära villkor och hygienaspekter i ett antal länder. När så varit relevant har MSB utöver att bidra till bättre boende och bastjänster i flyktingförläggningar även gjort detsamma för värdsamhällen, då dessa ofta påverkas avsevärt av flyktingtillströmningen.

Miljö

I kriser och katastrofer påverkas miljön negativt, oftast i form av utsläpp, ökad mängd avfall och så vidare. MSB kan stödja med att hantera specifika miljökriser och säkerställa integrering av miljöaspekter i nödhjälpen. Målet är att förbättra miljöarbetet och minska negativ miljöpåverkan. Detta innebär bland annat stöd med att genomföra snabba miljöbedömningar, utsändande av miljörådgivare och genomförandet av projekt med syfte att hantera och sortera katastrofavfall. MBS:s olika insatser inom miljöområdet syftar till att stödja robust hantering av miljöpåverkan och etablera smarta energilösningar.

MSB har under de senaste åren bistått med insatser i Jordanien, Libanon, Sydsudan, Uganda och Demokratiska Republiken Kongo för att stärka FN:s kapacitet att hantera miljökonsekvenser i samband med kriser och katastrofer.

Jämställdhet

Oftast är kvinnor och barn mer utsatta och hårdare drabbade av kriser och katastrofer. Bland annat är dödligheten högst bland dessa grupper och våldet mot dem tilltar ofta i katastrofernas kölvatten. MSB arbetar därför med jämställdhet och könsbaserat våld för att minska konsekvenserna för de personer som är mest utsatta i kriser och katastrofer.

MSB:s arbetar med att sända experter inom jämställdhet och könsbaserat våld för att på ett bättre sätt möjliggöra att det finns kunskap, handlingsplaner och initiativ för att minska katastrofens påverkan på drabbade kvinnor och barn. Det handlar till exempel om att säkerställa att kvinnor och barns behov av hjälp och risker tas i beaktning och analyseras på ett bra sätt, att nödhjälpen anpassas så att den når fram till dessa grupper och så vidare. MSB:s arbete mot könsbaserat våld innebär införandet av åtgärder för att förebygga, begränsa och hantera dessa risker, vilket bland annat innebär att säkerställa att det finns mottagningar för se som drabbats av könsbaserat våld.

Under de senaste åren MSB genomfört insatser i Palestina, Burundi, Sydsudan, Etiopien, Uganda, Mali, Rwanda, Irak, Syrien och Bangladesh vilket har bidragit till att MSB:s samarbetsorganisationer har stärkt sin förmåga att möta kvinnor, flickor, pojkar och mäns olika behov i kriser och katastrofsituationer.

Min- och ammunitionshantering

I krissituationer där väpnade aktörer agera sprids ofta explosiva ämnen såsom minor och ammunition. MSB arbetar därför med att begränsa explosiva hot för att möjliggöra för humanitära aktörer att verka inom ett drabbat område samt att minska risken för människor som bor där. MSB har expertis inom minhantering, vapen- och ammunitionshantering med kunskap inom manuell och mekanisk röjning, informationshantering, utbildning i riskmedvetenhet, vapen- och ammunitionshantering, etc. Dessutom bidrar MSB med stödfunktioner inom minröjning, såsom sjukvårdsstöd och sjukvårdsutbildningar, konstruktion och logistik. MSB kan agera i akuta krissituationer, post-konfliktsituationer genom långsiktiga kapacitetsbyggnadsprojekt.

Under de senaste åren har MSB genomfört insatser ibland annat Syrien, Somalia, Centralafrikanska Republiken och Irak.

Senast granskad: 18 augusti 2021

Till toppen av sidan