Till innehåll på sidan

Humanitära insatser

Sveriges humanitära bistånd har som mål att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som utsatts för eller hotas av väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

MSB bidrar till detta genom att tillhandahålla expertis och materiel till det humanitära samfundet. Vi stödjer exempelvis FN och EU för att förstärka deras möjligheter att genomföra ett effektivt och samordnat humanitärt arbete till stöd för dem som drabbats av konflikt- och katastrofsituationer.

Genom partnerskapsavtal mellan MSB och de humanitära FN-organen finns väl etablerade samarbetsformer som gör att insatser kan genomföras på kort varsel. Inom EU koordineras responsen av ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Insatserna finansieras vanligtvis av biståndsmyndigheten Sida. MSB genomför årligen cirka 70-80 humanitära insatser inom områden såsom boende- och kontorslösningar, logistik, informationshantering, IT och samband, koordinering, tillfälliga nödboenden, vatten och sanitet, miljö, jämställdhet och minhantering.

Infrastruktur för humanitär närvaro

I områden som drabbats av humanitära kriser saknas ofta den infrastruktur som krävs för att biståndsorganisationer ska kunna arbeta under säkra förhållanden. Detta kan leda till att möjligheten att nå drabbade människor med humanitära insatser försämras eller helt uteblir. MSB arbetar med att etablera eller förbättra boende-, kontors- och logistiklösningar för biståndsorganisationerna. Genom detta arbete stärks möjligheterna för FN-organ och andra biståndsorganisationer att nå och stödja drabbad befolkning genom ökad närvaro av humanitär personal. Genom att sätta upp anläggningar som används av flera organisationer bidrar MSB också till att stärka samordningen av biståndet. Tält och prefabricerade byggnader kan snabbt sättas upp och befintliga byggnader kan renoveras. MSB kan även leda arbetet med att bygga permanenta lokaler från grunden.

Krissamordning och informationshantering

För att humanitärt stöd ska nå de drabbade områdena och befolkningen på ett så snabbt och bra sätt som möjligt behövs behovsbedömningar och samordning av resurser och av de organisationer som arbetar i krisen. MSB:s experter kan bidra till stärkt krissamordning för att underlätta beslutsfattande genom till exempel genomförande av behovsbedömningar, samla in information om de drabbade områdena, genomföra situationsanalyser, utveckla humanitära handlingsplaner, etablera samordningsmekanismer och informationshanteringssystem samt upprätta koordineringscentraler. MSB kan även stödja med personal och anpassade tekniska lösningar så att internet-, tele- och radiokommunikation fungerar i krisdrabbade områden där dessa nätverk har förstörts.

Tillfälligt boende, vatten och sanitet

En kris eller katastrof bidrar ofta till att människor förlorar sina hem och saknar tillgång till rent vatten och sanitetsanläggningar. MSB kan bidra med personal och utrustning för att bistå med tillfälliga nödboenden, planera och upprätta flyktingläger samt organisera mottagningscentraler. MSB:s experter kan även hjälpa till att minska risken för vattenburen smitta och förbättra tillgång till rent dricksvatten och hygienfaciliteter. Insatserna ska öka möjligheten till stärkt skydd och förbättrad hälsa hos katastrofutsatta människor och därmed öka deras förutsättningar att skapa en dräglig tillvaro trots en utsatt situation. 

Miljö och klimat

I kriser och katastrofer påverkas miljön ofta negativt, exempelvis i form av föroreningar, utsläpp och avfall. MSB kan stödja med att hantera specifika miljökriser och säkerställa integrering av miljöaspekter i biståndet och därigenom stärka skyddet för människor i ett katastrofområde. Det görs exempelvis genom att stötta partners med att genomföra snabba miljöbedömningar vid hastigt uppkomna katastrofer, sända ut miljörådgivare och genomföra projekt med syfte att hantera katastrofavfall. Etablering av smarta energilösningar är ett annat exempel på insatser där MSB:s expertis kan bidra till såväl minskad negativ klimatpåverkan som till sänkta kostnader för energiförsörjning av exempelvis boendeanläggningar.

Jämställdhet och förebyggande av könsbaserat våld

Flickor, pojkar, män och kvinnor kan påverkas på olika sätt i kriser och katastrofer. MSB kan stödja sina partners med experter inom områdena jämställdhet samt förebyggande av könsbaserat våld. Syftet är att bidra till stärkt jämställdhet i de humanitära insatserna samt till förbättrat skydd för människor som utsatts för eller riskerar att utsättas för hotfulla situationer och övergrepp. Uppdragen kan exempelvis handla om att stödja humanitära organisationer för att säkerställa att kvinnors och barns hjälpbehov beaktas när verksamhet planeras, och att biståndet anpassas så att det når fram till dessa grupper. MSB:s arbete mot könsbaserat våld handlar både om att bidra i det förebyggande arbetet för att minska riskerna för övergrepp men också om att bygga upp strukturer för omhändertagande av drabbade efter att övergrepp skett.

Min- och ammunitionshantering

I krissituationer där väpnade aktörer agerar sprids ofta explosiva ämnen såsom minor och ammunition. MSB arbetar med att begränsa explosiva hot för att möjliggöra för humanitära aktörer att verka inom ett drabbat område samt för att minska risken för befolkningen i området att skadas. Vi har expertis inom minhantering inom exempelvis manuell och mekanisk röjning samt informationshantering. Vi kan även bidra med stödfunktioner inom minröjning, såsom sjukvårdsstöd och sjukvårdsutbildningar, konstruktion och logistik. Vi agerar både i akuta krissituationer men även efter konfliktsituationer genom långsiktiga kapacitetsbyggnadsprojekt för att bidra såväl till ökade möjligheter till effektivt biståndsarbete liksom till förbättrat skydd mot olyckor för befolkningen.

Senast granskad: 27 juni 2022

Till toppen av sidan