Till innehåll på sidan

Klimatrelaterade händelsescenarier

Att analysera hur olika klimatrelaterade händelser kan påverka den egna verksamheten eller kommunen i stort är en förutsättning för att kunna stärka arbetet med att anpassa sig till ett förändrat klimat.

För att stödja kommuner, länsstyrelser och andra organisationer i att analysera klimatrelaterade risker har ett antal händelsescenarier tagits fram.

Scenarierna beskriver olika klimatrelaterade händelser och ger exempel på konsekvenser som kan inträffa. Frågor finns som stöd för att analysera konsekvenserna i den egna verksamheten. Faktabakgrund och tips på vidare läsning ges också.

Händelsescenarierna är ett verktyg som kan användas i klimatanpassnings- och riskhanteringsarbetet på strategisk nivå. Exempelvis kan scenarierna användas för att inkludera klimatförändringar som en aspekt i kommunernas och länsstyrelsernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser eller i arbetet med den klimat- och sårbarhetsanalys som ska göras enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Scenarierna kan även användas till övningar av klimatrelaterade risker, eller bara som inspiration till arbetet med att förebygga och hantera klimatrelaterade händelser.

Scenarierna har tagits fram av representanter från Jordbruksverket, Lantmäteriet, MSB, Riksantikvarieämbetet, SMHI, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut och Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast granskad: 16 november 2020

Till toppen av sidan