Till innehåll på sidan

Släckmedel för räddningstjänst

Räddningstjänsten har ett antal olika släckmedel och tekniker för att bekämpa bränder. I dag gäller det inte bara släckeffektivitet utan hänsyn behöver också tas till miljöpåverkan. Varje situation kräver den bästa lösningen för att åstadkomma så små skador som möjligt.

Destruering av skumvätskor med PFAS

MSB har fått i uppdrag av regeringen att under 2022 destruera skumvätskor med PFAS som idag finns hos räddningstjänsten. För att finansiera destrueringen har MSB fått bidrag från Naturvårdsverket. Vi får just nu många frågor om hur det kommer gå till, när det kommer göras med mera. Här finns svar på några av frågorna.

Frågor och svar om enkät och destruering av skumvätskor med PFAS

 

Utrustning och metoder vid släckning

Oavsett vilken metod som väljs måste den vara väl inövad. Samtlig personal i tjänst vid en insats måste behärska den utrustning och de metoder som används. Detta gäller i synnerhet utrustning och metoder som sällan används, det vill säga där personalen inte kan få tillräcklig erfarenhet från användning under skarpa förhållanden.

Minimera användningen av brandskum

Miljöaspekten är viktig i de beslut och rekommendationer MSB ger ut. Det vi rekommenderar baseras på evidens och forskning. Tillsammans med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket avråder MSB från användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av bränder. Dessa skumvätskor ska endast användas i sådana fall då inga andra alternativa släckmetoder är tillämpliga, företrädesvis vid omfattande vätskebränder.

Alternativ finns till brandskum

Tester har även visat att det finns alternativ till skum som släcker lika effektivt. MSB har finansierat flera studier, forskning och praktiska försök för att testa effektivitet och släckegenskaper för alternativa släckmetoder/medel.

Det är även viktigt att minska mängden vatten som används vid släckning för att minska mängden släckvatten som behöver tas om hand efter en brand.

Vid sällanhändelser såsom cisternbrand och omfattande brand i kemisk industri, kan det fortfarande vara nödvändigt att använda skum som släckmedel. I många andra fall finns det som alternativa släckmedel.

Vid anläggningar som omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor, så kallad farlig verksamhet, kan det finnas fasta anläggningar för släckmedel. Det kan innebära att räddningstjänsten själva inte behöver ha med eget skum vid en eventuell insats.

Omhändertagande av släckvatten

Brandsläckningsskum innehåller tensider vars ytaktiva förmåga kan göra att släckvattnet lättare når grundvattnet. Brandsläckningsskum drar även med sig kemiska ämnen som bildas vid själva branden. Det är därför viktigt att minimera mängden släckvatten och att ta om hand det släckvatten som bildas. Då även andra brandsläckningsskum än de fluorerade kan medföra betydande miljöpåverkan anser MSB att även släckvatten som innehåller andra sorters skum i största möjliga utsträckning ska samlas upp och skickas till destruktion. Kan detta inte genomföras rekommenderar MSB användning av andra släckmetoder om det är möjligt.

MSB:s arbete kring släckvatten och brandskum

MSB arbetar löpande med frågor om släckvatten. Vi finansierar projekt för att utveckla metoder och tekniker för att ta fram utrustning för uppsamling av förorenat släckvatten. Det är en utmaning för räddningstjänsten att hantera och samla upp släckvatten och vi arbetar för att ta fram tydligare riktlinjer. Att minska miljöpåverkan är viktigt och vi kommer att fortsätta med utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos räddningstjänsten. Vi arbetar också för att tydliggöra de juridiska ansvarsförhållandena både för effektiv brandsläckning i kombination med minskad miljöpåverkan. Läs mer om detta under ”Påverkan på miljö”.

Påverkan på miljö vid olyckorSeminarium: Brandsläckningsskum och dess konsekvenser

Seminarium om risker för människa och miljö i samband med brandsläckning med fokus på brandsläckningsskum och dess konsekvenser. Under 2015 genomförde MSB en rad seminarier i ämnet. Här kan du se seminarierna i sin helhet.

Senast granskad: 1 april 2022

Till toppen av sidan