Till innehåll på sidan

Brandbränsleklassificering

Brandbränsleklassificering är en webbaserad karttjänst som främst ska ge underlag till kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om skogsvegetationens brandbenägenheten.

Öppna verktyget - Brandbränsleklassificering

Detaljer

Målgrupp

  • Kommunal räddningstjänst
  • Länsstyrelser

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Det är i huvudsak skogsvegetationens brandbenägenhet som är klassificerad utgående från Nationella marktäckedata (NMD).

Klassningen kan utgöra ett underlag för att få en riskuppfattning var större sammanhängande områden finns med mer eller mindre brandbenägen vegetation. Klassningen kan också utgöra ett beslutsunderlag vid pågående insatser för att få en uppfattning om brandspridning och brandbeteende och därmed vilka åtgärder som kan behöva vidtas som utrymning.

Även efter en brand kan brandklassningen vara underlag för analys av brandens beteende, spridningshastighet och hur den utvecklats samt intensitet.

När tjänsten används bör användaren ta i beaktning att kartan ger en generaliserad bild av fördelningen av brandbränsle i skogsmark. I detta första steg har endast skogsmark med trädhöjd över 5 meter karterats.

Felkarteringar och avvikelser kan förekomma som ett resultat av begränsningar i det underlag som finns tillgängligt.

Tjänsten är under ständig utveckling där vi löpande kommer att arbeta med att förbättra karteringen av brandbränsle.

Publikationer

Vidareutveckling av Brandbränslekartan : Fördjupning i NDVI, kraftledningsgator och järnvägar Bränsleklassificering - klassbeskrivningar Brandbarriärer i brandbränslekartan - förstudie Bränsleklassificering för vegetationsbränder (pdf) Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige - syntesrapport (pdf)Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige - slutrapport (pdf)

Senast granskad: 21 september 2023

Till toppen av sidan