Till innehåll på sidan

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver kommuniceras för att minska skaderiskerna.

Klassificering innebär att på ett systematiskt sätt ta reda på produkternas egenskaper. Produktmärkning, transportmärkning och säkerhetsdatablad upplyser användare om farorna.

Klassificering och märkning enligt CLP

EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, innehåller reglerna för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, samt explosiva föremål, som sätts på marknaden inom EU. I Sverige är Kemikalieinspektionen (KemI) den ansvariga myndigheten för CLP. MSB stödjer KemI i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror så som brand-, explosions- och andra reaktivitetsfaror (egenskaper i Del 2 i CLP-förordningens Bilaga 1). På EU-nivå ansvarar den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA för CLP-förordningen. Hos ECHA finns också vägledning till CLP.

Säkerhetsdatablad enligt REACH

Vid överlåtelse för yrkesmässigt bruk av kemiska produkter som klassificerats som farliga ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Reglerna om säkerhetsdatablad finns i REACH-förordningen, EU-förordning 1907/2006. Det är Kemikalieinspektionen (KemI) som är ansvarig myndighet för REACH-förordningen i Sverige. MSB stödjer KemI i frågor om fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport av farligt gods, bland annat vad gäller säkerhetsdatablad.

Transport av farligt gods

Vid transport av kemiska produkter med farliga egenskaper gäller särskilda regler för transport av farligt gods, bland annat ADR och RID. Dessa innehåller också klassificerings- och märkningskrav. Klassificeringen enligt CLP-förordningen och enligt transportregelverken är i hög grad harmoniserad och i vissa fall kan transportetiketter ersätta CLP-piktogram. MSB är ansvarig myndighet för transport av farligt gods på land, dvs. på väg och järnväg.

Transport av farligt gods

Transportmärkning och CLP

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan