Till innehåll på sidan

EU-fonder

Det finns möjligheter att söka medel till olika slags projekt direkt från EU-fonder som ofta fördelas via utlysningar som publiceras på EU:s webbsidor. Ibland fördelas EU-medel via medlemsländernas nationella myndigheter. Här presenteras några olika EU-fonder som kan vara intressanta för aktörer med ett ansvar inom samhällsskydd och beredskap.

Fonderna syftar till att bidra till att EU:s politiska mål nås inom områden som civilskydd, säkerhet och cybersäkerhet med mera. Finansiering söks för att genomföra olika typer av insatser, beroende på fonden. Medel kan till exempel beviljas för att förstärka samverkansförmåga, förstärka samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhället, att utveckla handlingsplaner eller för att göra nya analyser av läget i ett visst krisberedskapsområde. Det går också att söka medel för att kunna genomföra insatser för att inkludera befolkningen i krisberedskapsarbete genom informationsspridning med mera.

Fonderna som redovisas här erbjuder finansiering inom MSB:s ansvarsområde.

Hur fungerar EU-fonder?

Alla EU-fonder och även nationella fonder utgår från olika politiska mål som finansieringen ska bidra till att uppfylla. Det är viktigt att förstå vad syftet är med olika fonder, samt förstå vad som efterfrågas i specifika utlysningar för att lyckas erhålla finansiering.

EU-fonder ställer till exempel ofta krav på att medlemsländer söker medel gemensamt med andra nationella eller internationella aktörer och bildar ett konsortium. Det finns även stora skillnader på fondernas medfinansieringsgrad, hur lång projekttiden är, vilka redovisningskrav som gäller och så vidare.

Alla fondutlysningar från EU publiceras på EU-kommissionens ansökningsportal Singel Electronic Data Interchange Area, SEDIA. Utlysningar av EU fonder som förvaltas nationellt i Sverige publiceras på respektive fondförvaltarens webbsida.

Webbplatsen SEDIA

 • Inre säkerhetsfonden - ISF

  Inre säkerhetsfonden (ISF polis) syftar till att främja genomförandet av EU:s inre säkerhetsstrategi, öka samarbetet avseende brottsbekämpning och förbättra krishantering. En del av ISF-fonden förvaltas av kommissionen som till exempel publicerar utlysningar på SEDIA portalen och en del utlysningar publiceras av Polismyndigheten som är utsedd som förvaltande myndighet i Sverige.ISF:s totala budget för fondperioden 2021-27 i Sverige uppgår till cirka 430 miljoner SEK.

  ISF fondens nationella program bygger på tre specifika mål som man kan söka medel från, nämligen,

  • Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyten inom och mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och vid behov med tredje länder och internationella organisationer.
  • Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.
  • Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

  I Specifikt mål 3 samt i specifikt mål 2 i fondens nationella program anges krisberedskap och resiliensåtgärder som kan finansieras och som kan vara relevanta för dig som aktör. Några exempel på insatser som kan finansieras av ISF är:

  • Utbildning, metodutveckling, erfarenhetsutbyten, utformning av gemensamma riktlinjer för att öka samhällets beredskap och motståndskraft mot fientliga attacker, främja kontinuitetsplanering och stärka samordningen mellan berörda aktörer på beredskaps- och resiliensområdet
  • Utveckling och vidareutveckling av gemensamma processer för planering inom beredskapsområdet samt åtgärder som förbättrar beredskapsaktörers förmåga att planera enligt dessa.
  • Etablering av nätverk, forum, kompetens- eller operativa centra för samverkan mellan relevanta aktörer inom beredskaps- och resiliensområdet
  • Stärka samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och aktörer inom beredskaps- och resiliensområdet genom att omhänderta erfarenheter nationellt och främja utbyten av bästa praxis med relevanta aktörer i EU och i Norden med mera.

  Ni kan läsa mer på Polismyndighetens webbsida om ISF fonden eller kontakta eu-fonder(@)polisen.seOm ISF-fonden på Polismyndighetens webbplats

 • Programmet för ett digitalt Europa (Digital)

  Programmet för ett digitalt Europa (Digital) är ett nytt instrument med som EU vill förstärka EU:s inre marknad genom att öka aktörernas kapacitet att ta itu med de nya utmaningar som uppstår på grund av den ökade digitaliseringen. Programmet pågår mellan 2021-2027 och syftar till att bland annat, öka EU:s konkurrenskraft i området, hantera de ekonomiska och samhälleliga utmaningar i området, bidra till att öka Europas resiliens i cybersäkerhetsområde och sprida nytt kunskap genom att koppla samman akademien, den privata och den offentliga sektorn mm. Den totala budgeten för programmet är 7.6 miljarder euro och består av fem huvudområden, nämligen:

  •  Högpresterande datorsystem (HPC) ska bygga upp och stärka EU:s kapacitet för superdatorer- och databehandling. Bland annat genom att öka tillgängligheten och bredda användningen av superdatorer inom områden av allmänt intresse som hälsa, miljö, säkerhet och industri.
  • Artificiell intelligens, som syftar till att stärka och stödja befintliga anläggningar för testning och experiment (TEF) inom områden som hälsa, tillverkning, smarta städer och samhällen samt jordbruk samt till att skapa ett europeiskt datautrymme och underlätta säker åtkomst till och lagring av stora datamängder samt pålitlig och energieffektiv molninfrastruktur
  • Inom området cybersäkerhet är ett av målen med DIGITAL att stärka cybersäkerhetssamordningen mellan medlemsstaterna. Det kommer att ske genom gemensam utbyggnad och upphandling av avancerad utrustning, verktyg och datainfrastrukturer. MSB har fått ett särskilt uppdrag i detta område och ska verka som ett nationellt sam¬ord¬nings¬center för forsk¬ning, inno¬vation NCC-SE och tillämp¬ning inom cyber¬säker¬het. Centret kommer inrättas under 2023.
  • Avancerade digitala färdigheter: Området syftar till att finansiera kompetenshöjandeinsatser inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet samt högpresterande datorer (HPC).
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier: Målet ska stödja den offentliga sektorn och andra områden som hälso-och sjukvård, utbildning, rättsväsendet, tullväsendet, transport, mobilitet, energi, miljö, kulturella och kreativa sektorer att på ett effektivt sätt få tillgång till den senaste digitala tekniken, såsom HPC, AI och cybersäkerhet.

  Programmet i Sverige förvaltas av Myndighet för digital förvaltning (DIGG). DIGG:s webbplats.

 • Union civil protection mechanism

  För att stärka EU:s förmåga att hantera katastrofer har EU inrättat Civilskyddsmekanismen (UCPM). Det övergripande målet med EU: s civilskyddsmekanism är att stärka samarbetet mellan EU: s medlemsstater och  andra deltagande stater på området civilskydd i syfte att förbättra förebyggande, beredskap och respons på katastrofer. Vilka typer av åtgärder går att finansieras bestäms utifrån ett två årigt arbetsprogram som publiceras på EU kommissionens webbsida. I civilskyddsmekanismen ingår också utvecklingen av EU gemensamma resurser för hantering av kriser och katastrofer (rescEU).

  Läs mer om fonden på EU kommissionens webbplats

  Utlysningar inom Knowledge for Action in Prevention and Preparedness (KAPP)

  Union Civil Protection mechanism UCPM har fler olika utlysningar där aktörer kan söka EU-finansiering för projekt inom krisberedskapsområdet. En utlysning heter Knowledge for Action in Prevention and Preparedness” (KAPP). Denna utlysning består av tre delutlysningar, det vill säga ”Prevention” ,”Preparedness” och ”Full scale exercises”. I KAPP-utlysningarna är det möjligt för internationella organisationer och juridisk person att söka finansiering.

  Om ni planerar att söka EU-finansiering behöver ni bifoga ett stödbrev från den nationella civilskyddsmyndigheten, i detta fall MSB. Ni hittar en mall för stödbrevet. i EU:s ansökningsportal Funding & tender opportunities Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Ni hittar länken till SEDIA högre upp på denna sida.

  I mallen till stödbrevet ställs ett antal frågor. Ni behöver besvara dessa.
  Ni behöver beskriva hur er projektansökan överensstämmer med nationella policymål, planer, processer och identifierade behov inom landet. Ni behöver referera till relevanta policydokument.

  MSB behöver utöver ifyllt stödbrev även följande information från er:

  • En sammanfattning av ert projekt
  • Namn på organisationen
  • Organisationsnummer

  Skicka in ifylld mall för stödbrev samt ovan information till följande mailadress: eusam@msb.se

  Myndigheter med ett krisberedskapsansvar

  Om ni är en myndighet som med lagligt stöd kan påvisa att ni har ett ansvar inom krisberedskapsområdet kan ni även söka finansiering från ”UCPM Track 1”.

  Om ni planerar att söka EU-finansiering behöver ni bifoga ett stödbrev från den nationella civilskyddsmyndigheten, i detta fall MSB. Ni hittar en mall för stödbrevet. i EU:s ansökningsportal Funding & tender opportunities Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Ni hittar länken till SEDIA högre upp på denna sida.

  Skicka in ifylld mall för stödbrev samt ge en kort beskrivning av hur er projektansökan överensstämmer med nationella policymål, planer, processer och identifierade behov inom landet i mailet.

  Skicka in ifylld mall för stödbrev till följande mailadress: eusam@msb.se

  Skicka er begäran om ett stödbrev i god tid för att MSB ska kunna hantera ärendet.

 • Horisont Europa

  Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation som syftar till att förstärka EU:s spetskompetens inom dessa områden. Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation har en budget på över 95 miljarder euro och pågår 2021–2027. Fonden erbjuder finansiellt stöd till bland andra forskningsinstitutioner, universitet, försköningsföreningar, statliga aktörer, små och medelstora företag, mm.  

  Programmet byggs på tre huvudpelare, nämligen

  • Vetenskaplig spetskompetens
  • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  • Innovativa Europa.

  Pelarna bryts ner till flera kluster i syfte att inrikta stödet till mer konkreta politikområde. I Horisont Europas andra pelare finns klustret 3, ”Civil säkerhet för samhället” som stödjer genomförandet av EU:s politiska prioriteringar avseende säkerhet, inklusive cybersäkerhet, riskreducering av katastrofer samt stärka samhällets motståndskraft.

  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova erbjuder vägledning och praktiskt stöd till aktörer som vill söka medel. Vinnova genomför även olika informationssatsningar i syfte att informera och engagera aktörer i att söka medel.

  Läs mer om Horisont Europa på Vinnovas webbplats

Senast granskad: 28 februari 2024

Till toppen av sidan