Till innehåll på sidan

Examination av ADR-förare

Examination för ADR-förare genomförs i Trafikverkets system för kunskapsprov. Syftet med det är att stärka kunskapen hos förare som transporterar farligt gods och skapa förutsättningar för en säker examination.

 • Utbildningsanordnare och ADR-lärare

  Examination av ADR-förare genomförs inte längre hos utbildningsanordnare. Det finns en webbapplikation i syfte att förenkla administrationen av ADR-utbildningarna.

  Webbapplikation förenklar administration

  Alla utbildningsanordnare och lärare loggar in i MSB:s webbapplikation ADRUTB för att anmäla alla ADR-utbildningar.

  Anmäla utbildningstillfälleI samma applikation ska den ansvarige läraren, efter varje utbildning, registrera de elever som genomfört den. Trafikverkets förarprovskontor kommer att kontrollera att eleven som kommer till förarprovskontoret för att skriva ett ADR-prov har genomfört relevant utbildning. Utbildningen är giltig för att skriva prov på i fyra månader eller till befintligt intygs sista giltighetsdatum, om eleven har gått en repetitionsutbildning mindre än fyra månader före befintligt intyg går ut.

 • Bokning av ADR-prov

  ADR-prov genomförs hos Trafikverket och bokas genom deras bokningsportal.

  Provtider och bokning

  Grundtanken är att föraren själv bokar och betalar sitt ADR-prov i bokningsportalen på Trafikverkets webbplats. Man bokar ett prov i taget och det kan betalas direkt med kort eller Swish. Vid betalningen loggas man in och i detta moment behövs inte Mobilt Bank-ID, däremot behöver föraren ett sådant vid inloggning senare för att om- eller avboka provtillfället. Väljer föraren att betala med faktura måste föraren logga in med Mobilt Bank-ID. Observera, för att skriva ett ADR-prov måste föraren ha genomgått relevant ADR-utbildning hos en av MSB:s godkända ADR-utbildare.

  Förslagsvis bokar föraren sitt ADR-prov i förväg på en tid i anslutning till när utbildningen planeras vara klar. Ett provtillfälle för varje behörighet måste bokas.

  Efter genomförd bokning skickas en tidsbekräftelse per e-post. Bokning av ett prov med förlängd provtid får inte ske innan ansökan för det har bifallits, ansökan sker hos Trafikverket.

  Utbildningsanordnare för ADR kan boka prov till sina elever via Trafikverket Förarprovs företagsbokning. Om man inte har använt företagsbokning tidigare, följ dessa steg:

  • Gå in på trafikverket.se
  • Klicka på "Logga in" högt upp till höger
  • Klicka på "Boka prov - Trafikskola"
  • Ladda ner ansökningsformulär

  Då ansökningsformuläret är ifyllt och avtalet är undertecknat skickas det till:

  Trafikverket Förarprov
  Box 494
  581 06 Linköping

  När ansökan blivit godkänd och utbildningsanordnaren blivit tillagd som användare av företagsbokningen erhålls mer information om hur tjänsten används. Då kan man boka prov till elever och bokningarna blir knutna till anordnaren via en specifik kod som man blir tilldelad.

  Utbildningsanordnaren kan efter bokningen själv logga in i bokningstjänsten ”Boka prov” på Trafikverkets webbsida och betala provet med kort eller med Swish. Det går också att välja att betala provet i efterhand via faktura. Obs! Det räcker med en ansökan per utbildningsanordnare och när man fått den godkänd kan anslutna ADR-lärare läggas till.

  Trafikverkets bokningsportal

  Av- och ombokning

  Av- och ombokning sker i bokningsportalen senast 24 timmar innan provtillfället. Vid inloggning för detta krävs Mobilt Bank-ID. Vid försenad av- eller ombokning måste ändå provavgiften betalas. Om provskrivaren kan styrka att en avbokning gjorts för sent på grund av sjukdom eller liknande omständigheter går det att ansöka om att få tillbaka provavgiften.

  Avgift för ADR-prov

  MSB får, med stöd av 16 § i förordning (2006:311) om transport av farligt gods, ta ut avgifter för ADR-prov. Det tas ut en avgift per provtillfälle vilket innebär att provskrivaren kan få betala 1-4 avgifter beroende på vilken behörighet hen avser att få på sitt ADR-intyg. Avgiften för ett ADR-prov är 500 kronor på vardagar och 575 kronor på helg.

  Omprov

  Vid underkänt resultat på ett ADR-prov är det inte möjligt att skriva om provet direkt, det går att göra tidigast tre dagar senare. Tiden mellan proven är till för att komplettera sin utbildning på de avsnitt där en kunskapsbrist finns. Bokning av ett omprov går att göra direkt efter underkänt prov så länge omprovstillfället är enligt ovan.

  Prov för flera behörigheter

  Om en person går en utbildning som inkluderar flera behörigheter, exempelvis grund, tank och klass 1, kan eleven boka dessa tre provtillfällen på samma dag. Om grundprovet blir underkänt får föraren ändå skriva proven för de andra behörigheterna, men naturligtvis utfärdas inget ADR-intyg förrän grundbehörigheten är klar. Systemet väntar i fyra månader på att grundbehörigheten ska bli godkänd eftersom det är den som styr ADR-intygets giltighetstid.

  När grundbehörigheten är godkänd kommer systemet att vänta upp till 14 dagar på att utbildningens andra ingående behörigheter ska bli godkända innan ett ADR-intyg utfärdas. Om inte alla behörigheter är godkända vid den tidpunkten utfärdas ett ADR-intyg med de godkända behörigheterna.

 • Provtillfället

  Inför provet på förarprovskontoret

  Om provskrivaren inte har ett svenskt körkort måste ett foto tas, specifikt för ADR-intyg, hos ett av Trafikverkets förarprovskontor. Fotot, tillsammans med personnummer, registreras då i vägtrafikregistret (VTR). Om inget foto finns kan inte något ADR-intyg utfärdas. Meddela personalen på förarprovskontoret där fotot tas att det är till ett ADR-intyg.

  När provskrivaren kommer till förarprovskontoret för att skriva sitt förbokade ADR-prov kommer förarens identitet kontrolleras. Provskrivaren måste visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling. Godtagbara identitetshandlingar är:

  • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort.
  • Svenskt nationellt identitetskort.
  • Identitetskort utfärdat av Skatteverket.
  • Svenskt körkort.
  • Svenskt EU-pass.
  • Annat EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006.
  • Pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

  Observera, för att få skriva ett ADR-prov måste föraren ha genomgått relevant ADR-utbildning hos en av MSB:s godkända ADR-utbildare.

  Material vid provet

  Inga egna böcker, regelverk eller papper får tas med till provtillfället på Trafikverkets förarprovskontor. Provskrivaren får inte heller ha med sig och använda någon elektronisk utrustning såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon vid provet.

  Generellt så får inget material tas med vid någon typ av prov på Trafikverkets förarprovskontor. Detta för att ha en så smidig hantering av alla prov som möjligt. Istället finns de delar av ADR-S, eller de avsnitt ur MSB:s broschyr "Transport av farligt gods", som krävs för att lösa en fråga/uppgift på ADR-provet, tillgängliga i datorn i provsalen. Denna lösning ger möjlighet att nyttja digital teknik och motverka fusk vilket säkerställer förarnas kunskap och därmed säkerheten på vägarna.

  Under provet

  Vid provet får provskrivaren läsa en introduktionssida och se på en film om hur provet går till. 

  De nödvändiga delarna av ADR-regelverket eller avsnitt ur MSB:s broschyr "Transport av farligt gods" som krävs för att lösa varje fråga finns tillgängliga i flikar i den övre marginalen, de öppnas genom att klicka på flikarna. Under sidan ”Om ADR-provet” finns information om kravgränser, provtid och tillgänglighet. Där finns även ett exempel på hur en fråga ser ut i frågesystemet.

  Tillåtna hjälpmedel under provet är miniräknare, papper och penna som tillhandahålls vid provtillfället. Papperet ska lämnas in till provförrättaren efter provet.

  Efter provet

  När provskrivaren är klar och klickat på ”Avsluta och rätta prov” visas direkt besked om resultatet är godkänt eller underkänt. Ett resultatbesked skickas till den e-postadress som uppgivits vid bokningen av provet. I detta besked finns uppgift om i vilka delar som provskrivaren har eventuella kunskapsbrister.

  Provskrivaren uppmanas vid underkänt resultat att kontakta sin utbildare/lärare och visa resultatbeskedet. Du kan läsa mer om hur du gör för att boka omprov under ”Bokning av ADR-prov – Provtider och bokning”.

  Information om hur det funkar om du ska ta prov för flera behörigheter hittar du under ”Bokning av ADR-prov – Provtider och bokning”.

  När provskrivaren har fått godkänt på sitt, eller sina, prov utfärdas ett ADR-intyg hos Transportstyrelsen och skickas via post till provskrivarens adress. ADR-intyget är kostnadsfritt och det tar normalt 5 arbetsdagar innan det finns i brevlådan.

  Vad betyder siffrorna på ADR-intyget?

  Vad betyder siffrorna på ADR-intyget?

 • Om ADR-provet

  Det finns fyra ADR-provtyper; ett prov som ger grundbehörighet att transportera farligt gods samt tre provtyper som ger behörighet att transportera farligt gods av vissa ämnen och/eller i tank.

  • ADR Grund prov – ger en grundbehörighet, provet görs efter en genomförd grundkurs hos en av MSB godkänd ADR-utbildare.

  • ADR Explosivt prov – för farligt gods i klass 1, Explosiva ämnen och föremål, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.

  • ADR Radioaktivt prov – för farligt gods i klass 7, Radioaktiva ämnen, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.

  • ADR Tank prov – för transport av farligt gods i tank, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.

  Efter en repetitionsutbildning ska ADR-prov skrivas. Det finns inget särskilt repetitionsprov utan provet är detsamma som skrivs efter en förstagångs-utbildning.

  Uppgifter och kravgränser

  I provtyp ADR Grund är det totalt 30 uppgifter och i de tre övriga provtyperna är det totalt 20 uppgifter. I samtliga ADR-prov ingår tre testuppgifter, vilka av uppgifterna som är testuppgifter får provskrivaren inte reda på. För att få godkänt resultat på provet krävs att kravgränsen för de olika provtyperna uppnås, se tabell.

  Provtyp Kravgräns Maxresultat Testuppgifter Uppgifter totalt
  ADR Grund 21 27 3 30
  ADR Explosivt 13 17 3 20
  ADR Radioaktivt 13 17 3 20
  ADR Tank 13 17 3 20

   

  Provtid

  Provtiden för samtliga ADR-prov är satt till 50 minuter. Tiden är vald till densamma som för andra körkortsbehörigheter, vilket innebär att ADR-proven då kan genomföras i samma grupper på förarprovskontoren. Det gör att tillgängligheten av provtider ökar.

  Behovsanpassning

  Alla frågor och svarsalternativ är ljudsatta. Det finns möjlighet att få förlängd provtid från 50 till 75 minuter för ADR-proven i enlighet med det förfarande som sedan tidigare finns på Trafikverket. Ansökan görs hos Trafikverket. I ansökan ska det finnas resultat från tester eller utredningar som visar att provskrivaren har lässvårigheter.

  Anpassade yrkesprov och ansökan på Trafikverkets webbplats

  Frågesystemet

  Nedan visas exempel på hur en fråga i ett ADR-prov ser ut på datorskärmen när du ska skriva provet hos Trafikverket Förarprov. I huvuddelen av frågorna finns den dokumentation som krävs för att lösa uppgiften digitalt i flikar. Ibland har MSB bedömt att en fråga ska kunna besvaras utan digitala dokument, då finns det inga flikar. I exemplet nedan är det två dokument tillgängliga, de finns i flikarna längst upp, se de röda pilarna i bild 1 nedan.

  Flikarna har i detta fall namnen ”Skriftliga instruktioner” respektive ”Bestämmelser för etiketter”. Dokumenten som läggs i flikarna är mestadels dokument eller urklipp från ADR-S, men kan även vara annan dokumentation, t.ex. avsnitt ur MSB:s broschyr ”Transport av farligt gods”.

  Skärmdump från provet

  I de digitala dokumenten kan provskrivaren alltid scrolla och zooma. Om provskrivaren klickar och byter mellan flikarna/dokumenten ligger alltid senaste vyn i varje flik kvar. Frågan och svarsalternativen syns alltid till vänster på skärmen.

  Nedan (bild 2) visas hur det ser ut om man klickat in sig på fliken ”Skriftliga instruktioner” och scrollat eller flyttat sig neråt i dokumentet för att hitta informationen för att lösa frågan.

  Skärmdump från provet

  När man har klickat på fliken ”Bestämmelser för etiketter” och scrollat neråt i dokumentet, ser bilden i detta fall ut som nedan (bild 3).

  Guide: Så här ser ADR-frågorna ut

Frågor och svar om examinationen av ADR-förare på Trafikverkets förarprovskontor

Senast granskad: 14 mars 2023

Till toppen av sidan