Till innehåll på sidan

Företagens kemberedskap

Olyckor med kemikalier kan vara komplicerade och kräver ibland särskilda expertkunskaper och särskild utrustning för att kunna hanteras på ett effektivt och säkert sätt. För att bistå räddningstjänsten med sådan kunskap och materiel finns ett särskilt avtal med ett antal företag inom kemikaliesektorn.

Hur resursen efterfrågas

Samtliga medverkande företag kan kontaktas dygnet runt via MSB:s TiB, via företagets larmnummer eller via SOS Alarm. Företagets larmnummer hittar man till exempel i MSB RIB. Där framgår också vilket företag som är expert på vilken produkt.

Rådgör gärna med MSB:s räddningstjänststöd först då de kan ha ytterligare tips på resurser. Räddningstjänststödet nås via MSB:s Tjänsteman i beredskap på telefon: 054-150 150. Samtalet kopplas via SOS Alarm AB.

MSB RIB – beslutsstöd till räddningstjänst

Avtal om företags medverkan i kommunal räddningstjänst vid olyckor med kemikalier

Vid en kemikalieolycka som omfattar någon av företagets produkter eller närbesläktade ämnen har de ingående företagen åtagit sig att medverka i kommunal eller statlig räddningstjänst. Detta kan de göra dels genom telefonrådgivning, men också genom att vid behov delta i räddningsarbetet på platsen för olyckan.

Medverkan vid räddningsinsats

Vid en insats där företaget åker till en olycksplats ska ett företag kunna medverka med minst två personer samt material. Dessa ska vara redo för avfärd inom 90 minuter efter inkommet larm. Företagen sköter själva transport av personal och material på landsväg. Ett företag som medverkat i en sådan insats har rätt att efteråt begära ersättning för sina kostnader hos den kommun som begärt hjälp.

 • Ingående företag

  Kemira Kemi AB, Helsingborg
  INOVYN Sverige AB
  Eurenco Bofors AB, Karlskoga
  Yara AB, Köping
  Boliden – Rönnskärsverken, Skelleftehamn

 • Aktuella kemikalier

  Ammoniak
  Klor
  Svaveldioxid
  Kaliumhydroxid
  Natriumhydroxid
  Natriumhypoklorit
  Salpetersyra
  Saltsyra
  Svavelsyra
  Oleum (rykande svavelsyra)
  Väteperoxid
  Ammoniumnitrat
  Vinylklorid
  Etylklorid
  1,2 Dikloretan

Senast granskad: 19 september 2022

Till toppen av sidan