Till innehåll på sidan

Fredsfrämjande insatser

Fredsfrämjande insatser är ett av regeringens instrument för att förhindra och stävja konflikter samt skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB bidrar till detta genom att bistå med svensk expertis, materiel och utbildning till olika fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Fredsfrämjande insatser är ett av regeringens instrument för att förhindra och stävja konflikter samt skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB bidrar till detta genom att bistå med svensk expertis, materiel och utbildning till olika fredsfrämjande insatser runt om i världen. Syftet med MSB:s samlade fredsfrämjande bidrag är att stärka samhällens förmåga att återhämta sig från krig eller konflikter, stödja övergången från konflikt till stabilitet och förebygga att nya eller återkommande konfliktsituationer uppstår.

MSB bidrar tillsammans med fem andra svenska myndigheter med ett betydande stöd till EU, FN och OSSE med över 200 utsända experter varje år. Det innebär olika typer av insatser för att stabilisera konflikt-, postkonfliktländer och sviktande stater för att förebygga lokala, nationella och globala hot och risker. Genom fredsfrämjande insatser kan gränsöverskridande säkerhetshot också förebyggas och därmed också förbättra Sveriges säkerhet. Insatserna finansieras i huvudsak av Utrikesdepartementet via ett årligt regleringsbrev.

Tematiska områden

Insatserna kan vara inom insatsnära stöd, det vill säga sådant stöd som hjälper partnerorganisationer att fungera med stärkt intern effektivitet (exempelvis HR och upphandling, IT och kommunikation) eller säkerhet för sin personal (så som medicinska expert eller säkerhetsanalytiker) men insatserna kan också vara utåtriktade och assistera i att bygga kapacitet hos nationella aktörer inom exempelvis maritim säkerhet eller reducera explosiva hot. De fredsfrämjande insatserna utförs som sekonderingar av experter, insatsteam, kapacitetsutveckling, materiel eller utbildning och genomförs både i konfliktdrabbat land och vid huvudkvarter. Nedan beskrivs de huvudsakliga tematiska områden som bedrivs inom MSB:s fredsfrämjande verksamhet. Utöver nedan beskrivna områden kan verksamheten också bedrivas till förmån för maritim säkerhet, samordning och samverkan, demokratisk statsbyggnad och förvaltning.

Stärkt effektivitet, kvalitet och svarsförmåga

Inom den fredsfrämjande verksamheten och särskilt i EU:s civila krishanteringsinsatser är man helt beroende av medlemsländernas personalbidrag för att kunna genomföra sina uppdrag. EU:s insatser kan bestå av hundratals missionsmedlemmar och för att kunna leverera stöd till mottagande land måste man ha en väl fungerande och effektiv organisation som snabbt kan reagera på förändringar i situationen eller ändrade förutsättningar. Syftet med insatser inom HR, finans, upphandling, IT och logistik är att stärka den interna organisationen att utföra sitt fredsfrämjande mandat med kvalitet, hållbarhet och effektivitet. Sammantaget är det en del i att stärka samarbetsaktörens övergripande kapacitet och svarsförmåga, så att de med mindre resurser kan göra mer. I många fall finns också en säkerhetskomponent kopplat till de olika funktionernas arbete ex med säkra kommunikationer och personaltransporter då insatserna verkar i länder med pågående konflikter eller i instabila stater.

Ansvars- och omsorgsplikt

MSB:s insatser inom detta tematiska område förväntas främst resultera i en stärkt beredskapsorganisation för en fortsatt säker närvaro, förebyggande av sjukdom och skada på liv och hälsa. Insatser inom området är oftast en förutsättning för att operativ verksamhet kan genomföras och en del i att säkerställa att samarbetsaktörens omsorgsplikt efterlevs. Insatserna sker främst via personalbidrag men MSB genomför också utbildningar inom området till EU, FN och OSSE.

Min-och ammunitionshantering

Syftet med insatser inom min- och ammunitionsröjning, vapen- och ammunitionshantering (inklusive förrådshållning och minriskutbildning) är att minska mänskligt lidande, samt främja fred, mänsklig säkerhet och socioekonomisk utveckling. Genom exempelvis röjning och destruktion av minor och vapen, minskat antal minor och ammunition i omlopp, märkning av vapen, säker förvaring och lagerhållning, förbättrad uppföljning, kunskapsspridning och påverkansarbete, ska insatserna leda till ett minskat explosivt hot för drabbad befolkning. På så sätt skapas förutsättningar för minskad fattigdom och möjligheter till utveckling, såväl för den utsatta befolkningen som nationen som helhet.

Miljö, klimat och säkerhet

Insatser inom detta område syftar till minskat miljö- och klimatavtryck, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar. Mottagande organisation ska därmed få ökad kapacitet för etablering, utökning och fortsatt säker närvaro genom säkerställd kapacitet att förebygga och hantera direkta miljökonsekvenser av den operativa verksamheten, och att integrera miljö- och klimatfrågor som inriktning och mandat. Vikten av expertis inom miljö och klimat i fredsfrämjande insatser är stor, då kopplingen till säkerhet och stabilitet är stark och klimatförändringarna nu anses som en potentiell konfliktutlösare, samt att klimatförändringar, negativ miljöpåverkan och naturkatastrofer drabbar ofta redan utsatta befolkningar som hårdast.

Senast granskad: 16 augusti 2022

Till toppen av sidan