Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för ansvarsområdet och för den egna verksamheten.

Länsstyrelserna ska sammanställa en regional RSA och dessutom stödja aktörer i länet i deras RSA-arbete.

Därutöver ska kommuner, regioner och beredskapsmyndigheterna redovisa utkomsten av sina RSA-arbeten. För beredskapsmyndigheterna kallas denna redovisning för risk- och sårbarhetsbedömning (RSB).

Flera användningsområden

Att göra en RSA bidrar till

  • beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
  • underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda,
  • underlag för samhällsplanering.

Risk- och sårbarhetsananalyserna och risk- och sårbarhetsbedömningarna bidrar även till samlade regionala lägesbilder och en nationell bild av hot, risker, sårbarheter och förmåga i den återkommande nationella risk- och sårbarhetsbedömningen (NRSB).

Sammantaget ska NRSB kunna ligga till grund för beslut som bidrar till en utveckling av Sveriges civila beredskap och det system som finns för att både förebygga, förbereda och hantera risker, hur medel i anslag 2:4 Krisberedskap ska användas samt inriktning för övning och utbildning.

Hantering av inkomna handlingar

Vid utlämningsärenden av RSA-redovisningar som belagts med sekretess av redovisande myndighet söker MSB samråd med uppgiftslämnande myndighet inför en eventuell utlämning till en enskild person. Om en myndighet begär utlämnande hänvisar MSB alltid tillbaka till den myndighet som upprättat handlingen.

Kontakt RSA

RSA

Senast granskad: 18 april 2024

Till toppen av sidan