Till innehåll på sidan

Informationspaket om eldningsförbud

Den här sidan är ett komplement till Vägledning om eldningsförbud. Informationspaketet ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om vad ett eldningsförbud är, vilka följder det får och hur individen följer det.

Komplettera den generella informationen

Det stöd MSB ger här är generellt och kan behöva kompletteras med lokal eller regional information. Det hänger ihop med att beslut om eldningsförbud alltid fattas av en kommun eller länsstyrelse. Innehållet i förbuden kan också variera beroende på situation och förutsättningar lokalt och regionalt.

MSB hänvisar allmänheten att hålla sig uppdaterad om vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Var alltså noga med att ha aktuell information om eldningsförbudet på webbplatsen.

Vanliga frågor och svar

Den FAQ som riktar sig till allmänheten hittar du under Råd till privatpersoner.

EldningsförbudVägledningen om eldningsförbud är ett initiativ till att få en större enhetlighet. FAQ:n här riktar sig till kommuner, länsstyrelser, räddningstjänster och organisationer inom skogs-, turism- och fritidsnäringen. Den tar upp både generella frågor om eldningsförbud och frågor om hur budskap bör formuleras så att det blir enkelt för mottagaren när vi kommunicerar.

Här hittar du förklaringar till delar av innehållet i Vägledning om eldningsförbud och formuleringar som är användbara i kommunikationen till allmänheten. Var noga med att anpassa informationen så att de överensstämmer med det som är beslutat lokalt eller regionalt.

FAQ - om begrepp och med förklaringar

 • Eldningsförbud - vad innebär det och vad gäller?

  Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

  Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Det innebär att individen alltid ska kontrollera om det finns ett eldningsförbud för området hen vistas i.

 • Måste kommunen eller länsstyrelsen följa det MSB föreslår i vägledningen?

  Nej, vägledningen är tänkt som ett stöd för att underlätta processen med att bedöma risken, fatta beslut och kommunicera det till allmänheten. MSB menar dock att det blir lättare med en större enhetlighet.

 • Kan MSB utfärda eldningsförbud i hela landet?

  Nej, det är kommuner eller länsstyrelser som utfärdar eldningsförbud. Det är kommunerna och länsstyrelserna som beslutar om föreskrifter om eldningsförbud självständigt och på eget ansvar med hänsyn taget till rådande lokala förhållanden.

 • Vad hände med det totala eldningsförbudet som användes sommaren 2018?

  "Totalt eldningsförbud" finns inte utan var en reaktion på en extrem situation med brandriskvärden Sverige aldrig tidigare uppmätt och många skogsbränder. I vägledningen betonar MSB att eldningsförbud ska omfatta eldning i skog och mark. Det innebär att om kommunen och länsstyrelsen följer Vägledning om eldningsförbud så kan man grilla i sin trädgård, parken, innegården eller hemma.

 • Ska begreppet skärpt eldningsförbud kommuniceras?

  Nej. MSB menar att vi ska fokusera på termen eldningsförbud och beskriva vilka aktiviteter som är förbjudna. Ökar brandrisken i ett läge då det redan råder eldningsförbud kan det vara nödvändigt att säga att ett förbud skärps på grund av extrem brandrisk.

  Uppmaningen till allmänheten är att alltid ta reda på om det finns ett eldningsförbud innan de tänder en eld i skog och mark. De behöver veta vad som är förbjudet och inte.

 • Hur beskriver vi platsen som omfattas av eldningsförbud?

  MSB använder begreppen ”utomhus i skog och mark” samt ”i skog och mark”.
  Förklaring: Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

 • Varför ska både ”elda och grilla” användas i kommunikationen?

  Anledningen till både ”elda” och ”grilla” används är att undvika missuppfattning. De finns personer som tror att de inte eldar när de grillar och att grillning därmed inte omfattas av ett eldningsförbud. Använd alltså båda orden tillsammans för att undvika missuppfattning.

  Exempel på information: Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Använd inte brännbart material, till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

 • Ska ”elda med öppen låga” användas i kommunikationen?

  Nej. Begreppet är för otydligt och väcker många följdfrågor. Använd istället ”elda” eller ”elda och grilla”.

 • Vad ska vi använda – fast grillplats eller iordningställd grillplats?

  Använd ”fast grillplats”. Det är enklare och riskerar inte att upplevas ålderdomligt.

  En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Budskap

Här finns budskap om risken för brand och eldningsförbud i skog och mark. Budskapen är generella och du kan behöva anpassa dem beroende på hur situationen ser ut lokalt och regionalt. Längst ner under den här rubriken finns budskapen på engelska.

Budskapen utgår från att öka kännedom om att:

 • Du alltid behöver ta reda på om det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld.
 • Du ska kolla kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats för att uppdatera dig om eldningsförbud och vad som är förbjudet/tillåtet.
 • Du ska kolla aktuell risk för platsen där du är i appen Brandrisk Ute.

Förebyggande budskap

Du ska såklart alltid vara försiktig när du eldar och grillar i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skogen.

Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld.

Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har vatten att släcka elden med.

Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk Ute.

Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.

Var försiktig om du ändå väljer att tända en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand.

Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.

Budskap om eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder.

Vid extrem brandrisk kan fler aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand förbjudas. Håll dig uppdaterad om förändringar!

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud. De informerar om vilket område det gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och från när förbudet gäller.

Ta reda på vad som gäller för platsen där du är!

Att laga mat och grilla vid en fast grillplats samt att använda friluftskök kan vara tillåtet. Ta reda på vad som gäller för platsen där du är!

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Kolla informationen på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Budskap om brandrisk och eldningsförbud på engelska

Broschyr om eldning och allemansrätt

MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram broschyren "Eldning och allemansrätt - detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark". Broschyren finns på svenska och engelska som PDF och i tryckt format. Den tryckta broschyren går att beställa.

Symboler

Här finns symboler till kommunikation om eldningsförbud och brandrisker. Till symbolen om eldningsförbud finns exempeltexter. Tänk på att anpassa dessa efter vad som är bestämt lokalt eller regionalt. Längst ner under den här rubriken finns symbolerna med förklaringar på engelska. Symbolerna finns i eps, png och jpg.

Symbol: Eldningsförbud

Röd ring med rött diagnolt streck över en eld

Exempel på text för eldningsförbud som kan användas tillsammans med symbolen: Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark (I OMRÅDE) från och med DATUM/MÅNAD. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser eller använda friluftskök. Förbudet gäller tillsvidare. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Mer information hittar du på XXXXXX.

Eldningsförbudet skärps

Vid en skärpning av eldningsförbudet är det viktigt att du beskriver vilka ytterligare aktiviteter som är förbjudna då de riskerar att starta en skogsbrand. Följande är ett exempel baserat på förslag till föreskrifter vid skärpt eldningsförbud.

Exempel på text om eldningsförbudet skärps: Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark (I OMRÅDE) från och med DATUM/MÅNAD. Förbudet omfattar också:

 • Matlagning och grillning på fasta grillplatser
 • Fyrverkerier
 • Förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen
 • Eldning av fasta bränslen i bål i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Förbudet gäller tillsvidare. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Mer information hittar du på XXXXXX.

Symbol: Det är inte tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser i skog och mark

Röd ring med diagnoalt rött streck över en illustration av fast grillplats

Beskrivning: I ett läge då eldningsförbudet behöver skärpas blir det aktuellt att förbjuda matlagning och grillning vid en fast grillplats.

Symbol: Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand

Röd ring med rött diagonalt streck över en hand som slänger en cigarettfimp

Kommentar: Den här symbolen kan användas om du vill kommunicera försiktighet för att inte antända en brand i skog och mark. Att slänga fimpar eller annat skräp är alltid förbjudet och detta träder alltså inte i kraft bara för att det är eldningsförbud. Men eftersom att glöden från en cigarett utgör en risk är det motiverat att uppmana människor som röker att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller liknande.

Symbol: Det är tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser i skog och mark

Grön ring som innehåller illustration av en fast grillplats

Beskrivning: En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Symbol: Det är tillåtet att använda olika typer av friluftskök som drivs av gas eller vätska

Grön ring innehållande en illustration av ett campingkök

Affisch

Affischen informerar om att det är eldningsförbud. Texten är på svenska och engelska.

Du fyller själv i webbadressen där mer information finns och du kan även lägga in din organisations logotyp. Tänk på att uppdatera webbplatsen med den senaste informationen om eldningsförbudet, även på engelska.

Affisch - eldningsförbud A3, fyll i självHär finns ett exempel på affischen med webbadress och logotyp.

Affisch - eldningsförbud, exempel

Film

Filmen informerar om risker med att elda i skog och mark samt tar upp tips för att kunna elda säkert. Filmen är textad både på svenska och engelska.

Film - Elda och grilla i skog och mark på YoutubeFilm - Elda och grilla i skog och mark på YouTube (på engelska)

Länkar till information och råd

De här länkarna kan användas för att erbjuda mer information om eldningsförbud, råd om att elda i skog och mark och svar på vanliga frågor.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se

Generell text om eldningsförbud

Eldningsförbud A fire ban

Information om att elda i skog och mark

Eldning i naturen - råd till privatpersoner

Senast granskad: 24 november 2020

Till toppen av sidan