Till innehåll på sidan

BAS-bil för samhällets räddningstjänst

BAS är ett samarbete mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som inleddes 1984. De första BAS-fordonen levererades 1986.

Tanken med BAS är att det ska finnas ett koncept för släck-/räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov. Genom uppföljning ska BAS kontinuerligt förbättras.

Brister ska byggas bort och det som är bra ska man bygga vidare på och utveckla. Utveckling sker kontinuerligt genom att tekniska/taktiska framsteg och anmälningar om fel och brister följs upp.

Målsättningen med BAS är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet och kontinuerligt uppdaterade med det senaste inom metod och teknik.

BAS-bilsprogram

BAS-bilar finns i tre varianter; BAS 1, BAS 3 samt BAS 4.
 
I stora drag skiljer de olika modellerna sig åt genom släckmedelsvolym och framkomlighet:

  • BAS 1 har 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. 
  • BAS 3 har 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. Fyrhjulsdriven. 
  • BAS 4 har 5500 liter vatten och 400 liter skumvätska. 

Felanmälan BAS

MSB och SKR gör kontinuerlig uppföljning av levererade fordon för att vi eventuellt skall hitta fel som är av mer systematisk karaktär och bibehålla hög kvalitet på leveranserna.

Av den anledningen är det viktigt att räddningstjänsterna rapporterar in fel som uppkommer på bilarna så att rätt saker följs upp. Nedan finner ni en enkel blankett att fylla i och skicka den till registrator@msb.se

Felanmälningsblankett BAS

Viktigt gällande avtal

MSB genomför, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), upphandling för BAS 1, 3 och 4. För övriga basfordon finns inget ramavtal.

Nuvarande ramavtal med Autokaross Rescue Systems i Floby AB, Sala Brand AB och W. Ruberg AB gäller till och med 2020-02-01. En upphandling av nytt ramavtal är på gång och arbetet med uppdatering av kravspecifikationen pågår.

Det står nu klart att det nya ramavtalet kommer att finnas på plats först 1 december 2020. Det är alltså avsevärt senare än tidigare beräkningar.

En avgörande anledning till förseningen är att Arbetsgrupp-BAS vill avvakta nyheterna som presenteras på Interschutz-mässan i Tyskland i juni 2020 innan arbetet med kravspecifikationen avslutas.

Under perioden 2020-02-01- 2020-11-30 är det inte möjligt att göra avrop på BAS-fordon via MSBs ramavtal.

Om det inte går att vänta med beställning till december 2020 så måste avrop alltså göras senast 1 februari 2020 om ramavtal för BAS-fordon ska användas. Även om det inte är sannolikt så behöver man vara medveten om att det alltid finns en risk för överklaganden vid upphandlingar, vilket kan fördröja ytterligare.

Såväl MSB som de kommuner som lämnat skriftligt bemyndigande till MSB har rätt att avropa på avtalet och skall då hänvisa till upprättat ramavtal. Avrop görs som en andra konkurrensutsättning. Detta innebär att samtliga på avtalet ingående leverantörer skall tillfrågas vid varje avrop. Avropsblankett finns att ladda ner nedan.

Ett utskick med inbjudan att delta i MSB ramavtalsupphandling avseende BAS-fordon har skickats ut till samtliga Sveriges kommuner. I utskicket finns en enkät samt blankett för fullmakt. Tiden för att lämna fullmakt har förlängts till senast den 14 augusti 2020.

De som redan skickat in fullmakt under 2019 behöver inte göra något ytterligare.

Observera att det endast är de kommuner som skickat in underskrivna fullmakter i tid som har rätt att avropa på avtalet.

Kontakt

Stefan Jönsson
Upphandling

Senast granskad: 13 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan