Till innehåll på sidan

BAS-bil för samhällets räddningstjänst

BAS är ett samarbete mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ska göra det enkelt för kommuner att upphandla räddningsfordon.

Tanken med BAS är att det ska finnas ett koncept för släck-/räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov. Genom uppföljning ska BAS kontinuerligt förbättras.

Brister ska byggas bort och det som är bra ska man bygga vidare på och utveckla. Utveckling sker kontinuerligt genom att tekniska/taktiska framsteg och anmälningar om fel och brister följs upp.

Målsättningen med BAS är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet och kontinuerligt uppdaterade med det senaste inom metod och teknik.

Samarbetet med SKR inleddes 1984. De första BAS-fordonen levererades 1986.

BAS-bilsprogram

BAS-bilar finns i tre varianter; BAS 1, BAS 3 samt BAS 4.

I stora drag skiljer de olika modellerna sig åt genom släckmedelsvolym och framkomlighet:

  • BAS 1 har en samlad tankvolym på 2000-3400 liter.
  • BAS 3 har en samlad tankvolym på 2000-3400 liter. Fyrhjulsdriven.
  • BAS 4 har en samlad tankvolym på 5000-5500 liter.

Felanmälan BAS

MSB och SKR gör kontinuerlig uppföljning av levererade fordon för att vi eventuellt skall hitta fel som är av mer systematisk karaktär och bibehålla hög kvalitet på leveranserna.

Av den anledningen är det viktigt att räddningstjänsterna rapporterar in fel som uppkommer på bilarna så att rätt saker följs upp. Nedan finner ni en enkel blankett att fylla i och skicka den till: basfordon@msb.se

BAS-fordon felanmälningsblankett

Viktigt gällande avtal

MSB har, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), genomfört upphandling för BAS 1, 3 och 4. För övriga basfordon finns inget ramavtal.

Ramavtal har tecknats med Floby Rescue AB, Sala Brand AB och Szczęśniak Special Vehicles Ltd. Ramavtalet gäller till och med 2022-12-15.

Den option som finns att förlänga avtalet kommer MSB, efter samråd med SKR och Räddningstjänstrådet, inte att utnyttja. Rådande omvärldsläge och den av regeringen beslutade myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap ligger bl.a. till grund för beslutet och nu prioriteras i stället att påbörja en översyn av utformningen av basfordon och behoven för det framtida civila försvaret.

I praktiken innebär detta att:

  • Beställaren kan göra avrop på ramavtalet genom att skicka in sin förnyade konkurrensförfrågan senast den 2022-12-15. Då har anskaffningen påbörjats innan avtalet upphör och det är priser enligt avtalet som gäller, även om leveransen inte kommer ske förrän ett eller två år efter förfrågan påbörjats.
  • Efter 2022-12-15 är det inte möjligt att använda ramavtalet MSB 20/69 BAS-fordon för samhällets räddningstjänst.
  • Arbetet med att arbeta fram en ny kravspecifikation med de nya behoven inarbetade kommer att påbörjas så snart som möjligt med ambition att ha ett nytt BAS-avtal på plats under 2023

Såväl MSB som de kommuner som lämnat skriftlig fullmakt till MSB har rätt att avropa från detta avtal. Komplett förteckning över godkända avropare finns hos leverantörerna.

Avropsförfrågan sker som en förnyad konkurrensutsättning inom MSB:s ramavtal 20/69 BAS-fordon, daterat 2020-12-16. Alla leverantörer har dock inte lämnat anbud på samtliga kombinationer av BAS-fordon och chassi. Det innebär att förnyad konkurrensutsättning endast ska skickas till de leverantörer som har lämnat anbud på fordon som ska beställas. Avropsblankett finns att ladda ner nedan.

BAS 1 på Volvochassi har Sala och Floby lämnat anbud på och endast dessa två ska tillfrågas med konkurrensutsättning.

BAS 3 på Volvochassi har Sala och Floby lämnat anbud på och endast dessa två ska tillfrågas med konkurrensutsättning.

BAS 4 på Volvochassi har endast Sala svarat på och prisförfrågan skickas endast till Sala.

BAS 1 på Scaniachassi har Sala, Floby och Szczęśniak lämnat anbud på och alla tre ska tillfrågas med konkurrensutsättning.

BAS 3 på Scaniachassi har Sala, Floby och Szczęśniak lämnat anbud på och alla tre ska tillfrågas med konkurrensutsättning

BAS 4 på Scaniachassi har Sala och Szczęśniak lämnat anbud på och endast dessa två ska tillfrågas med konkurrensutsättning.

Lägst pris vinner, under förutsättning att leverantören svarat helt på förfrågan.

Svarstid är max 15 arbetsdagar på förfrågan.

Inga ytterligare krav kan tillföras utöver de som finns i avropsblanketten/tekniska specifikationen inom ramen för denna upphandling. Däremot finns det inget som hindrar att en separat egen upphandling görs för att komplettera med ytterligare tillval.

De priser som är angivna i avtalet för respektive leverantör får inte överskridas. Det gäller även samtliga tillvalsprodukter.

När beställaren valt leverantör görs beställning enligt beställarens rutiner med hänvisning till detta avtal. Beställare ska även skicka kopia på vinnande avropsblankett till basfordon@msb.se i uppföljningssyfte.

De leverantörer som fått förfrågan ska ALLTID få besked om utgången av förfrågan. Kostnaden för chassi betalas då beställaren erhållit registreringsbevis. Inga andra betalningar sker förrän fullgod och av beställaren godkänd leverans skett på av beställaren angiven plats.

MSB kan inte svara på frågor angående förnyade konkurrensutsättningar. Endast konkreta frågor om avtalet i sig.

Kontakt

Robert Skyllberg Averin

Senast granskad: 26 augusti 2022

Till toppen av sidan