Till innehåll på sidan

Skydd och säkerhet i kollektivtrafiken

MSB har i samarbete med kollektivtrafikens aktörer utvecklat utbildningsmaterial och metoder för skydd och säkerhet för buss och spårbunden kollektivtrafik.

Arbetet har skett i projektform och avslutades i juni 2024. Deltagande aktörer har varit MSB, Polismyndigheten, Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik, Region Stockholm, Jernhusen samt flera operatörer. Arbetet är ett första steg i att utveckla säkerhet och skydd för svensk kollektivtrafik och resultatet består i:

  • Riskbild för kollektivtrafik 2022
  • Promemoria skyddsåtgärder mot terrorattentat i kollektivtrafiken
  • Promemoria utbildning och övning för kollektivtrafiken
  • Webbutbildning för personal som arbetar ombord på fordon
  • Webbutbildning för personal som arbetar i stationära miljöer

Riskbild för kollektivtrafik 2022

I denna riskbild har MSB sammanställt information om genomförda terrorattentat under drygt 20 års tid – från och med 2000 fram till årsskiftet 2021/2022. Sammanställningen omfattar terrorattentat i USA, Kanada, EU:s medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland. Fokus är attentat som genomförts inom kollektivtrafik.

Sammanställningen är tillbakablickande, vilket innebär att den säger väldigt litet om framtida risker och den faktiska hotbilden, till exempel aktörers avsikt och förmåga att genomföra terrorattentat.

Ladda ner Riskbild för kollektivtrafik 2022

Skyddsåtgärder mot terrorattentat i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken och andra former av allmänna färdmedel utgör en komplex miljö, då ett attentat utfört ombord på ett fordon, kan innebära svårigheter för personal och resenärer att fly från situationen och att söka skydd. Stationsmiljöer och resecentrum samlar regelbundet mycket folk och är en öppen och tillgänglig miljö för både kunder och resenärer, liksom för en antagonist.

Denna promemoria syftar till att tillsammans med MSB:s Riskbild för kollektivtrafik (2022) fungera som stöd och vägledning för kollektivtrafikens aktörer vid utformning av fysiska skyddsåtgärder mot antagonistiska hot.

Ladda ner PM - Skyddsåtgärder mot terrorattentat i kollektivtrafiken

Utbildning och övning för kollektivtrafiken

Denna vägledning riktar sig till de aktörer som verkar i kollektivtrafiksmiljön. Vägledningen är tänkt att ge förslag på hur utbildning kan utformas för olika personalkategorier och hur det utbildningsmaterial som finns tillgängligt kan användas. Målet med vägledningen är att genom utbildning och övning hos kollektivtrafikens personal öka förmågan att agera i händelse av terrorattentat eller annan grov våldsbrottslighet, för att skydda sig själv och andra.

Ladda ned vägledningen för utbildning och övning

Webbutbildningar om skydd mot terrorism

Webbkurserna ger kunskap om olika attentatsmetoder och hur man kan skydda både sig själv och andra, samt bidra till att öka skyddet i en organisation. Både mot terrorattentat och annat våld med stora konsekvenser.

Webbkurserna baseras på den nationella strategin mot terrorism (Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera). Webbkurserna fokuserar på att öka skyddet, där syftet är att öka trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas.

Kurserna har tagits fram för att höja medvetenheten och kunskapen hos den personal som arbetar eller verkar i de olika miljöerna.

Starta utbildningen Skydd mot terror­attentat i kollektiv­trafiken

Webbutbildning riktad mot personal som arbetar i stationsmiljöer

Senast granskad: 5 juli 2024

Till toppen av sidan