Till innehåll på sidan

Regler för perättiksyra

Förtydligande av vilka av MSB:s föreskrifter som gäller för produkter som innehåller både perättiksyra och väteperoxid.

Om perättiksyra

 • Vattenlösningar innehållande perättiksyra (peroxyättiksyra, CAS 79-21-0), ättiksyra och väteperoxid används för desinfektion och rengöring inom industrin.
 • Då perättiksyra är en organisk peroxid är MSB:s föreskrifter SÄIFS 1996:4 om hantering av organiska peroxider i de flesta fall tillämpliga, och eftersom lösningen innehåller väteperoxid kan även SÄIFS 1999:2 om hantering av väteperoxid vara tillämplig.
 • För produkter som omfattas av båda dessa författningar kan det bli svårt att uttyda vad som gäller.

Aktuella föreskrifter

MSB har med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor meddelat följande föreskrifter, vilket medför att produkter som omfattas är brandfarliga (brandreaktiva) varor

SÄIFS 1996:4 om hantering av organiska peroxider

Föreskrifterna omfattar alla produkter som innehåller organiska peroxider, förutsatt att halten av aktivt syre är tillräckligt hög. Väteperoxidhalten är också av betydelse, se Kap. 1 i föreskrifterna.

För produkter där perättiksyra är den enda organiska peroxiden gäller SÄIFS 1996:4 om:

 • halten perättiksyra är högre än 4,7 %, eller
 • halten perättiksyra är högre än 2,4 % när halten väteperoxid är högre än 1 %, eller
 • halten väteperoxid är över 7 %.

SÄIFS 1999:2 om hantering av väteperoxid

Föreskrifterna omfattar vattenlösningar innehållande minst 20 % väteperoxid. De gäller för perättiksyralösningar om halten väteperoxid är 20 % eller högre.

Olika typer av perättiksyralösningar

Perättiksyralösningar förekommer kommersiellt i flera olika sammansättningar som enklast kan särskiljas genom UN-numret för transport av farligt gods (ADR/RID):

 • Lösningar som innehåller maximalt 5 % perättiksyra kan ha UN-nummer 3149. Dessa transporteras som Klass 5.1, det vill säga som oxiderande vätska, och innehåller vanligtvis upp till 30 % väteperoxid. Dessa produkter omfattas ofta av både SÄIFS 1996:4 och SÄIFS 1999:2.
 • Lösningar som innehåller maximalt 43 % perättiksyra kan ha UN-nummer 3109, 3107 eller 3105. De transporteras som Klass 5.2, det vill säga som organiska peroxider, och innehåller vanligtvis låga halter väteperoxid. Dessa produkter omfattas alltid av SÄIFS 1996:4 men innehåller sällan så mycket väteperoxid att de även omfattas av SÄIFS 1999:2.

Tillämpning av föreskrifterna

 • SÄIFS 1996:4 använder brinnhastigheten som ett kriterium för gruppering av organiska peroxider, se Kap. 3 i föreskrifterna.
 • Perättiksyralösningar med UN-nummer 3149 tillhör oftast grupp IV, vilket är den minst farliga gruppen.
 • Grupptillhörigheten måste dock visas med hjälp av mätning av brinnhastigheten, eftersom även grupp III är möjlig för denna typ av produkter. Brinnhastigheten mäts genom en metod som finns beskriven i bilaga 1 till SÄIFS 1996:4.
 • Flera andra länder använder samma metod, varför resultatet (eller åtminstone den därur följande grupperingen enligt dessa länders system) ofta är känt av tillverkaren.
 • För produkter tillhörande grupp IV ställer SÄIFS 1996:4 inte särskilt höga krav, och det finns heller inget krav på tillstånd.
 • Om dessa produkter även omfattas av SÄIFS 1999:2 är det därför i praktiken alltid SÄIFS 1999:2 som ställer de högre kraven.
 • För produkter tillhörande grupp III enligt SÄIFS 1996:4 ställs en hel del krav på hanteringen, och även krav på tillstånd. Om dessa produkter även omfattas av SÄIFS 1999:2 ska båda föreskrifterna tillämpas, och i de fall de ställer olika krav gäller de strängaste kraven.

Senast granskad: 24 maj 2019

Till toppen av sidan