Till innehåll på sidan

Klassificering och märkning av fyrverkerier

Fyrverkerier måste vara godkända, klassificerade och märkta för få släppas ut på marknaden. Tillverkaren eller importören av artikeln ansvarar för att detta utförs.

För att få släppa ut en pyroteknisk artikel på marknaden måste den:

  • ha genomgått bedömning av överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i MSB:s föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition MSBFS 2015:6 som är Sveriges genomförande av EU-direktiv 2013/29/EU.
  • vara försedd med CE-märkning samt ytterligare märkning enligt MSBFS 2015:6.
  • klassificerade och märkta enligt EU-förordningen nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

Märkning av CE-godkända fyrverkerier enligt MSBFS 2015:6

Fyrverkerier ska vara märkta enligt bestämmelserna i fjärde kapitlet i föreskrifterna MSBFS 2015:6. Förutom CE-märket ska märkningen innehålla information om artikeln, tillverkaren, åldersgräns, mängd explosiv vara, säkerhetsavstånd med mera. Det ska även finnas en tydlig och logisk bruksanvisning anpassad till de förhållanden artikeln är avsedd för. Denna märkning kan placeras i fältet för ytterligare uppgifter på CLP-etiketten (se nedan).

MSBFS 2015:6 föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition

Märkning enligt CLP-förordningen

EU-förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - den så kallade CLP-förordningen, omfattar alla kemiska produkter med farliga egenskaper som släpps ut på marknaden. CLP-förordningen gäller därför även explosiva varor, inklusive fyrverkerier.

Alla fyrverkerier som släpps ut på marknaden ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt bestämmelserna i CLP-förordningen.

Märkningen ska vara på svenska på produkter som släpps ut på marknaden i Sverige.

CLP-märkning av explosiva varor

Exempel på märkning av fyrverkeritårtor i riskgrupp 1.3 och 1.4 enligt CLP och MSBFS 2015:6

Klassificering och märkning för transport

Vid transport av fyrverkerier som är farligt gods är det avsändaren som är ansvarig för att fyrverkerierna förpackas, klassificeras och märks enligt bestämmelserna om transport av farligt gods. För fyrverkerier måste transportklassificeringen godkännas av behörig myndighet i ett ADR-land innan de får transporteras (gäller UN-nr 0333, 0334, 0335, 0336 och 0337).

Detta godkännande gäller för transport i alla länder som är anslutna till ADR-överenskommelsen.

Om transporten ska ske på järnväg ska godkännandet vara utfärdat av motsvarande behörig myndighet i land som är anslutet till RID (OTIF). I Sverige är MSB behörig myndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR/RID).

Transport av fyrverkerier

Godkännande och tillstånd för transporter

Senast granskad: 19 december 2019

Till toppen av sidan