Till innehåll på sidan

Miljöarbete

MSB är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14 001 sedan 2001. MSB:s miljöarbete omfattar såväl myndighetens direkta miljöfrågor som arbetet med att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöarbetet är en integrerad del av myndighetens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. 2017 uppgraderades MSB till ISO 14001:2015.

Var tredje år sker en omcertifiering enligt standarden och 2023 är ett sådant år.

Ett miljöledningssystem syftar till att organisera miljöarbetet i en organisation. Systemet hjälper till att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera de insatser som görs för en bättre miljö.

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska enligt en förordning införa och utveckla miljöledningssystem och varje år redovisa arbetets resultat. Naturvårdsverket stödjer myndigheterna i detta arbete.

I förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter framgår att en myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Utredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Enligt ISO 14001-standarden ska organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka.

När detta görs ska organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (det vill säga betydande miljöaspekter).

Organisationen ska hålla denna information dokumenterad och aktuell. Organisationen ska säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. En uppdatering av myndighetens miljöutredning pågår och kommer att färdigställas under 2023.

Miljöpolicy

Miljöfrågor är en integrerad del av MSB:s verksamhet. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser och verkar på så sätt både direkt och indirekt för en hållbar utveckling.Detta görs genom att

 • miljötänkande och miljöaspekter integreras i verksamheten genom myndighetens processer så att generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen kan nås,
 • i samverkan med, och i direkt stöd till, andra myndigheter, organisationer och företag arbeta för en hållbar utveckling,
 • med utbildning och kommunikation öka kunskapen och förståelsen gällande myndighetens miljöprestanda, samt att
 • i vårt arbete minst uppnå bindande krav och att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Miljöpåverkan

Under 2018 uppdaterades myndighetens miljöutredning i syfte att identifiera myndighetens miljöaspekter. I miljöutredningen framkom att MSB:s största miljöpåverkan är positiv och verkar indirekt genom myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Genom myndighetsanvisningar, råd, samverkan i olika sammanhang, tillsyn, utbildnings- och övningsverksamhet bidrar MSB till att minska den indirekta miljöpåverkan. Vi har även en miljöpåverkan som genereras i vår verksamhet till exempel genom energiförbrukning, resor och utbildningar.

Indirekt miljöpåverkan

MSB:s största indirekta miljöpåverkan bedöms vara positiv och verkar genom myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Den internationella verksamheten i form av insatser bedöms ha en direkt miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, mark och vatten genom flygresor, energiförbrukning och olika aktiviteter vid insatsplatser.

Rådgivning i samband med internationella katastrofer med särskilda miljösakkunniga, bidrar till minskad miljöpåverkan även om själva katastrofområdet drabbats hårt ur miljösynpunkt. Här finns utmaningar och möjligheter att göra viktiga insatser för miljön. Det är nödvändigt att integrera insatsarbetet med miljöledningssystemet även utanför landets gränser.

Direkt miljöpåverkan

Den mest betydande direkta negativa miljöpåverkan bedöms vara myndighetens resor, transporter (inklusive godstransporter), samt energiförbrukning vid myndighetens lokaler. Även utbildningsverksamheten av räddningstjänstpersonal har en direkt miljöpåverkan genom realistiska brandutbildningar och brandövningar vilka påverkar mark, luft och vatten.

Övriga aktiviteter som genererar direkt miljöpåverkan är bland annat avfallshantering, upphandling och användning av inventarier och it-utrustning. Myndighetens arbete inom området grön it syftar till en minskad miljöpåverkan.

Rakelsystemet har ett stort antal basstationer som genererar miljöpåverkan i form av energiförbrukning samt bränsleförbrukning vid underhållsarbete.

Betydande miljöaspekter och miljömål

Till grund för inriktningen av myndighetens miljöarbete ligger resultat från miljöledningsarbetet och miljöutredningen. Analyserna visar att myndighetens betydande miljöaspekter är kopplade till:

 • Myndighetsuppdraget
 • Energianvändning
 • Operativ verksamhet
 • Utbildningsverksamheten
 • Inventarier och materiel

MSB:s verksamhet ska bedrivas med så liten klimatpåverkan som möjligt, så hållbart som möjligt.Hållbarhetsbegreppet innebär bland annat ansvar för ekonomi, miljö och människor enligt FN:s resolution Agenda 2030.

För MSB innebär det att verka för en låg klimatpåverkan, strävan mot en fossilfri myndighet och en klok resursanvändning. MSB:s hållbarhetsmål för miljö är:

 • Hållbar energi- och resursanvändning
 • Hållbara inköp och upphandlingar
 • Miljö fri från naturfrämmande ämnen

Hur MSB verkar för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

MSB är en av 26 myndigheter som har ansvar enligt sina instruktioner eller regleringsbrev att arbeta inom sina respektive verksamhetsområden för att miljömålen ska nås. De flesta av dessa myndigheter ska rapportera om sitt arbete för miljömålen till regeringen i årsredovisningarna. De ska också bistå Naturvårdsverket med underlag för uppföljning och utvärdering av miljöarbetet.

Att respektive myndighet fullgör detta uppdrag är grundläggande och en förutsättning för effektiv och strategisk styrning mot relevanta miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet.

Senast granskad: 1 juni 2023

Till toppen av sidan