Till innehåll på sidan

Våra webbplatser

MSB.se är MSB:s huvudwebbplats, men vi är naturligtvis aktiva på fler arenor på internet. Vi driver en rad webbplatser i egen regi och i samverkan med andra.

 • Krisinformation.se

  Krisinformation.seWebbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur samhället hanterar olika händelser - före, under och efter en kris. Krisinformation.se riktar sig till allmänheten och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker.

  Krisinformation.se drivs av MSB. Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad av den som är ansvarig för frågan. Det kan vara till exempel kommuner, länsstyrelser, SOS Alarm eller nationella myndigheter, men också privata aktörer som elnätsbolag eller frivilligorganisationer.

  Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Med Krisinformation.se:s mobilapp kan läsare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

  Före en kris

  Före en kris förmedlar Krisinformation.se nyheter om allvarliga händelser i Sverige och utomlands, varav vissa riskerar att utvecklas till kriser. På sajten finns också information om hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser.

  Krisinformation.se beskriver också vad de enskilda invånarna själva har för ansvar och vad de kan göra för att skydda sig före och under en kris.

  Under en kris

  Under en kris ger Krisinformation.se allmänheten en översiktlig bild av vad som har hänt genom att sammanställa och sprida information från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Det går också att ställa frågor till redaktionen via Facebook och Twitter om händelsen.

  Efter en kris

  Efter krisen fortsätter redaktionen att beskriva vilken hjälp och stöd för den som har drabbats som finns hos myndigheter och andra aktörer.

  I redaktionens frågor och svar kan du läsa mer om Krisinformation.se, var informationen kommer ifrån och hur arbetet går till.

  Vi finns i olika kanaler

  Informationen på Krisinformation.se går att ta del av på flera sätt:

  • Webbplatsen
  • Appen Krisinformation
  • RSS-flöden
  • Twitter
  • Facebook

  På Instagram delar redaktionen tips om exempelvis krisberedskap.

  Frågor och svar om krisinformation.se

  Krisinformation i sociala medier

 • Lilla Krisinfo

  Lilla Krisinfo har barn och unga som målgrupp. Vi samlar och förmedlar myndigheters och ansvariga aktörers information i samband med kriser, allvarliga händelser eller händelser som ger upphov till oro eller frågor hos barn och unga. Både för att svara på barns frågor och för att motverka desinformation, som sprids snabbt i deras vanliga kanaler.

  Våra två viktigaste uppgifter är att förbereda barn för kris, och att kommunicera med barn under en kris.

  Under fliken ”Har du kriskoll?” kan barn lära sig om vad man bör tänka på och göra vid ett strömavbrott, när en kompis skadar sig, vid översvämningar, i skogen, på fjället, på internet, vid oväder och mycket annat.

  Under fliken ”Lilla Krisinfo förklarar” berättar vi om hur samhället fungerar när något händer.

  Under fliken ”Händer just nu” berättar vi om aktuella händelser: krig, epidemier, gängvåld, klimatförändringar, vulkanutbrott och annat som barn hör talas om.

  Barnkonventionen är tydlig med att barn har rätt till information, och rätt att vara delaktiga i det material som myndigheterna tar fram.

  Lilla Krisinfo utgår från att barn som själva vill det kan vara en resurs i kris. Dels genom att informera andra som kanske inte kan svenska eller av andra skäl inte har tillgång till information. Dels genom mer praktiska funktioner, som att hjälpa till att förbereda hemmet för översvämning, packa krislådor och hjälpa andra

  Lilla Krisinfo:s webbplats

  Lilla Krisinfo på Instagram

 • Tjugofyra7.se

  Tjugofyra7 är MSB:s tidning som finns både i tryckt form och på webben.

  Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom myndighetens ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. På tidningens webbplats finns uppdaterade nyheter, där kan du läsa senaste numret och ladda ned tidigare nummer.

  Har du några tips om vad tidningen ska skriva om, kontakta redaktionen.

  Prenumeration

  Att prenumerera på Tjugofyra7 kostar inget. Vill du prenumerera, anmäl dig med adress till redaktionen.

  Tjugofyra7.se webbplats

 • Cert.se

  Cert.se

  CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

  CERT-SE:s tjänster riktar sig till såväl offentlig sektor som näringslivet och till uppgifterna hör bland annat att:

  • Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

  Ökat säkerhetsmedvetande viktigt mål

  CERT-SE strävar efter att öka IT-säkerhetsmedvetandet i Sverige genom att förmedla kunskap och fakta. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra IT-system. För detta bedrivs omvärldsbevakning av hot och säkerhetsproblem på IT-området samt ett nära samarbete och informationsutbyte med liknande nationella och internationella organisationer.

  Varje vecka sammanställs ett veckobrev med de viktigaste nyheterna på IT-säkerhetsområdet. CERT-SE skickar också blixtmeddelanden vid allvarliga IT-händelser – tjänsten är kostnadsfri och går att beställa på webbplatsen www.cert.se. På webbplatsen beskrivs också CERT-SE:s incidenthanteringsprocess som består av fem steg där varje steg innehåller frågor, aktiviteter och rekommendationer.

 • Informationssäkerhet.se

  Informationssäkerhet.se

  Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor, men även andra typer av verksamheter har nytta av innehållet. Framför allt är webbplatsen ett sammanhållet och praktiskt stöd för dig som arbetar med systematiskt informationssäkerhetsarbete.

  På webbplatsen hittar du bland annat:

  • Metodstöd för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet
  • Vägledningar och praktiska verktyg
  • Nyheter inom området
  • Krönikor och faktafördjupningar

  Innehållet riktar sig till dig som har ett särskilt ansvar för informationssäkerheten i din verksamhet. I första hand beslutsfattare (ledning, linjeansvariga, systemägare, -förvaltare), men även säkerhetssamordnare och it-tekniker.

  Avsändare med särskild ansvar för informationssäkerhet

  Informationssäkerhet.se är en gemensam satsning av MSB, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och telestyrelsen samt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Myndigheterna har alla ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet och ingår i samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI.

  MSB har det redaktionella ansvaret för Informationssäkerhet.se, men informationen tas fram i samarbete med myndigheterna i SAMFI.

   

Webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se har stängts

Den 2 december respektive 8 december 2021 stängde webbplatserna säkerhetspolitik.se och dinsäkerhet.se.

Säkerhetspolitik.se har stängtsDinsäkerhet.se har stängts

Senast granskad: 31 maj 2024

Till toppen av sidan