Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap - RUHB

Kommunens organisation för räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar. För att den, på ett effektivt sätt, och med kraft ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig, krävs en sammanhängande planering.

Detta handlar bland annat om att analysera hoten, bestämma ambitionsnivå, inventera behovet av resurser samt utbildning och övning. För de särskilda krav ett krig ställer krävs bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel.

MSB tar fram en serie vägledningar för räddningstjänst under höjd beredskap.

Publikation

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning

Publikationsnummer: MSB1655

Utgivningsår: 2021

Denna vägledning innehåller delar som berör hela hotskalan och inte enbart arbetet inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO). MSB är också väl medveten om pågående diskussion om kommunens förmåga ...

Omslagsbild för Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning

Publikationsnummer: MSB1655

Utgivningsår: 2021

Scenarier: Kärnvapen och C-händelser

Kärnvapenscenario för räddningstjänst

Här sammanfattas det vi bedömer är viktiga omständigheter för räddningstjänst vid ett kärnvapenangrepp: Efter en kärnvapenexplosion kommer informationen att vara mycket bristfällig. Man kommer inte kunna uppskatta skadeverkningarna, och förekomsten av radioaktivt nedfall kommer inte vara känd.

Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Underlag för hantering av C-händelser för räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB

I denna rapport sammanfattas resultatet från en studie där planeringsunderlag för hantering av antagonistiska C-händelser tagits fram och till del utvärderats av slutanvändare på lokal och regional nivå. Underlaget kommer primärt att användas på lokal nivå med fokus på kommunal räddningstjänst men kan i utvecklad form även användas på regional och nationell nivå.

Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Publikation

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete

Publikationsnummer: MSB1456

Utgivningsår: 2020

Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila ...

Omslagsbild för Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete

Publikationsnummer: MSB1456

Utgivningsår: 2020

Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

Rapporten presenterar ett scenariopaket som kan användas av kommuner i arbetet med att planera för räddningstjänst under höjd beredskap och krig, samt av länsstyrelserna och MSB för att effektivt kunna stötta kommunerna i detta arbete. Scenariopaketet består av ett grundscenario, typhändelser och ett frågebatteri.

Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

 • Vägen framåt - om vägledningsarbetet

  Det övergripande och långsiktiga målet med MSB:s vägledningsarbete är att bidra till att kommunens organisation för räddningstjänst ska kunna genomföra effektiva och samordnade insatser vid höjd beredskap.

  Vägledning del 1

  Syftet med den första vägledningen är att beskriva bakgrunden till den lagstiftning som ligger till grund för räddningstjänst under höjd beredskap, att ge de ingångsvärden som är nödvändiga för att kunna påbörja arbetet med kontinuitetsarbetet av egen verksamhet inför höjd beredskap.

  Scenario: typfall 4 och 5

  För att underlätta planeringen för räddningstjänst under höjd beredskap finns ett planeringsunderlag i form av scenariobeskrivningar, som bygger på en fördjupning av det så kallade typfall 4 och 5.

  • Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  Vägledning del 2

  Den andra vägledningen har två syften. Dels att stödja en utveckling där räddningstjänsten, i fred och under höjd beredskap, i högre grad är en del av kommunens samlade resurser för att skydda och upprätthålla samhällets funktionalitet vid kriser eller krig. Den har även till syfte att ge de ingångsvärden som är nödvändiga för att kunna påbörja insatsplanering för att skydda och upprätthålla prioriterad samhällsviktig verksamhet.

  Scenario: Kärnvapen och C-händelser

  Det finns även två scenarios till vägledning del 2:

  • Kärnvapenscenario för räddningstjänst, rapportsammanfattning
  • Underlag för hantering av C-händelser för räddningstjänst under höjd beredskap, rapportsammanfattning

  Vad händer nu?

  Nästa steg i RUHB-arbetet kommer att inriktas mot mer förmågespecifika vägledningar som bygger på aktuell hotbild och samhällets skyddsbehov, som exempelvis sök, räddning och röjning samt indikering och sanering.

I kapitel 8 i Lagen om skydd mot olyckor finns de delar som faller under kommunal räddningstjänst om Sverige skulle hamna under höjd beredskap. Bland annat kan man läsa att indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel hamnar hos räddningstjänsten. Detta och mycket annat är något som räddningstjänsterna måsta ta höjd för.

Om du har ett 90 sekunder-abonnemang kan du se filmen i sin helhet på 90 sekunder Play.

Erfarenheter från coronapandemin

Under coronapandemin togs det fram stöd till kommunal räddningstjänst gällande andningsskydd, skyddsutrustning, sotning under särskilda förhållanden med mer. Allt finns samlat på en särskild sida.

Erfarenheter från coronapandemin

Kontakt:

E-post: ruhb@msb.se

Senast granskad: 29 september 2021

Till toppen av sidan