Till innehåll på sidan

Samordning och inriktning vid samhällsstörningar

I Sverige är ansvarsprincipen mycket stark – inte ens under omfattande samhällsstörningar finns det en ”krisgeneral” som kan bestämma hur enskilda aktörer ska agera. Detta gör att aktörerna måste mötas, utbyta information och nå överenskommelser för att åstadkomma en effektiv aktörsgemensam hantering.

MSB:s arbete med samordning och inriktning handlar till stora delar om att säkerställa att sådana möten sker och att de involverade aktörerna utifrån en helhetsbild verkar för att göra ”rätt” tillsammans.

Samordning mildrar samhällsstörningens konsekvenser

Vid större händelser berörs oftast flera delar av samhället, där olika aktörer har ansvar för sina respektive delar. För att samhället ska fungera under samhällsstörningen behöver de olika delarna fungera tillsammans. Därför behöver det gemensamma arbetet samordnas, drivas och styras i en viss riktning för att vara effektivt. MSB:s uppdrag är att samordna de berörda aktörernas arbete och verka för att aktörerna kommer överens om en gemensam inriktning för hanteringen av händelsen. Uppdraget omfattar hantering både vid fredstida kriser och vid höjd beredskap.

Forum på nationell nivå för samordning och inriktning

För att uppnå samordning krävs att aktörer utbyter information med varandra, både i vardagen och vid samhällsstörningar. MSB:s regelbundna samverkansforum skapar en arena för ett sådant informationsutbyte.

Varje vecka håller MSB en regelbunden samverkanskonferens på nationell nivå. Syftet med konferensen är att ge berörda aktörer en möjlighet att upprätthålla en god samverkansförmåga samt ge tillfälle att samordna åtgärder, kommunikation, resurser och stöd i fråga om information och lägesbilder. De som deltar på samverkanskonferensen är i första hand beredskapsmyndigheter och länsstyrelser. Sektorsansvariga myndigheter har ett särskilt ansvar att informera om läget inom beredskapssektorns ansvarsområde.

Vid behov kan MSB även kalla till särskilda, operativa samverkanskonferenser. På en sådan samverkanskonferens får deltagande aktörer möjlighet att samverka inom en särskild fråga eller händelse som har eller kan leda till eventuella samhällsstörningar. Det kan handla om att dela information, komma överens om gemensamma inriktningar, säkerställa en samlad kriskommunikation till allmänheten eller fördela nationella förstärkningsresurser.

På regelbunden basis bedrivs också andra operativa samverkansforum, exempelvis möten för operativa chefer, möten för kommunikationschefer, myndighetschefsmöten och aktörsgemensamt forum för resurssamordning. Syftet med de olika forumen varierar, men i grunden är målet att skapa en aktörsgemensam uppfattning av lägesbild, kommunikativa utmaningar eller omfördelning av resurser.

Nationell inriktnings- och samordningsforum, ISF, är ett av flera verktyg för aktörsgemensam hantering vid samhällsstörningar. MSB är värd för Nationell ISF vid operativ hantering på nationell nivå.

För frågor om MSB:s aktörsgemensamma forum, kontakta: samordning@msb.se.

Samlad kriskommunikation

I samband med samhällsstörningar verkar MSB för att myndigheters och andra berörda aktörers kommunikation med allmänheten är samordnad. Detta sker genom samverkan och samordning av de olika aktörernas kommunikation och samlad information till allmänheten.

Genom webbplatsen Krisinformation.se, i appen samt i sociala medier får allmänheten dygnet runt även tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Sammantaget bidrar detta till att allmänhetens förtroende för myndigheternas förmåga att hantera situationen upprätthålls.

Läs mer på krisinformation.se

Samordning och prioritering av resurser

Vid en kris kan det vara en utmaning att få samhällets gemensamma resurser att räcka till alla behov. MSB verkar då för att samhällets samlade resurser används effektivt så att resurserna kommer till nytta där de bäst behövs utifrån ett helhetsperspektiv.

Under pandemin uppstod till exempel frågor kring fördelning av skyddsutrustning inom olika samhällsviktiga verksamheter, och mer konkret kan det handla om fördelning av nationella förstärkningsresurser för att släcka skogsbränder eller översvämningsbarriärer. Vid behov kan MSB också mäkla och prioritera resurser mellan olika aktörer.

Myndigheten samordnar också olika aktörers stöd till personer som är drabbade av katastrofer och deras närstående.

Senast granskad: 1 september 2023

Till toppen av sidan