Till innehåll på sidan

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn enligt LBE genomförs av MSB och kommuner. Tillsynen är en självständig granskning för att kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten.

Erfarenheter från tillsynsverksamheten ska användas i inriktningen av den fortsatta tillsynsverksamheten, men också förmedlas till målgrupperna för att vara ett stöd till dem och i regelutvecklingen.

Tillsynsmyndigheter LBE

Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lag, föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna följs. Enligt 21 § LBE ska den myndighet som är tillståndsmyndighet också vara tillsynsmyndighet.

Detta medför att både kommunerna och MSB är tillsynsmyndigheter med ett ansvar och befogenheter som följd.

MSB:s tillsyn

MSB svarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor hos verksamhetsutövare där MSB prövat frågor om tillstånd för tillverkning av explosiva varor eller på annat sätt prövat frågan om tillstånd för hanteringen.

MSB har ansvaret för tillsyn över bland annat:

 • Industrier som tillverkar, bearbetar, behandlar, destruerar, underhåller och återvinner explosiva varor samt annan hantering som sker i anslutning till detta
 • Försvarsmaktens (FM), Försvarets materielverks (FMV), Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) och Fortifikationsverkets (FortV) hantering av brandfarliga och explosiva varor
 • Sådan rörledning som omfattas av kravet på koncession enligt naturgaslagen (2005:403) eller enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Detta innebär i praktiken transmissionsledningen för naturgas och som ligger före en mät- och reglerstation (MR-station)
 • Import och export av explosiva varor.

Kommunernas ansvar

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor för de verksamheter där kommunen har prövat tillståndet till hanteringen.

Kommunen har ansvar för tillsyn över bland annat:

 • Tillstånd till hantering av brandfarliga varor utom för den hantering som sker hos FM, FMV, FOI och FortV
 • Naturgasledningar efter en mät- och reglerstation (MR-station) vilket huvudsakligen innebär lokala distributionsledningar för naturgas.
 • Tillstånd till användning, förvaring, försäljning och överföring inom Sverige av explosiva varor som inte omfattar sådan hantering där MSB är tillståndsmyndighet.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Tillsynsmyndighetens befogenheter regleras i 24 och 25 §§ samt i 35 § i LBE.

Här beskrivs de befogenheter som tillsynsmyndigheten har i sin tillsynsverksamhet

 • Tillsynsmyndigheten har rätt att få ta del av de handlingar som behövs för att genomföra tillsynen. Detta kan till exempel vara riskutredning, rutiner eller instruktioner för någon verksamhetsdel
 • Tillsynsmyndighet har också rätt till tillträde till lokaler, andra utrymmen eller områden som omfattas av tillsynen.
 • Vid behov kan tillsynsförrättaren begära hjälp av polismyndigheten.
 • Även verksamheter som är undantagna tillståndsplikt enligt LBE kan tillsynas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsprocessen

Tillsynsprocessen för tillsyn enligt LBE och LSO överensstämmer i allt väsentligt. Boken om kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor kan användas som stöd även vid tillsyn enligt LBE.

Tillsynsvägledning

MSB bedriver tillsynsvägledning främst riktat mot kommunerna i deras tillsyn enligt LBE. Uppgiften har då definierats som uppföljning, utvärdering och samordning av kommunernas tillsyn samt stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter. I lagstiftningen förtydligas detta genom att MSB i 23 § LBE ges ett uppdrag att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem med deras arbete med tillsynen enligt LBE. Ett led i tillsynsvägledningen är den årliga uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LBE som MSB utför.

Årsuppföljning enligt LBE

Varje år genomför MSB en uppföljning av kommunernas arbete enligt LBE. Syftet med uppföljningen är att den ska ge en överblick av efterlevnaden av LBE. Resultatet kan användas som ett stöd när tillsynsarbetet ska planeras. Uppföljningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till landets samtliga kommuner och räddningstjänstförbund. Enkäten innehåller frågor om områdena organisation, kompetens, tillstånd, tillsyn och olyckshantering kopplat till LBE.

Senast granskad: 5 december 2023

Till toppen av sidan