Till innehåll på sidan

Finansiering

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Anslaget fördelas bland annat till:

 • myndigheter för utvecklings- och samverkansprojekt
 • länsstyrelser för fleråriga sammanhållna projekt
 • kommuner och regioner enligt överenskommelser mellan MSB och SKR
 • frivilliga försvarsorganisationer
 • forskning

Myndigheters utvecklingsprojekt

Myndigheter kan söka medel årligen för utvecklings- och samverkansprojekt som löper på ett-tre år. Det ska främst vara tillfälliga projekt som involverar flera aktörer. Om ett projekt bedöms vara av väsentlig betydelse för krisberedskapen kan anslaget finansiera större tillfälliga satsningar hos en aktör. Det ska inte finansiera sådant som normalt ska täckas av myndighetens egen budget.

MSB tar fram en inriktning för myndigheternas del av anslaget utifrån ett omfattande analysarbete och omvärldsbevakning. Inriktningen bygger på den årliga nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) som i sin tur bygger på aktörernas egna risk- och sårbarhetsanalyser.

Genom inriktningen kan MSB se till att pengarna placeras där de ger störst effekt. Det kan vara projekt som utveckla kompetenser och metoder genom utbildning och övning eller för investeringar, till exempel för robust infrastruktur.

Aktuell inriktning

För åren 2020-2021 kunde myndigheterna söka medel för projekt som stöder utvecklingen av:

 • aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd beredskap 
 • att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
 • samhällets informations- och cybersäkerhet 
 • säker och robust kommunikation
 • allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig
 • förändrad hotbild inom CBRNE

Inriktningen är att stärka beredskapen inom sju prioriterade områden: energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finans, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.

MSB prioriterar åtgärder med fokus på civilt försvar och höjd beredskap samt sådana som inkluderar frivilligorganisationer, näringsliv, övning och erfarenhetsåterföring.

Exempel på myndighetsprojekt

Exempel på myndighetsprojekt som har beviljats medelHur myndigheter kan ansöka om medel från anslaget

Frivilliga försvarsorganisationers utbildningsuppdrag

Frivilliga försvarsorganisationer kan bland annat söka medel för uppdrag inom rekrytering, försvarsupplysning och utbildning. Beloppet som kan fördelas till uppdrag bestäms årligen av regeringen i MSB:s regleringsbrev.

Om uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer

Ersättning till kommuner

Kommuner behöver inte söka medel utan får en viss summa i juni varje år som fördelas enligt särskilda överenskommelser mellan MSB och SKR. Till kommunerna ska medlen användas till uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser som till exempel risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.  Åtgärder ska vara förberedande och förebyggande.

Om kommuners ersättning

Ersättning till regioner

Regioner behöver inte söka medel utan får en viss summa i juni varje år som fördelas enligt en särskild överenskommelse mellan MSB och SKR. Regioner får ersättning främst för förberedelser inför extraordinära händelser i form av planering, utbildning och övning.

Om regioners ersättning

Medel till forskning

Forskare kan söka forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Forskningen omfattar många vetenskapliga discipliner. MSB uppmuntrar mång- och tvärvetenskapliga ansatser.

Om forskning och forskningsutlysningar

 

Fördelning och användning av anslaget 2019

Information om fördelning av medel för 2020 presenteras i mars 2021.

 • Så fördelades anslag 2:4 Krisberedskap år 2019

  År 2019 fördelades sammanlagt 390 miljoner kronor på ett- till treåriga projekt hos myndigheter. Det ska bidra till att särskilt viktiga funktioner i samhället fungerar även vid stora påfrestningar.

  Storsatsning på Totalförsvarsövningen 2020

  Under 2020 kommer många bli inblandade i TFÖ som är en prioriterad satsning såväl nationellt som lokalt och regionalt MSB fördelar 170 miljoner till centrala myndigheter och länsstyrelser för att både kunna förbereda för och delta i övningen.

  Långsiktiga projekt för länsstyrelser

  En särskild satsning har gjorts på länsstyrelserna för att ge dem förutsättningar att arbeta långsiktigt med aktörerna i länen. Länsstyrelserna får sammanlagt 340 miljoner för kommande fyra år från anslaget. Det ska främst användas för stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar, till exempel hjälpa dem med deras geografiska områdesansvar, krigsorganisation och krigsplacering, utbilda i totalförsvar och stärka säkerhetsskyddet.

  Överenskommelser med kommuner och landsting

  Kommuner och landsting får ersättning i juni enligt särskilda överenskommelser mellan MSB och SKR. Kommuner får 310 miljoner och regioner får 30 miljoner för uppgifter som stärker krisberedskap. Dessutom får kommuner och regioner ytterligare sammanlagt 130 miljoner för att stärka det civila försvaret. Fokus under ligger på totalförsvarsutbildning, säkerhetsskydd, krigsplacering och utveckling av en krigsorganisation, uppgifter som ska vara genomförda 2020. Många kommuner och regioner förväntas även delta i TFÖ 2020.

  Frivilliga försvarsorganisationer

  Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig resurs vid svåra samhällsstörningar. De är en del av det civila försvarets personalförsörjning och förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos ansvariga aktörer. De får 57 miljoner i ersättning för att genomföra uppdrag såsom att rekrytera nya medlemmar, utbildning, övning och att upplysa i försvarsfrågor. Till exempel för att utbilda bandvagnsförare, stabsassistenter eller för att vidareutbilda piloter som ska fotografera händelser från luften.

Så användes anslag 2:4 Krisberedskap år 2019Utvärderingar av anslaget

Temabaserade utvärderingar för att studera effekterna av de projekt som fått finansiering via anslaget.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan