Till innehåll på sidan

Finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Anslaget fördelas till:

Myndigheter för utvecklings- och samverkansprojektLänsstyrelser för fleråriga sammanhållna projektKommuner enligt särskilda överenskommelserRegioner enligt särskilda överenskommelserFrivilliga försvarsorganisationer för utbildningForskning och forskningsutlysningar

 • Så fördelades anslag 2:4 Krisberedskap år 2019

  År 2019 fördelades sammanlagt 390 miljoner kronor på ett- till treåriga projekt hos myndigheter. Det ska bidra till att särskilt viktiga funktioner i samhället fungerar även vid stora påfrestningar.

  Läs rapporten Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2019 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2020

  Storsatsning på Totalförsvarsövningen 2020

  Under 2020 kommer många bli inblandade i TFÖ som är en prioriterad satsning såväl nationellt som lokalt och regionalt MSB fördelar 170 miljoner till centrala myndigheter och länsstyrelser för att både kunna förbereda för och delta i övningen.

  Långsiktiga projekt för länsstyrelser

  En särskild satsning har gjorts på länsstyrelserna för att ge dem förutsättningar att arbeta långsiktigt med aktörerna i länen. Länsstyrelserna får sammanlagt 340 miljoner för kommande fyra år från anslaget. Det ska främst användas för stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar, till exempel hjälpa dem med deras geografiska områdesansvar, krigsorganisation och krigsplacering, utbilda i totalförsvar och stärka säkerhetsskyddet.

  Överenskommelser med kommuner och landsting

  Kommuner och landsting får ersättning i juni enligt särskilda överenskommelser mellan MSB och SKR. Kommuner får 310 miljoner och regioner får 30 miljoner för uppgifter som stärker krisberedskap. Dessutom får kommuner och regioner ytterligare sammanlagt 130 miljoner för att stärka det civila försvaret. Fokus under ligger på totalförsvarsutbildning, säkerhetsskydd, krigsplacering och utveckling av en krigsorganisation, uppgifter som ska vara genomförda 2020. Många kommuner och regioner förväntas även delta i TFÖ 2020.

  Frivilliga försvarsorganisationer

  Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig resurs vid svåra samhällsstörningar. De är en del av det civila försvarets personalförsörjning och förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos ansvariga aktörer. De får 57 miljoner i ersättning för att genomföra uppdrag såsom att rekrytera nya medlemmar, utbildning, övning och att upplysa i försvarsfrågor. Till exempel för att utbilda bandvagnsförare, stabsassistenter eller för att vidareutbilda piloter som ska fotografera händelser från luften.

Senast granskad: 28 april 2022

Till toppen av sidan