Till innehåll på sidan

Privat-offentlig samverkan

För att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret behöver offentliga och privata aktörer samverka kring gemensamma åtgärder.

Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs av näringslivet. Det gäller på alla samhällsområden, såsom elförsörjning och telekommunikation, genomförande av transporter och hälso- och sjukvård.

MSB har ett brett samarbete med näringslivet och utvecklar ständigt samarbetet för att aktivt utnyttja näringslivets kompetens.

Inom området för informations- och cybersäkerhet utvecklas samverkan till att i större utsträckning omfatta sektorsövergripande frågor så som upphandling, forskning, totalförsvar, europeisk och internationell reglering och standardisering. Fler representanter från näringslivet med olika kompetenser kommer att bjudas in till särskilda temakonferenser, seminarier och hearings.

Forum för privat-offentlig samverkan

Forum för privat-offentlig samverkan som på olika sätt stärker samhällets försörjningsberedskap och förmåga att stå emot samhällsstörningar.

Elsamverkan

Syftar till att upprätthålla störningsberedskap för lokala och regionala störningar. Det finns sju samverkansområden med varsin ledning bestående av en ordförande och ledamöter från branschföretag, Energiföretagen Sverige och Svenska Kraftnät.

Elsamverkan på Svenska Kraftnäts webbsida

Forum för informationsdelning om informationssäkerhet (FIDI)

Syftar till att genom informationsutbyte, omvärldsanalys och gemensamt informationsmaterial öka informationssäkerheten hos alla deltagande aktörer. Leds av MSB.

  • FIDI-SCADA: forum för att dela information om säkerhet i informations- och styrsystem (Industrial Control Systems, ICS).
  • FIDI-Vård och omsorg: forum för att stärka och förbättra informationssäkerhet inom hälso- och sjukvårdssektorn.
  • FIDI-Drift: forum för att dela information inom it-driftsektorn.
  • FIDI-Telekom: forum för teleoperatörer om operativa och tekniska frågor med incidentnära fokus.
  • FIDI-Finans: forum för att diskutera informationssäkerhetsfrågor inom den finansiella sektorn.

FIDI och samverkansforum för informationssäkerhet

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS)

Syftar till att stärka robustheten inom Sveriges finansiella sektor. Leds av Riksbanken.

Om Finansiella Sektrons Privat-Offentliga Samverkansgrupp FSPOS

Cybersäkerhetsrådet

Syftar till att bistå med information om utvecklingen inom området informationssäkerhet och synpunkter på inriktning och prioritering inom området. Leds av MSB.

Om samverkan inom informationssäkerhet

Mediernas beredskapsråd

Syftar bland annat till att ha en dialog om säkerhet, beredskap, krisledningsförmåga och samverkan. Leds av MSB.

Om Mediernas beredskapsråd

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG)

Syftar till att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar i samhället. Leds av PTS.

Om nationella telesamverkansgruppen NTSG

Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Syftar till att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten. Drivs via Svenskt Näringsliv.

Om Näringslivets Säkerhetdelegation NSD

Samrådsgrupp för krisberedskapsplanering av livsmedelsförsörjning (SKAL)

Syftar till att identifiera och diskutera lösningar på olika risker inom livsmedelsförsörjning. Leds av Livsmedelsverket.

Om Samrådsgrupp för krisberedskapsplanering av livsmedelsförsörjning SKAL

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TPSAMS)

Syftar till att stärka transportsektorns förmåga att hantera samhällsstörningar. Leds av Trafikverket.

Om Transportsektorns samverkan inför samhällstörningar TPSAMS

Företag ska fortsätta sin verksamhet i krig

Vid höjd beredskap ska företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder som behövs för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.

§ 7 lagen (2002:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Senast granskad: 7 december 2020

Till toppen av sidan