Till innehåll på sidan

Utgångspunkter

Utgångspunkter handlar om det som vi ska förhålla oss till och ha förståelse för när vi arbetar med att åstadkomma aktörsgemensam inriktning och samordning. Det är ingångsvärden och förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna hantera en samhällsstörning.

Innehållet i utgångspunkterna handlar om att förstå och få ökad kunskap om;

 • vårt beredskapssystem (den administrativa strukturen inklusive ansvar, roller och mandat hos olika aktörer),
 • vilka lagar och regler som styr området,
 • vilka mål som styr arbetet för totalförsvaret, civilt försvar och krisberedskap,
 • vilka tekniska och digitala förutsättningar som finns och
 • att de stöd vi tar fram så långt som möjligt bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Vårt beredskapssystem

  Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

  I länken nedan finns bra och övergripande information som guidar dig till kunskap om vårt beredskapssystem. Där finns också länkar till webbutbildningar som du kan gå för att öka din kunskap.

  Det svenska civila beredskapssystemet

  Sen 1 oktober 2022 har vi ett nytt beredskapssystem. På vår webbplats finns samlad information samt illustrationer om det. Där finns också en presentation som är fri att använda om du vill berätta om beredskapssystemet.

  Läs mer på msb.se/strukturreform

 • Nationell nivå

  Regeringen har en strategisk roll vid krishantering, och har det geografiska områdesansvaret på nationell nivå. Regeringen ska säkerställa en effektiv krishantering genom att bland annat underlätta myndigheternas och andra berördas hantering av situationen.

  Regeringen ska också kommunicera med allmänhet och media och hålla kontakten med andra länder, EU och andra internationella aktörer som i olika avseenden kan beröras av en allvarlig händelse i Sverige. Regeringen och Regeringskansliet har flera strukturer för att alltid vara förberedda för att kunna hantera större kriser av olika slag.

  Mer info finns på Regeringskansliets webbplats:

  Regeringskansliets krishantering

  Regeringskansliets arbete med nationell säkerhet

 • Det som ska skyddas

  Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska bidra till individens och nationens säkerhet. I denna Powerpoint kan du läsa mer om värden som ska skyddas, samhällets skyddsvärden. De är i grunden likvärdiga och utgångspunkten är därför att de inte ska viktas sinsemellan. Beroende på sammanhanget kan de behöva prioriteras på olika sätt.

  Presentation om skyddsvärdena

 • Teknik och digitala verktyg

  Syftet med teknik och digitala verktyg är bland annat att underlätta beslutsfattande genom att samla olika informationskällor, möjliggöra datainsamling och göra data tillgängliga så att olika aktörer kan tolka och analysera informationen på ett sådant sätt att den stödjer beslutsprocessen.

  Läs mer om teknik och digitala verktyg

 • Vetenskap och beprövad erfarenhet

  De olika nivåerna i ramverket ska så långt som möjligt ta hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet inom området samverkan och ledning. Ett fundament som ska beskriva och – så långt det är möjligt – hänvisa till validerad kunskap inom området samverkan och ledning. Vetenskaplig kunskap tas fram med hjälp av studier som följer vetenskapliga metoder. Beprövad erfarenhet är kunskap som har används under lång tid och därmed blivit prövad.

  Aktuell forskning inom området till MSB-finansierad forskning

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan