Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde, samt möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till nya och ändrade regler.

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här listas de regeringsuppdrag som MSB arbetar med just nu. När ett uppdrag är klart och redovisat till regeringen flyttas informationen till sidan Besvarade regeringsuppdrag.

Besvarade regeringsuppdragVissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

MSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Pågående regeringsuppdrag

 • Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

  Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

  Regeringen gav i juli 2022 MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. I uppdraget ingår att tillämpa metoden på redan genomförda skyfallskarteringar och att tillgängliggöra resultaten så att de blir jämförbara ur ett nationellt perspektiv. Inom ramen för uppdraget ska också förslag lämnas på hur en nationell samordning av skyfallskarteringar kan utvecklas och förvaltas.

  Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. MSB ska inhämta de underlag som behövs för att genomföra uppdraget från Boverket, SMHI och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

  Faktablad skyfallskartering

 • Uppdrag att utbilda ungdomar i krisberedskap och civilt försvar (MSB 2021 – 07667)

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag att utbilda ungdomar i krisberedskap och civilt försvar. MSB ska utforma och genomföra en digital utbildning som ska vara frivillig och erbjudas ungdomar det år de fyller 16.

  Utbildningen ska ge:

  • En grundläggande orientering i hur Sveriges krisberedskap samt civilt försvar är uppbyggt.
  • Kunskap om vilken förväntan som finns på individers hemberedskap för att kunna klara sig under allvarliga händelser i samhället.
  • En grundläggande kunskap om hur den enskilde kan bidra till krisberedskapen och det civila försvaret och utbildningen ska komplettera den information som ges om militärt försvar i samband med mönstring. Hur man på olika sätt kan bidra till totalförsvaret.

  MSB ska under uppdragets genomförande samverka med Försvarsmakten, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, frivilliga försvarsorganisationer och andra berörda aktörer.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2022.

Senast granskad: 19 januari 2023

Till toppen av sidan