Till innehåll på sidan

Utbilda och öva krigsorganisation

För att utveckla och upprätthålla förmågan inom krigsorganisationen är det centralt att de personer som har en roll inom krigsorganisationen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sitt uppdrag. Utbildning och övning kopplat till ansvar, regelverk och arbetssätt är centrala verktyg för att säkra detta

För att förbereda medarbetarna för deras roll inom krigsorganisationen behöver en plan för utbildnings- och övningsverksamhet tas fram och hållas uppdaterad. MSB tillhandahåller stödmaterial som kan användas i arbetet med att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan.

Utbildnings- och övningsplaneringen behöver ta hänsyn till att personalen som ingår i krigsorganisationen har olika förutsättningar baserat i hur stor skillnad det är mellan deras ordinarie arbete och deras roll i krigsorganisationen. Detta gäller i synnerhet de organisationer som knutit personal från frivilliga försvarsorganisationer eller civilpliktiga till sin krigsorganisation.

Det är särskilt prioriterat med utbildning och övning för dem som får väsentligt förändrade uppgifter inom krigsorganisationen. I planeringen gäller det att säkra att respektive enskild medarbetare, frivillig eller civilpliktig, har de kunskaper som krävs gällande såväl organisationens roll och arbetssätt under höjd beredskap samt de kunskaper som är specifikt kopplade till medarbetarens roll. Utbildningsplaneringen kan exempelvis inkludera deltagande i webbaserad utbildning, enskild introduktion och inläsning samt gemensamma utbildningstillfällen.

Planeringen av utbildningsverksamheten bör inkludera hur tillkommande medarbetare introduceras till sina roller om krigsorganisationen behöver utökas med fler medarbetare. Utbildningsmaterial och rutiner för mottagande bör också övas för att säkra att introduktionsprocessen är välfungerande och uppdaterad.

För att säkra krigsorganisationens förmåga är det också viktigt att genomföra övningar för att säkra att medarbetarna återkommande övar krigsorganisationens processer och arbetssätt.

Utformning och inriktning av övningsverksamheten utgår från en behovsanalys för den egna verksamheten. Utvärderingar av tidigare händelser och övningar är en viktig grund för behovsanalysen.

Utbildningsaktiviteter kan gärna användas som förberedelse inför övning såväl som åtgärd efter genomförd övning. Genom att regelbundet, till exempel kvartalsvis eller årligen genomföra larm-, start- och stabsövningar upprätthålls en viktig bas för krigsorganisationen.

Övningar tillsammans med andra aktörer, så kallade samverkansövningar, blir därefter ytterligare ett trappsteg för att stärka krigsorganisationens förmåga att agera under höjd beredskap.

Läs mer om att utbilda och öva krigsorganisationer

Stöd för framtagande av fleråriga övningsplaner (under revidering färdig oktober)

Öva enkelt! Funktionsövningar höjd beredskap: larm-, start- och stabsövning (under revidering, färdig senare delen av hösten).

Webbutbildningar kopplade till uppbyggnad av krisorganisation och verksamhet under höjd beredskap.

Stöd under utveckling

Här finns information och stöd till dig som ska ta fram eller arbeta med din organisations krigsorganisation. Dessa sidor är under utveckling just nu och vi kommer löpande att publicera uppdateringar och förbättra stödet. Vi tar tacksamt emot input och goda exempel.

Kontakt

Kontakta oss via e-postadress: totalforsvarplikt@msb.se

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan