Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Myndigheter kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Snart öppnar ansökningsomgången för projekt med start 2025

Informationen på den här sidan gäller för ansökningsomgången för projekt med start 2024. Informationen kommer inom kort att uppdateras för att gälla ansökningsomgången för projekt med start 2025.

Ansökan och blanketter

Här hittar du information om vem som kan söka medel.

Vilka myndigheter kan ansöka om medel?

För att ett projekt ska kunna bedrivas med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap gäller följande:

 • Projektidén ska vara förankrad i planeringen för civil beredskap
 • Projektförslaget ska omfatta något av de områden som anges i MSB:s regleringsbrev och behovet ska vara styrkt genom antingen en systemanalys eller planeringsprocessen för civil beredskap
 • Åtgärden ska ligga inom ramen för de finansieringsprinciper som gäller för anslaget.
 • Projektförslaget bör dessutom omfatta minst en av prioriteringarna i inriktningen

Tidslinje ansökan

 • Projektidé

  Projektidé där behovet är identifierat och dokumenterat i systemanalys eller processen för beredskapsplanering.

 • Avstäms

  Stäms av mot

  • finansieringsprinciper anslag 2:4
  • prioriteringar i inriktningen
 • Förankring

  Förankring av projektidén och förväntad effekt i samhället

 • Lämna in

  En 2:4-ansökan lämnas in

Boka ett dialogmöte med MSB

Ni är välkomna att boka in ett möte, fysiskt eller på distans, med oss på anslagsfunktionen under tiden ni arbetar med era ansökningar. På ett dialogmöte kan ni ställa frågor kopplade till ansökningshandlingarna, de riktade satsningarna och inriktningen. Vi kan inte ge några förhandsbesked kring tänkta projekt, däremot kan vi diskutera era projektidéer utifrån de finansieringsprinciper och den inriktning som gäller. Kontakta oss via anslag2-4@msb.se.

Vid en ansökan om ett nytt projekt bifogas:

 • Någon eller några av följande ansökningsblanketter, en blankett för varje ansökan:
  • Blankett för nya utvecklingsprojekt 2024
  • Blankett för särskild satsning FFO
  • Blankett för särskild satsning Näringsliv
  • Blankett för särskild satsning Beredskapsövningar
  • Blankett för särskild satsning Nya beredskapsmyndigheter
 • Blankett för underskrift
 • Blankett för sammanställning och prioritering i det fall ni sänder fler än en projektansökan

Vid en ansökan om tillägg eller ändring i ett pågående projekt bifogas:

 • Blankett för pågående projekt 2024
 • Blankett för underskrift
 • Blankett för sammanställning

Blanketter

Blankett för nya utvecklingsprojekt 2024

Blankett för särskild satsning FFO 2024

Blankett för särskild satsning näringsliv 2024

Blankett för särskild satsning beredskapsövning 2024

Blankett för särskild satsning nya beredskapsmyndigheter 2024

Blankett för pågående projekt 2024

Blankett för underskrifter av ansökan 2024 

Blankett för sammanställning och prioritering av projekt 2024

Att skicka ansökan med sekretess

Ansökningar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skickas via MGS till anslag2-4@msb.se.

Det är viktigt att själva dokumentet innehåller korrekta och tydliga markeringar (stämplar) där er gällande sekretessbedömning framgår. Tänk på att bara använda denna funktion för de projekt som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

De blanketter som ligger på webben innehåller dolda flikar och makron, vilket kan ställa till problem vid kryptering. Ta därför alltid en kontakt med oss via anslag2-4@msb.se innan ni skickar in en säkerhetsskyddsklassificerad handling, så att vi kan dela enklare blanketter med er.

Inriktning

Anslag 2:4 Krisberedskap får användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och dess konsekvenser samt skapa och vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret. De övergripande områden som anslaget kan finansiera framgår av MSB:s regleringsbrev

Vartannat år tar MSB fram en inriktning för ansökningar om medel för utvecklingsprojekt. Inriktningen innehåller information om vilka områden medel kan sökas inom och vilka perspektiv MSB prioriterar vid fördelning av medel bland inkomna ansökningar. För att identifiera aktuella behovsområden och utgångspunkter för prioritering av projektansökningar har MSB använt analyser och systemunderlag som i sin tur bygger på underlag från aktörerna själva.

Den aktuella inriktningen utgör tillsammans med finansieringsprinciperna för anslaget grunden för vilka delar av identifierade åtgärdsbehov som kan omhändertas genom utvecklingsprojekt finansierade av anslag 2:4 Krisberedskap. Inriktningen kan komma att uppdateras under perioden om andra prioriteringar behöver göras utifrån nya systemanalyser, ett förändrat omvärldsläge eller inträffade händelser.

Inriktning för projektmedel 2024-2025

Särskilda satsningar

Inom ett par områden där MSB särskilt vill se att arbete kommer igång snabbt och på ett enhetligt sätt erbjuds en delvis färdigformulerad projektansökan Ansökan innehåller redan angivna mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

Inför ansökningsomgången 2024 finns särskilda satsningar för:

 • Samverkan med frivilliga försvarsorganisationer (FFO)
 • Samverkan med näringslivet
 • Planera och pröva beredskapsövningar
 • Utveckling av de nya beredskapsmyndigheterna

Förutsättningar och villkor

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Syftet med 2:4-projekten är fortsatt att komplettera och förstärka andra satsningar. Medlen ska finansiera direkta kostnader.
Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget:

FinansieringsprinciperAllmänna villkor

Förtydligande om övningsaktiviteter

Förankra projektansökningar i processen för civil beredskapsplanering

I det underlag med planerade åtgärder som myndigheterna ska lämna till MSB i oktober varje år, beskrivs planerade åtgärder samt om finansiering finns eller inte. Om myndigheten söker medel för en planerad åtgärd från anslag 2:4 Krisberedskap ska det anges i underlaget och motsvarande kommer att behöva intygas i ansökan om medel.

Det innebär både att behovet och åtgärdsförslaget är förankrat med andra aktörer och bygger på en gemensam behovsbild, vilket är en viktig grund för MSB vid bedömning av nya ansökningar.

Projekt som tas upp i planeringsarbetet beviljas inte per automatik utan inkomna projektansökningar granskas och bedöms i konkurrens med varandra.

Vilka myndigheter får ansöka om medel?

 • Myndigheter som anges i bilaga 1 till förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
 • Myndigheter som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB.

Särskilda villkor för länsstyrelser

Länsstyrelserna tilldelas i första hand medel utifrån ett särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev och kan inom ramen för denna inriktning enbart ansöka om medel för vissa investeringar samt för planeringsinsatser vid större samverkansövningar efter samråd med MSB.

Länsstyrelser kan söka medel för fyraåriga projekt

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • i mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • i december rekvireras upp till resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året, MSB skickar ut information inför varje prognostillfälle:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som skickas ut i december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Årshjul för ansökningsprocessen

Viktiga datum för beviljade projekt

Viktiga datum för beviljade projekt:

 • februari: lämna ekonomisk redovisning för föregående år
 • mars: lämna prognos, rekvirera 50 procent av årets belopp
 • juni: lämna prognos
 • september: lämna prognos
 • december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning

Senast granskad: 26 maj 2023

Till toppen av sidan