Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Centrala myndigheter och länsstyrelser kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Inriktning

Myndigheter kan söka medel årligen för utvecklings- och samverkansprojekt som löper på ett-tre år. Det ska främst vara tillfälliga projekt som involverar flera aktörer. Om ett projekt bedöms vara av väsentlig betydelse för krisberedskapen kan anslaget finansiera större tillfälliga satsningar hos en aktör. Det ska inte finansiera sådant som normalt ska täckas av myndighetens egen budget.

MSB tar fram en inriktning för myndigheternas del av anslaget utifrån ett omfattande analysarbete och omvärldsbevakning. Inriktningen bygger på den årliga nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) som i sin tur bygger på aktörernas egna risk- och sårbarhetsanalyser.

Genom inriktningen kan MSB se till att pengarna placeras där de ger störst effekt. Det kan vara projekt som utveckla kompetenser och metoder genom utbildning och övning eller för investeringar, till exempel för robust infrastruktur.

Aktuell inriktning 2020-2021

För åren 2020-2021 kunde myndigheterna söka medel för projekt som stöder utvecklingen av:

 • aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd beredskap
 • att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
 • samhällets informations- och cybersäkerhet
 • säker och robust kommunikation
 • allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig
 • förändrad hotbild inom CBRNE

Inriktningen är att stärka beredskapen inom sju prioriterade områden: energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finans, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.

MSB prioriterar åtgärder med fokus på civilt försvar och höjd beredskap samt sådana som inkluderar frivilligorganisationer, näringsliv, övning och erfarenhetsåterföring.

Inriktning för projektmedel 2020-2021Tillägg till inriktning 2020-2021

Förutsättningar och villkor

Sista ansökningsdag för perioden 2021-2023 var den 30 september 2020.

Nästa ansökningsperiod meddelas i maj 2021.

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta kostnader.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget:

FinansieringsprinciperAllmänna villkor

Vilka myndigheter får ansöka om medel?

 • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
 • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.

Särskilda villkor för länsstyrelser

Länsstyrelser kan endast söka medel för större investeringar enligt anslagets årliga inriktning. De kan även söka medel för större planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar efter samråd med MSB.

Länsstyrelser kan söka medel för fyraåriga projekt

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • Den 1 mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • Den 1 december rekvireras resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året:

 • 31 mars
 • 15 juni
 • 7 september
 • 1 december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel  ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som ska vara besvarad senast den 1 december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Viktiga datum för beviljade projekt

 • 1 mars: rekvirera 50 procent av årets belopp
 • 15 mars: lämna prognos
 • 1 juni: lämna prognos
 • 7 september:  lämna prognos
 • 1 december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning
 • 15 februari 2021: lämna ekonomisk redovisning

 

Senast granskad: 1 maj 2019

Till toppen av sidan