Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Centrala myndigheter och länsstyrelser kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Ansökan 2021-2023

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta kostnader.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget återfinns i dokumenten Finansieringsprinciper och Allmänna villkor.

 • Myndigheter som får ansöka om medel
  • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • Den 1 mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • Den 1 december rekvireras resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året:

 • 31 mars
 • 15 juni
 • 7 september
 • 1 december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel  ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som ska vara besvarad senast den 1 december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Viktiga datum för beviljade projekt

 • 1 mars: rekvirera 50 procent av årets belopp
 • 15 mars: lämna prognos
 • 1 juni: lämna prognos
 • 7 september:  lämna prognos
 • 1 december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning
 • 15 februari 2021: lämna ekonomisk redovisning

 

Läs exempel på myndighetsprojekt som har beviljats medel på webbsidan Finansiering

Senast granskad: 1 maj 2019

Till toppen av sidan