Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Myndigheter kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Inriktning

Myndigheter kan söka medel årligen för utvecklings- och samverkansprojekt som löper på ett-tre år. Det ska främst vara tillfälliga projekt som involverar flera aktörer. Om ett projekt bedöms vara av väsentlig betydelse för krisberedskapen kan anslaget finansiera större tillfälliga satsningar hos en aktör. Det ska inte finansiera sådant som normalt ska täckas av myndighetens egen budget. Se särskilda villkor för länsstyrelserna.

MSB tar fram en inriktning för myndigheternas del av anslaget utifrån ett omfattande analysarbete och omvärldsbevakning. Inriktningen bygger på den årliga nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) som i sin tur bygger på aktörernas egna risk- och sårbarhetsanalyser.

Genom inriktningen kan MSB se till att pengarna placeras där de ger störst effekt. Det kan vara projekt som utveckla kompetenser och metoder genom utbildning och övning eller för investeringar, till exempel för robust infrastruktur.

Aktuell inriktning 2022-2023

För åren 2022-2023 kan myndigheterna söka medel för projekt som stöder utvecklingen av:

 • samverkan och ledning
 • kommunikation med allmänheten
 • hantering av resurser
 • förmågan att agera samordnat vid CBRNE-händelser i hela hotskalan.

Inriktningen är att stärka beredskapen inom nio prioriterade områden: ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård och omsorg, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och post.

Inom ett par områden där MSB särskilt vill se att arbete kommer igång snabbt och på ett enhetligt sätt erbjuds en delvis färdigformulerad projektansökan (publiceras inom kort). Inom de två områdena samverkan med näringsliv och frivilliga försvarsorganisationer har MSB formulerat mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

Inriktning för projektmedel 2022-2023

Information om projektmedel till myndigheter 2022-2023

Blankett för pågående projekt 2022

Blankett för sammanställning och prioritering av projekt 2022

Blankett för nya projekt 2022*

Blankett för riktad satsning för frivilliga försvarsorganisationer*

Blankett för riktad satsning för näringslivet*

Blankett för underskrifter av ansökan

Årshjul för ansökningsprocessen

* Om du använder webbläsaren Chrome kan du få ett varningsmeddelande när du laddar ner makrofiler. Klicka i så fall på uppåtpilen vid nedladdningsikonen och välj "Behåll". Du kan även använda Microsoft Edge för att enklare ladda ned.

Förutsättningar och villkor

Underlag på denna sida uppdateras i mitten av maj 2022 i samband med utlysningen för perioden 2023-2025. Sista dag för ansökan är 30 september 2022.

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta kostnader.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget:

Finansieringsprinciper

Allmänna villkor 2022

Allmänna villkor 2021

Förtydligande om övningsaktiviteter

Nyheter i allmänna villkor 2022:

 • Prognostillfället i mars kompletteras med dialoger som MSB bjuder in till
 • I syfte att mäta långsiktiga effekter kan ni behöva besvara frågor även efter att projektet har avslutats
 • Förtydligande har gjorts om vad som gäller för investering i anläggningstillgångar

Vilka myndigheter får ansöka om medel?

 • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
 • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.

Särskilda villkor för länsstyrelser

Länsstyrelser kan endast söka medel för större investeringar enligt anslagets årliga inriktning. De kan även söka medel för större planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar efter samråd med MSB.

Länsstyrelser kan söka medel för fyraåriga projekt

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • i mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • i december rekvireras upp till resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året, MSB skickar ut information inför varje prognostillfälle:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel  ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som skickas ut i december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Viktiga datum för beviljade projekt

Viktiga datum för beviljade projekt:

 • mars: lämna prognos, rekvirera 50 procent av årets belopp
 • juni: lämna prognos
 • september: lämna prognos
 • december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning
 • 15 februari 2022: lämna ekonomisk redovisning

 

Senast granskad: 18 mars 2022

Till toppen av sidan