Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Myndigheter kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

 • Ansökan och blanketter

  Ansökningsperioden är stängd

  Observera att sista ansökningsdag för projekt med start 2023 var den 30 september 2022.

  Ansökan och blanketter

  Nu är det öppet att ansöka om projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap för perioden 2023-2025.

  Inriktningen 2022-2023 gäller fortsatt men med ett tillägg som gjorts på grund av det säkerhetspolitiska läget. Av samma anledning finns det även möjlighet att omfördela redan beviljade medel för akuta åtgärder 2022.

  Observera att sista datum för ansökan om omfördelning 2022 är 15 juni.

  Det finns två olika ansökningsmallar:

  • en för nya projekt och
  • en för pågående projekt som behöver förlängas eller förändras.

  Länsstyrelserna kan inom ramen för denna utlysning ansöka om medel för större investeringar samt större samverkansövningar som inte ingår i det sammanhållna projektet.

  Ansökan om förlängning genom tillägg i pågående projekt

  Använd blanketten för pågående projekt som behöver förlängas eller förändras för perioden 2022 och framåt. I de fall förändringen påverkar projektets upplägg eller målsättning bifogar ni en uppdaterad projektplan.

  MSB prioriterar ansökningar om tilläggsmedel för de projekt som påbörjats men inte kunnat genomföras under 2022.

  Skicka in ansökan senast den 30 september 2022 med:

  • Ansökningsblankett
  • Blankett för underskrift
  • Blankett för sammanställning och prioritering i det fall ni sänder fler än en projektansökan

  Skicka era ansökningshandlingar till anslag2-4@msb.se med rubrikrad: ”Ansökan anslag 2:4 Krisberedskap 2023”.

  Att skicka ansökan med sekretess

  Ansökningar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skickas via MGS till anslag2-4@msb.se .

  Det är viktigt att själva dokumentet innehåller korrekta och tydliga markeringar (stämplar) där er gällande sekretessbedömning framgår. Tänk på att bara använda denna funktion för de projekt som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

  Blanketter

  Blankett för pågående projekt 2022Blankett för pågående projekt 2023Blankett för sammanställning och prioritering av projekt 2023Blankett för nya projekt 2023

  Blankett för riktad satsning för frivilliga försvarsorganisationer

  Blankett för riktad satsning för näringslivetBlankett för underskrifter av ansökan

Inriktning

Myndigheter kan söka medel årligen för utvecklings- och samverkansprojekt som löper på ett-tre år. Det ska främst vara tillfälliga projekt som involverar flera aktörer. Om ett projekt bedöms vara av väsentlig betydelse för krisberedskapen kan anslaget finansiera större tillfälliga satsningar hos en aktör. Det ska inte finansiera sådant som normalt ska täckas av myndighetens egen budget. Se särskilda villkor för länsstyrelserna.

MSB tar fram en inriktning för myndigheternas del av anslaget utifrån ett omfattande analysarbete och omvärldsbevakning. Inriktningen bygger på den årliga nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) som i sin tur bygger på aktörernas egna risk- och sårbarhetsanalyser.

Genom inriktningen kan MSB se till att pengarna placeras där de ger störst effekt. Det kan vara projekt som utveckla kompetenser och metoder genom utbildning och övning eller för investeringar, till exempel för robust infrastruktur.

Aktuell inriktning 2022-2023

För åren 2022-2023 kan myndigheterna söka medel för projekt som stöder utvecklingen av:

 • samverkan och ledning
 • kommunikation med allmänheten
 • hantering av resurser
 • förmågan att agera samordnat vid CBRNE-händelser i hela hotskalan.

Inriktningen är att stärka beredskapen inom nio prioriterade områden: ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård och omsorg, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och post.

Beredskapsmyndigheter bör utifrån det rådande säkerhetspolitiska läget särskilt beakta behov av utvecklingsinsatser som på kort sikt, exempelvis genom investeringar i kritisk materiell eller anläggningar, stärker förmågan vid ett väpnat angrepp.

Ansökan om omfördelning innevarande år 2022

MSB ser att vissa planerade eller pågående projekt kan behöva ställas in eller anpassas till det rådande säkerhetspolitiska läget.

Ansökan om att omfördela redan beviljade medel till mer brådskande utvecklingsåtgärder som kan genomföras under 2022, skickas in senast 15 juni.

Använd mallen för omfördelning av pågående projekt 2022 samt en ny eller vid mindre justeringar, en uppdaterad projektplan.

Riktade satsningar för samverkan med näringslivet och frivilliga försvarsorganisationer

Inom ett par områden där MSB särskilt vill se att arbete kommer igång snabbt och på ett enhetligt sätt erbjuds en delvis färdigformulerad projektansökan: för samverkan med näringsliv och för samverkan med frivilliga försvarsorganisationer. MSB har formulerat mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

Tillägg till inriktningen inför 2023

Ovan inriktning gäller fortsatt men med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget kommer följande att prioriteras inför ansökningar om projekt med start 2023:

 • Åtgärder som i närtid stärker förmågan att verka inom ramarna för civilt försvar och öka förmågan att möta ett väpnat angrepp.
 • Åtgärder som stärker förmågan att upprätthålla funktionalitet inom samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap och krig.
 • Åtgärder som omhändertar identifierade brister i MSB:s bedömning av förmågan inom civilt försvar .
 • Inriktning 2022-2023

  Finansieringen från anslag 2:4 Krisberedskap inriktas framöver mot fyra större områden som myndigheterna kan söka medel för att stärka: Samverkan och ledning, Kommunikation med allmänheten, Hantering av resurser samt Farliga ämnen, CBRNE. Nytt för i år är att det också finns ett par fördefinierade projekt där MSB bistår med särskilt stöd för att arbetet ska intensifieras avseende samverkan med frivilliga försvarsorganisationer respektive näringslivet.

  MSB:s inriktning för anslag 2:4 utgår från områden som identifierats i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och som är viktiga att stärka i samverkan med andra, vilket är en av utgångspunkterna för att få medel från anslaget. Inriktningen kan med fördel läsas tillsammans med NRFB:s huvudrapport som också hänvisar till andra underlag för djupare kunskap inom specifika områden.

  Den pågående pandemin har visat på vikten av att utveckla förmågan inom samverkan och ledning, kommunikation med allmänheten samt hantering av resurser. Anslag 2:4 Krisberedskap kan finansiera projekt som utvecklar dessa områden.

  Medel för uppbyggande av civilt försvar

  Myndigheterna behöver också öka sin förmåga att agera samordnat vid CBRNE-händelser i hela hotskalan och säkerställa att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Därför kan myndigheterna söka medel även inom det området.

  Regeringens proposition avseende totalförsvaret 2021-2025 ger en politisk inriktning och medel för att myndigheterna under kommande år ska kunna öka takten i uppbyggandet av det civila försvaret. Anslag 2:4 Krisberedskap kan både förstärka och komplettera denna utveckling genom olika samverkansprojekt inom såväl civilt försvar som krisberedskap.

  Nytt för i år är att MSB har en riktad satsning mot försörjningsberedskap. Det innebär att MSB för några områden har formulerat färdiga projekt där vi erbjuder särskilt stöd i form av vägledningar och liknande. Dessa områden avser etablering av samarbete med frivilliga försvarsorganisationer och ökad samverkan med näringslivet.
  Inriktningen avser ett- till treåriga projekt som påbörjas under åren 2022–2023. Den kan dock komma att uppdateras inför 2023.

  Sista dag för ansökan är 30 september.

  I ansökningsblanketten har några uppdateringar genomförts som ska underlätta för en mer långsiktig uppföljning av finansieringen från anslaget. Genom metoden verksamhetslogik ges stöd att redan i planeringsstadiet tänka i termer av resultat och effekter utav projekten.

Inriktning för projektmedel 2022-2023Information om projektmedel till myndigheter 2022-2023Årshjul för ansökningsprocessen

Dialog

Boka ett dialogmöte med MSB

Ni är välkomna att boka in ett möte, fysiskt eller på distans, med oss på anslagsfunktionen under tiden ni arbetar med era ansökningar. På ett dialogmöte kan ni ställa frågor kopplade till ansökningshandlingarna, de riktade satsningarna och inriktningen. Vi kan inte ge några förhandsbesked kring tänkta projekt, däremot kan vi diskutera era projektidéer utifrån de finansieringsprinciper och den inriktning som gäller. Kontakta oss via anslag2-4@msb.se

Ha gärna dialog med övriga aktörer

Vi ser gärna att ni samverkar era projektidéer, dels med de aktörer som är tänkta att ingå som samverkansparter, dels med de myndigheter som ingår i er kommande beredskapssektor, i första hand den sektorsansvariga. Detta kan komma att bli ett krav i kommande ansökningar enligt den sammanhängande planeringen för totalförsvaret.

Förutsättningar och villkor

Sista dag för ansökan är 30 september 2022.

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Syftet med 2:4-projekten är fortsatt att komplettera och förstärka andra satsningar. Medlen ska finansiera direkta kostnader.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget:

Finansieringsprinciper

Allmänna villkor 2022

Allmänna villkor 2021

Förtydligande om övningsaktiviteter

Nyheter i allmänna villkor 2022:

 • Prognostillfället i mars kompletteras med dialoger som MSB bjuder in till
 • I syfte att mäta långsiktiga effekter kan ni behöva besvara frågor även efter att projektet har avslutats
 • Förtydligande har gjorts om vad som gäller för investering i anläggningstillgångar

Vilka myndigheter får ansöka om medel?

 • Myndigheter som anges i bilaga 1 till förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
 • Myndigheter som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB.

Särskilda villkor för länsstyrelser

Länsstyrelser kan endast söka medel för större investeringar enligt anslagets årliga inriktning. De kan även söka medel för större planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar efter samråd med MSB.

Länsstyrelser kan söka medel för fyraåriga projekt

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • i mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • i december rekvireras upp till resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året, MSB skickar ut information inför varje prognostillfälle:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som skickas ut i december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Viktiga datum för beviljade projekt

Viktiga datum för beviljade projekt:

 • februari: lämna ekonomisk redovisning för föregående år
 • mars: lämna prognos, rekvirera 50 procent av årets belopp
 • juni: lämna prognos
 • september: lämna prognos
 • december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning

Senast granskad: 27 september 2022

Till toppen av sidan