Till innehåll på sidan

1.3-utbildning (ADR-S och RID-S)

En 1.3-utbildning är en utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods och ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7.

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen ska bestå av tre delar, och i förekommande fall en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. Den ska även omfatta utbildning i bestämmelserna om transportskydd (se kapitel 1.10 i ADR-S respektive RID-S).

Läs mer om transportskydd härFörutom utbildningens indelning är övrigt innehåll och genomförande ett ansvar för den som ger utbildningen. Utbildningen ska dock utformas och anpassas allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.

Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Funktionsspecifik utbildning för transport av farligt gods på järnväg

När det gäller personal som är involverad i transport av farligt gods på järnväg är utformningen av den funktionsspecifika utbildningen mer reglerad.

Som komplement till den funktionsspecifika utbildningen beskriven ovan, ska personalen hos transportören och hos den som sköter driften av järnvägsinfrastrukturen även utbildas i järnvägstrafikfrågor.

Denna utbildning ska bestå av en grundläggande utbildning och en verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning. Den grundläggande utbildningen är likadan för all personal och omfattar bland annat utbildning i betydelsen av etiketter och orangefärgad märkning, samt utbildning i rapporteringsförfarande vid avvikelser.

Innehållet i den verksamhetsbaserade påbyggnadsutbildningen varierar emellertid beroende på vilken kategori personalen tillhör. Exempelvis om personalen består av lokförare, rangerare, vagnmästare, tågtrafikledare eller ställverksarbetare.
I kapitel 1.3 i RID-S kan du läsa mer om vilken verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning respektive personalkategori ska ha.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Utbildning om radioaktiva ämnen i klass 7

Vid transport av radioaktiva ämnen i klass 7 ska personalen få en särskild utbildning i strålskydd, inklusive vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att begränsa exponeringen för radioaktiva ämnen.

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

MSB utfärdar inga intyg för 1.3-utbildning.

Senast granskad: 14 mars 2023

Till toppen av sidan