Till innehåll på sidan

Operativa lägesbilder och bedömningar

Samlad information om läget och bedömningar utifrån ett nationellt samt internationellt perspektiv.

I hanteringen av pandemin hade alla aktörer ett stort behov av information. För att regeringen, berörda myndigheter och andra aktörer skulle ha en god bild av helheten och kunna fatta väl avvägda beslut behövdes samlad information om läget, hur smittspridningen utvecklades och om hur samhällsviktiga verksamheter påverkades.

Följde händelseutvecklingen

MSB har under åren följt händelseutvecklingen både i Sverige och internationellt. MSB har verkat för informationsdelning mellan ansvariga aktörer och regelbundet samlat in och analyserat information. Det aktuella läget har hela tiden analyserats, både på kort och lång sikt, dels på en övergripande strategisk nivå och dels inom olika områden såsom flöden av kritiska varor, läkemedel, social oro och vaccin.

Tagit fram en samlad nationell lägesbild

MSB tog regelbundet fram och delat en samlad nationell lägesbild. I den situation som rådde förekom en betydande mängd vilseledande information i och utanför Sverige rörande hanteringen av pandemin.

Analyserade informationspåverkan

Utifrån det uppdrag MSB hade gällande att identifiera och möta informationspåverkan har myndigheten följt och analyserat informationspåverkan kopplat till hanteringen av pandemin, rapporterat till Regeringskansliet samt erbjudit stöd till nationella och regionala aktörer.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan