Till innehåll på sidan

Spårbarhet av explosiva varor

Explosiva varor för civilt bruk ska kunna spåras när som helst under varornas livscykel och genom varornas distributionskedja.

Spårbarheten uppnås dels genom att varorna ska vara märkta med en identitetsmärkning och dels genom att alla som hanterar eller importerar varorna ska föra och underhålla ett register över dem. Kraven gäller alla explosiva varor för civilt bruk förutom pyrotekniska artiklar och ammunition.

Identitetsmärkning

Den som tillverkar eller importerar explosiva varor för civilt bruk ska förse varje individuell vara med en identitetsmärkning. Regler för hur identitetsmärkningen ska utformas finns i 3 kap. i MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:5.

MSBFS 2016:5 om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Identitetsmärkning av explosiva varor för civilt bruk

Registerhållning av identitetsmärkta varor

Alla som tillverkar, importerar, använder, förvarar eller säljer explosiva varor som är försedda med identitetsmärkning ska föra och underhålla ett register över sina varor. Typexempel på explosiva varor för civilt bruk är patronerade sprängämnen, sprängkapslar, boosterladdningar, detonerande stubiner och krut i burkar eller fat.

Undantagna från kravet på registerhållning är:

  1. Myndigheter när hanteringen av explosiva varor är en del av myndighetsutövningen.
  2. Försvarsmakten och polisen.
  3. Den som använder svartkrut eller röksvagt krut i syfte att för eget bruk ladda ammunition eller skjutvapen.
  4. Den som enbart utför transport av explosiva varor enligt bestämmelserna om transport av farligt gods.

Det finns inte någon bestämmelse om i vilken form eller med vilket medel registret ska föras men följande uppgifter ska finns i registret:

  • Identitetsnummer för varje explosiv vara,
  • Uppgift om typ av explosiv vara,
  • Om överlämning av varan har skett, namn och adress både till transportören och till den som varan har överlämnats till, och
  • Datum för överlämningen eller när varan har förbrukats.

Uppgifterna i registret ska sparas i minst tio år efter det att varan har överlämnats eller förbrukats.

Explosiva varor i en förpackning vilka registrerats som förbrukade ett datum men inte använts denna dag behöver inte återregistreras om de förbrukas inom en arbetsvecka.

Vidare ska den som har fått sitt hanteringstillstånd från en kommun, t.ex. tillstånd till användning, förvaring eller försäljning, till kommunen lämna kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan nås utanför ordinarie arbetstid och kan förse myndigheterna med information från registret. För den som har fått sitt hanteringstillstånd från MSB, t.ex. tillstånd till tillverkning, ska dessa uppgifter lämnas till MSB.

Bestämmelser om registerhållning

Bestämmelser om registerhållning av identitetsmärkta explosiva varor finns i 7 kapitlet i MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1.

MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Senast granskad: 6 juni 2019

Till toppen av sidan