Till innehåll på sidan

Begrepp inom regler

Här hittar du förklaringar till begrepp inom området regler.

Lagar

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Förordningar

Förordningar är regler som beslutas av regeringen. Förordningar är underordnade lagarna.

EU-förordningar

EU-förordningar är bindande rättsakter som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. Om ett medlemslands nationella bestämmelser strider mot en gällande EU-förordning är det EU-förordningen som gäller.

EU-direktiv

EU-direktiv är rättsakter som är riktade till medlemsländerna och som anger ett resultat som ska uppnås. Ett direktiv måste omvandlas till nationell lagstiftning. Om ett medlemsland inte har antagit de bestämmelser som direktivet kräver när en angiven tidsgräns har passerat så gäller direktivet, om vissa förutsättningar är uppfyllda, i stället för den nationella lagstiftningen.

Lagstiftning i EU - Sveriges roll på regeringens webbplats

Föreskrifter

Föreskrifter är regler som är tvingande och generellt gällande. Bemyndiganden från regeringen ger landets myndigheter behörighet att besluta föreskrifter inom definierade områden.

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur föreskrifter, förordningar eller lagar kan eller bör tillämpas i olika avseenden. Allmänna råd är inte bindande för vare sig myndigheter eller enskilda och kräver inte bemyndigande från regeringen.

Regler

Regler är en samlande beteckning för lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Författningssamlingar

Författningssamlingar är publikationer där föreskrifter och allmänna råd kungörs, som t ex MSB:s författningssamling, MSBFS.

Remisser

Innan föreskrifter och allmänna råd beslutas skickas de på remiss till berörda organisationer för att få deras synpunkter. Förslag till föreskrifter (remisser) publiceras alltid på denna webbplats så att vem som helst kan lämna sina synpunkter.

Senast granskad: 18 augusti 2020

Till toppen av sidan