Till innehåll på sidan

MSB:s marknadskontrollmandat

MSB:s marknadskontrollmandat (dvs produktgrupper och lagstöd) kan du ta del av i tabellen nedan. Detaljerad information finns i MSB:s marknadskontrollplan.
Produktgrupp Lagstöd för kontrollmandat
Aerosolbehållare med brandfarligt innehåll LBE* 22 § p 2 + MSBFS 2018:1
Transportabla tryckbärande anordningar, t ex engångsbehållare för gas, gasflaskor, gasolflaskor FFG** 10 §
Explosiva varor, t ex explosiva varor för civilt bruk; pyrotekniska artiklar som fyrverkerier mm LBE* 22 § p 1
Gasanordningar som omfattas av EU-förordningen om gasanordningar eller av gasapparatdirektivet, Elsäkerhetsverket reglerar vissa faror GAF*** 2 §
Skorstensfria kaminer samt kaminer, element, behållare, explosionssäkra kärl för brandfarlig vätska LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 2000:2
Gasdrivna cigarett- och brukständare och andra behållare innehållande brandfarlig gas (till och med 31 juli 2020), Konsumentverket reglerar vissa faror LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 1998:7  (upphör 1 augusti 2020)
Gasolslang utanför förordningen om gasanordningar (till och med 31 juli 2020) LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 2000:4 (upphör 1 augusti 2020)

* LBE, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, ** FFG, förordning (2006:311) om transport av farligt gods, *** GAF, förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

Den 1 augusti upphör MSB:s marknadskontrollmandat för produktgrupperna gaständare och gasolslang som inte omfattas av EU-förordningen om gasanordningar. Vid detta datum ersätts föreskrifterna SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare och SÄIFS 2000:4 om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas med rena hanteringsföreskrifter. Båda upphör samtidigt att gälla. MSB:s rätt att utföra marknadskontroll är i LBE i 22 § p 2 knutet till produkter som regleras i föreskrifter under LBE. När föreskrifterna upphör att gälla upphör också MSB:s marknadskontrollmandat.

Tillsyn och marknadskontroll

MSB:s arbete med produktsäkerhet

Senast granskad: 30 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan