Till innehåll på sidan

Drev aktörernas gemensamma hantering

Ansvariga myndigheter och aktörer behövde i enlighet med ansvarsprincipen samverka och på en övergripande nationell nivå komma överens om åtgärder och om hur tillgängliga resurser skulle prioriteras. Under pandemin var det MSB:s uppgift att vara en pådrivande kraft och på olika sätt stödja denna samverkan tvärs över olika sektorer och olika delar av landet.

Många olika myndigheter och andra aktörer arbetade utifrån sina olika ansvarsområden med att hantera den kris som pandemin gav upphov till. Krisen var inte enbart en fråga för hälso- och sjukvården. Många andra delar av samhället berördes och i stort sett all samhällsviktig verksamhet påverkades på olika sätt av den situation som rådde. I det samlade lägesbildsarbetet identifieras utmaningar som behöver hanteras samordnat på en övergripande nationell nivå. 

Samverkan i olika former

MSB kallade berörda aktörer till dialog och möten i olika former, exempelvis genomfördes samverkanskonferenser på nationell nivå flera gånger per vecka. Särskild samverkan med länsstyrelserna genomfördes för att stämma av vilka frågor som hanterades regionalt respektive nationellt. Ett mötesforum för operativa chefer (eller motsvarande) tillgängliggjordes för öppen och regelbunden dialog mellan ett antal nyckelaktörer. Vissa specifika frågor hanterades genom verktyget för nationell inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).

Fem fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19

MSB initierade tillsammans med fem andra aktörer ett arbete för att stärka den gemensamma förmågan att hantera pandemin inom fem fokusområden. Arbetet har sammanfattats och publicerats i dokumentet ”Fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19”.

Det handlar om gemensamma strukturer och arbetssätt, lägesrapportering, samverkan med näringslivet, att stärka uthållighet genom scenarier och frivilliga resurser samt samordnad kommunikation med allmänheten. Dokumentet har utgjort ett stöd för respektive organisation att tillsammans med andra arbeta vidare inom sitt ansvarsområde.

Mäklade resurser

MSB har gett stöd till Socialstyrelsen som har regeringens uppdrag att fördela sjukvårdsmateriel till hälso- och sjukvården. Många andra delar av samhället hade också behov av skyddsmateriel och andra typer av resurser. MSB inventerade behov, tog emot och vidareförmedlade förfrågningar och erbjudanden samt mäklade och samverkade med andra myndigheter kring användningen av resurser.

Underlättade användandet av frivilligorganisationer

För att kommuner och myndigheter på bästa sätt skulle ta tillvara det stöd som frivilliga och ideella krafter utgör behövdes under pandemin organisation och samordning. MSB har faciliterat användandet av stöd från frivilligorganisationer till de allra flesta kommunerna, i det akuta behovet av att bistå äldre och andra i riskgrupper med matinköp och andra tjänster som till exempel inköp av mediciner.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan