Till innehåll på sidan

Aktuellt om försörjningsberedskap inom kommun och region

Aktuell information om vad som är på gång inom området.

En strukturreform för civilt försvar och krisberedskap trädde i kraft den 1 oktober 2022. De författningsändringar som gjordes 1 oktober innebär nya förutsättningar för aktörer att samverka. Dock kvarstår det geografiska områdesansvaret för regeringen på nationell nivå, för länsstyrelser på regional nivå och för kommuner på lokal nivå.
Strukturreformen

Strategi för försörjningsberedskap

MSB har i samverkan med myndigheter och branschorganisationer tagit fram en strategi för försörjningsberedskap. Av den framgår önskad förmågeutveckling 2021-2030. 

Försörjningsberedskap

Pågående utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen

En utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen ska senast den 31 maj 2023 redovisa förslag om hur försörjningsberedskapen ska utformas (dir 2021:65.)

Kommittédirektiv (Dir. 2021:65) - Nationell samordning av försörjningsberedskapen på Regeringens webbplatsUtredningen ska bland annat analysera och föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen ska ha samt hur denna funktion ska förhålla sig till vissa andra aktörer med ansvar eller betydelse för försörjningsberedskapen. Av direktivet framgår att en utgångspunkt är ”att lokala och regionala behov beaktas och tillgänglighet finns över hela landet av viktiga varor och tjänster”.

Enigt direktivet ska funktionen för samordning av nationell försörjningsberedskap inte inkräkta på det ansvar som faller på exempelvis kommuner och regioner. Om förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen redovisas.

Arbetsrättsliga bestämmelser utreds

Det arbetsrättsliga bestämmelserna kopplade till totalförsvaret är under utveckling och regeringen utfärdade i juni 2022 ett kommittédirektiv för att utreda en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning samt, bland annat, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023 (Dir. 2022:88).

Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet - En översyn av beredskapen i arbetslivet (Dir. 2022:88)Utredningen ska i sin konsekvensbeskrivning av de förslag som lämnas särskilt redovisa administrativa, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för företag, arbetsmarknadens parter och kommuner.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan