Till innehåll på sidan

Lastning och lossning

Om lastning och lossning ska utföras på allmän plats får detta i vissa fall endast ske efter att polisen har gett tillstånd eller om polisen på förhand har underrättats om aktiviteterna.

Bestämmelser om tillstånd och underrättelse finns enbart för transport av farligt gods på väg enligt ADR-S.

När gäller bestämmelserna om tillstånd och underrättelse?

Bestämmelserna om tillstånd och underrättelse gäller under förutsättning att lastning eller lossning ska utföras på allmän plats.

Tillstånd krävs endast vid lastning och lossning av sådana ämnen och föremål som har särbestämmelse CV1 i kolumn 18 i tabell A i kapitel 3.2 i ADR-S. Detta innebär att följande slag av farligt gods omfattas av bestämmelserna:

  • klass 1: alla explosiva ämnen och föremål,
  • klass 6.1: giftiga ämnen i förpackningsgrupp I,
  • klass 9: ämnen och föremål med UN 2212, 2315, 3151, 3152, 3245 och 3432

Bestämmelserna om tillstånd och underrättelse gäller inte vid transport av farligt gods enligt undantagen för värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd eller undantag som har samband med hur transporten genomförs.

Tillstånd eller underrättelse?

Lastning och lossning på allmän plats inom tätbebyggt område får endast ske efter att polisen har lämnat tillstånd.

Om lastning och lossning ska utföras på allmän plats utanför tätbebyggt område ska polisen underrättas om aktiviteterna innan de påbörjas. Sådana aktiviteter kräver således inte tillstånd, endast underrättelse.

Vad är allmän plats?

Allmän plats, eller offentlig plats, är i första hand områden av olika slag som vägar, gator, torg och parker samt andra områden för allmän trafik. För att en plats ska anses vara allmän ska allmänheten ha tillträde till den utan att betala, med undantag för parkeringsplats. Allmänheten ska även frekvent vistas på platsen.

Det är viktigt att ta reda på var lastnings- eller lossningsplatsen är belägen. Sker exempelvis lastning eller lossning på ett område som utgör privat mark är det således ingen allmän plats. I det fallet gäller varken bestämmelserna om tillstånd eller underrättelse.

Vad är tätbebyggt område?

Tätbebyggt område är ett område som omfattas av detaljplan. Information om ett område omfattas av detaljplan fås av kommunen.

Riktlinjer för tillstånd

Det är polisen som är ansvarig för tillståndsgivningen och frågor i samband med den.

Generellt tillstånd

Ett generellt tillstånd kan ansökas av den som har flera lastnings- eller lossningstillfällen som kräver tillstånd. Ett generellt tillstånd gäller under en längre tidsperiod, t.ex. ett år. Ansökan om tillstånd görs hos polisen.
Den som har ett generellt tillstånd måste sedan meddela polisen varje gång lastning eller lossning ska utföras. I tillstånden anges vilka uppgifter som ska ingå i meddelandet och vart det ska skickas. Meddelande kan ske med blanketten ”Föranmälan farligt gods” och ska skickas i god tid innan aktiviteten, dock senast samma dag som den ska ske. Även räddningstjänsten ska meddelas i de fall polisen anser det vara lämpligt eller nödvändigt.

Enstaka tillstånd

En ansökan om ett enstaka tillstånd för ett lastnings- eller lossningstillfälle ska göras om generellt tillstånd saknas. Ansökan om enstaka tillstånd görs hos polisen. Även räddningstjänsten ska meddelas i de fall polisen anser det vara lämpligt eller nödvändigt.

Riktlinjer för underrättelse

Om lastning eller lossning sker utanför tätbebyggt område krävs inte tillstånd, utan polisen ska enbart underrättas om aktiviteten. Detta kan ske på blanketten ”Föranmälan farligt gods”. Underrättelsen ska skickas i god tid innan aktiviteten, dock senast samma dag som den ska ske. Även räddningstjänsten ska underrättas i de fall Polismyndigheten anser det vara lämpligt eller nödvändigt.

Vem ska ansöka om tillstånd eller genomföra underrättelse?

Bestämmelserna i ADR-S anger inte vilken aktör som ska ansöka om tillstånd eller göra en underrättelse. Detta måste därför avgöras från fall till fall. Det är den som har mest kännedom om lastnings- eller lossningsplatsen och exakta tider för genomförandet som bör ansöka om tillstånd eller göra underrättelse. Det kan exempelvis vara avsändaren, transportören, speditören eller mottagaren.

Senast granskad: 15 januari 2020

Till toppen av sidan