Till innehåll på sidan

Hembesök om brandskydd

Ett hembesök innebär ett kort möte om brandskydd hemma hos en privatperson. Vid besöket testas brandvarnaren och räddningstjänsten ställer några frågor. Från 2017 uppmanas räddningstjänster - ensamma eller i samarbete med andra - att göra fler eller börja med hembesök.

Varför hembesök

Dialog och personliga möten är en effektiv kanal för att nå framgång i att öka människors medvetenhet om risker och förmedla kunskap om brandskydd. Att mötas hemma är relevant för det är där det oftast brinner. Här  inträffar också majoriteten av dödsbränderna.

Målsättning

Kunskap att förhindra brand och att kunna agera är en viktig del av brandskyddet i ett hem. Besöken är ett sätt att bygga den kunskapen. Mötet påminner också var och en om att testa brandvarnaren och att ett brandsäkert hem bör ha brandfilt och en handbrandsläckare.

Den organisation som gör hembesök stärker individens brandskydd, bidrar till att bostadsbränderna blir färre och liv räddas.

Så organiserar vi hembesök

I vägledningen Att kommunicera brandskydd finns en övergripande beskrivning av vad som är bra att tänka på i stegen:

 • planera
 • genomföra
 • följa upp

Varje organisation kan inspireras av beskrivningen men anpassar själv arbetet efter sina egna förutsättningar.

Att kommunicera brandskydd Bilagan Hembesök steg för steg fungera både som checklista och som information vid genomgång med personal.

Hembesök steg för steg

Hembesök i hela landet

Sedan hösten 2016 har satsningen på hembesök varit igång. Under 2022 genomfördes drygt 38 000 hembesök.

Inspiration från andra som lyckats

Storbritannien har bedrivit ett konsekvent arbete med fokus på privatpersoner och deras bostäder. Utryckande brandmän och styrkeledare genomför cirka 700 000 hembesök per år. Detta görs under beredskapstid.

De personliga mötena i hemmen förstärks av den nationella kampanjen Fire Kills. De goda resultaten beror, enligt de studier som har gjorts, främst på hembesöken. Det rör sig både om generella besök till allmänheten och riktade till riskutsatta grupper.

Frågor och svar om hembesök

 • Vad är ett hembesök?

  Ett hembesök är ett kort möte, som görs av räddningstjänsten eller en annan aktör, för att öka människors kunskap om brandskydd i hemmet. Vid besöket testas brandvarnaren och den boende får svara på några frågor.

 • Var ska vi göra hembesök?

  Underlag för att planera var hembesöken ska genomföras kan hämtas från räddningstjänstens händelserapporter. Välj med fördel ett område som har haft många tillbud eller händelser. I en mindre stad/kommun eller om bostadsbränderna har varit få kan det vara svårt att se specifika trender. Se i så fall till att komma igång med arbetet och besök medborgarna ur ett brett perspektiv för att skapa relationer och föra dialoger om trygghet och brandskyddsfrågor. Information om incidenter kan även hämtas från andra samhällsaktörer som verkar i staden/kommunen.

 • Finns det andra räddningstjänster som gör hembesök?

  Sedan 2016 har ett 40-tal räddningstjänster som ambition att starta eller fortsätta i större skala med hembesök i och med Karlstadsviljan som undertecknades på BRAND2016. Kontakta MSB för tips om olika organisationer som är igång.

 • Hur kan vi organisera vår hembesöksverksamhet?

  I vägledningen Att kommunicera brandskydd finns en generell beskrivning av vad som ingår i stegen planera – genomföra – följa upp. Varje organisation kan inspireras av beskrivningen men anpassa arbetet efter egna förutsättningar.

 • Vilka roller behöver finnas?

  Hur varje enskild räddningstjänst väljer att organisera sin verksamhet skiljer sig åt men ofta finns följande roller i någon form. I mindre organisationer kan det vara en och samma person som har alla rollerna.

  Verksamhetsansvarig – Kvalitetssäkrar, utvecklar och följer upp

  Koordinator – Bokar och administrerar hembesöken

  Utförare – Genomför hembesök

 • Hur skapar vi ett positivt förhållningssätt till hembesök i vår organisation?

  Det är vanligt att hembesöksverksamheten väcker känslor hos personalen. Det är lätt att tolka dessa känslor som ett motstånd eller som en ovilja. Erfarenheter säger dock att dessa känslor har grund i t ex farhågor om förändrad yrkesidentitet, ökad arbetsbelastning eller försämrad operativ förmåga. Det kan också röra sig om att personalen inte förstår syftet och värdet av hembesöken. Var därför noga med att lyssna, förklara och vara öppen för en dialog. Dialogen bidrar till att reda ut missuppfattningar och skapa en större förståelse för hembesök som arbetssätt.

 • Vilken kompetens och utbildning behövs för att genomföra ett hembesök?

  Det är viktigt att den utförande personalen känner sig trygg med sin kunskap och att de budskap som förmedlas är samma oberoende av vem som utför besöket. Det är också viktigt att den utförande personalen förstår hur och varför hembesöken genomförs. Förslag till innehåll i en genomgång med personalen:

  Syfte och mål med hembesök

 • Hur går hembesök till?

  Hembesöket är ett kort möte (5-10 minuter) i dörröppningen om brandskydd i hemmet. Vid besöket testas brandvarnaren och räddningstjänsten ställer några frågor. Personalen jobbar oftast två och två.

 • Vilka budskap är viktiga vid ett hembesök?

  Utgå från de tre huvudbudskapen:

  • Hur du förebygger att det börjar brinna i bostaden

  • Hur du upptäcker en brand tidigt - finns och fungerar brandvarnaren?

  • Hur du ska agera om det börjar brinna

  Sen är det naturligtvis viktigt att besvara frågor som den som får besöket har. I Brandskydd i bostäder – till dig som ger råd hittar du budskap om och bakgrund till råd om brandskyddsutrustning.

 • Vilka frågor ingår vid ett hembesök?

  Frågorna handlar om vilket brandskydd som finns i hemmet och kunskap om rätt agerande om branden bryter ut.

 • Hur kan vi samla in statistik?

  Brandskyddsföreningen erbjuder ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som hjälper till med att samla in statistik från hembesöken.

Senast granskad: 17 april 2024

Till toppen av sidan