Till innehåll på sidan

Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021 gäller de skärpta regler som beskrivs nedan.

Regelverk

Reglerna om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. De kompletteras av den svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. EU-kommissionen har gett ut vägledning till hur reglerna kan genomföras i praktiken.

Observera att fram till 1 februari 2021 gäller de tidigare reglerna enligt EU-förordning 98/2013.

Prekursorer som omfattas av restriktioner

Ett centralt begrepp i regelverket är ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”. Produkter som innehåller nedan förtecknade ämnen i halter över de angivna är sådana ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% i bränslen för modellfarkoster)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Information för ekonomiska aktörer - försäljare

Den som säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner måste ta ställning till vilken av följande kategorier kunden tillhör:

 • En ”professionell användare”, vilket är ett företag som har anledning att använda produkterna i sin legitima yrkesmässiga verksamhet.
 • En ”ekonomisk aktör”, vilket är ett företag som tillhandahåller produkten på marknaden men inte använder den.
 • En ”enskild”, vilket är alla personer och företag som inte är professionella användare eller ekonomiska aktörer enligt ovan.

Vid försäljning måste den som säljer, för varje transaktion, begära uppgifter om köparen och spara dessa i 18 månader. Vilka uppgifter som behövs vid transaktionen beror på vilken typ av kund det gäller, läs mer i faktabladet Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer

För återkommande kunder som är professionella användare eller ekonomiska aktörer finns möjlighet att teckna en kundförsäkran som innebär att kontroller bara behöver göras en gång per år. Detta förutsatt att mottagaren alltid är densamma och ordern inte ändras väsentligt från gång till gång. Mall för kundförsäkran finns i bilaga IV till EU-förordning 2019/1148. En kundförsäkran kan även utformas på andra sätt så länge uppgifterna i EU-förordningens Artikel 8.2 finns med.

Säljaren ska också upplysa kunder som är ekonomiska aktörer om att produkten omfattas av reglerna om sprängämnesprekursorer och huruvida den omfattas av restriktioner. Den som säljer produkter som innehåller sprängämnesprekursorer ska även rapportera misstänkta transaktioner till polisen.

I faktabladet kan du som säljer dessa produkter läsa om vad som gäller i olika fall.

Faktablad om försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer

Rapportera misstänkta transaktioner

Försäljare måste rapportera misstänkta transaktioner till polisen. Detta sker till mejladressen prekursor@polisen.se alternativt till polisens telefonnummer 114 14 eller på polisen.se.

Information för enskilda - privatpersoner

Privatpersoner och andra enskilda omfattas av förbud eller krav på tillstånd för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

För enskilda gäller förbud för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Salpetersyra, mer än 10 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 40 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 35 vikt%

För enskilda krävs tillstånd för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% i bränslen för modellfarkoster)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Det finns en övergångsregel som innebär att enskilda som före den 1 februari 2021 redan har förvärvat produkter som då blev tillståndspliktiga, får inneha och använda dessa ytterligare ett år utan tillstånd, det vill säga fram till den 1 februari 2022.

Tillstånd som MSB utfärdat enligt tidigare regler på området är giltiga till det datum som anges i beslutet, dock som längst till och med den 1 februari 2022.

Ansökan om tillstånd görs på en särskild blankett. Notera att MSB inte kan ge tillstånd till ämnen eller halter som är förbjudna för enskilda.

Blankett för enskildas ansökan om tillstånd

Information för tillsynsmyndigheter – kommuner

Kommunerna har ansvar för tillsyn över en stor del av reglerna. MSB kommer att utarbeta vägledning om hur denna tillsyn kan genomföras.

Senast granskad: 29 september 2020

Till toppen av sidan