Till innehåll på sidan

Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen. Misstänkta transaktioner med och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen.

Regelverk

Reglerna om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. De kompletteras av den svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. EU-kommissionen har gett ut riktlinjer till hur reglerna kan genomföras i praktiken.

Produkter som omfattas

Begränsade produkter

Produkter som innehåller nedan listade ämnen i halter över de som anges är ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”. Dessa begränsade produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas utan att kontroller görs av mottagaren. Begränsade produkter är förbjudna eller tillståndspliktiga för privatpersoner och andra enskilda.

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% i RC-bränslen)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Övriga produkter

Produkter som innehåller ovan listade ämnen i lägre halter är inte begränsade men omfattas ändå av reglerna. Det gäller även produkter som innehåller något av de ytterligare nio ämnen som förtecknas i EU-förordningens bilaga II. I faktabladen för försäljare och för yrkesmässiga användare nedan finns samtliga ämnen som omfattas av reglerna listade.

Information till aktörer

Nedan finns information till olika slags aktörer, vilka definieras närmare i EU-förordningen:

 • Ekonomiska aktörer är företag som tillhandahåller produkterna på marknaden, exempelvis tillverkare, distributörer och återförsäljare.
 • Internetbaserade marknadsplatser är webbplatser genom vilka andra företag och personer kan erbjuda sina produkter till försäljning.
 • Professionella användare är företag och andra verksamheter som har ett påvisbart och legitimt behov av att använda produkterna i sin yrkesverksamhet.
 • Enskilda är personer, företag och andra verksamheter som varken är ekonomiska aktörer eller professionella användare, exempelvis privatpersoner.

Information för ekonomiska aktörer - försäljare

Ekonomiska aktörer måste bland annat kontrollera vem de överlåter begränsade produkter till. De ska även rapportera misstänkta transaktioner med, och betydande stölder av, de produkter som omfattas av reglerna. Mer information för försäljare finns i faktabladet.

Faktablad: Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer

Information för internetbaserade marknadsplatser

Internetbaserade marknadsplatser måste rapportera misstänkta transaktioner av de produkter som omfattas av reglerna och ska upplysa annonsörer som erbjuder begränsade produkter om deras skyldigheter. Mer information för internetbaserade marknadsplatser finns i faktabladet.

Faktablad: Försäljning av sprängämnesprekursorer via internetbaserade marknadsplatser

Information för professionella användare – yrkesmässiga användare

Professionella användare ska rapportera betydande stölder av de produkter som omfattas av reglerna. Vid köp av begränsade produkter ska säljaren begära viss information från professionella användare. Mer information för yrkesmässiga användare finns i faktabladet.

Faktablad: Yrkesmässig användning av sprängämnesprekursorer

Information för enskilda - privatpersoner

Enskilda får inte hantera vissa av de begränsade produkterna alls och för övriga måste de ha tillstånd från MSB. Produkter för vilka det är möjligt att ansöka om tillstånd är de som innehåller:

 • Mer än 16 vikt% nitrometan
  (motsvarar mer än 12 volym% i RC-bränslen)
 • Mer än 3 men högst 10 vikt% salpetersyra
 • Mer än 15 men högst 40 vikt% svavelsyra
 • Mer än 12 men högst 35 vikt% väteperoxid

Övriga begränsade produkter är förbjudna för enskilda och det finns inte möjlighet att ansöka om tillstånd till dem.

Mer information för privatpersoner finns i faktabladet, som bör studeras innan en ansökan görs.

Faktablad: Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer

Ansökan om tillstånd

Nedan finns instruktioner hur du som enskild ansöker om tillstånd. Läs gärna informationen för enskilda ovan innan du ansöker. Observera att ekonomiska aktörer och professionella användare inte omfattas av tillståndskrav.

Enskilds ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer

Innan du ansöker, vänligen beakta detta:

 • Ta ställning till om du faktiskt har ett behov innan du ansöker, eller om du kan använda andra produkter exempelvis med lägre halt av aktuellt ämne.
 • Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som ska göra ansökan.
 • Har du tidigare haft motsvarande tillstånd, ange ärendenumret för detta i din ansökan.
 • Vill du ändra i ett tillstånd som är giltigt i minst ett år till ska du inte ansöka igen. Ta istället kontakt med den handläggare som anges i beslutet för en ändring.
 • Det tar drygt en månad att behandla en ansökan. Det kommer inte att gå snabbare om du ansöker flera gånger.
 • Om du har frågor om din ansökan, ring MSB på 0771-240240 och säg att du vill prata med någon på enheten för explosiva varor.

Till MSB:s e-tjänsteportal för ansökan med e-legitimation eller med blankett för utskrift.

Fliken heter "Ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer".

Senast granskad: 5 april 2023

Till toppen av sidan