Till innehåll på sidan

Utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen. Misstänkta transaktioner med och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen.

Regelverk

Reglerna om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. De kompletteras av den svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. EU-kommissionen har gett ut vägledning till hur reglerna kan genomföras i praktiken.

Berörda produkter

Prekursorer som omfattas av restriktioner

Ett centralt begrepp i regelverket är ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”. Dessa produkter får inte överlåtas utan att kontroller av mottagaren görs och för enskilda är de antingen förbjudna eller tillståndspliktiga.

Produkter som innehåller nedan förtecknade ämnen i halter över de angivna är sådana ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% i RC-bränslen)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Övriga prekursorer

Det är sammanlagt arton ämnen som listas som sprängämnesprekursorer i EU-förordningen, och i stort sett alla kemiska produkter som innehåller något av dessa ämnen omfattas av reglerna. För de produkter som inte omfattas av restriktioner finns varken tillståndskrav, förbud eller krav på kontroll vid överlåtelser. Dock krävs att ekonomiska aktörer och professionella användare rapporterar misstänkta transaktioner och stölder. Läs mer i respektive faktablad.

Information för ekonomiska aktörer - försäljare

Den som säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner måste ta ställning till vilken av följande kategorier kunden tillhör:

 • En ”ekonomisk aktör”, vilket är ett företag som tillhandahåller produkten på marknaden men inte använder den.
 • En ”professionell användare”, vilket är ett företag som har anledning att använda produkterna i sin legitima yrkesmässiga verksamhet.
 • En ”enskild”, vilket är alla personer och företag som inte är professionella användare eller ekonomiska aktörer enligt ovan.

Vid försäljning måste den som säljer, för varje transaktion, begära uppgifter om köparen och spara dessa i 18 månader. Vilka uppgifter som behövs vid transaktionen beror på vilken typ av kund det gäller, läs mer i faktabladet Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer

För återkommande kunder som är professionella användare eller ekonomiska aktörer finns möjlighet att teckna en kundförsäkran som innebär att kontroller bara behöver göras en gång per år. Detta förutsatt att mottagaren alltid är densamma och ordern inte ändras väsentligt från gång till gång. Mall för kundförsäkran finns i bilaga IV till EU-förordning 2019/1148. En kundförsäkran kan även utformas på andra sätt så länge uppgifterna i EU-förordningens Artikel 8.2 finns med.

Säljaren ska också upplysa kunder som är ekonomiska aktörer om att produkten omfattas av reglerna om sprängämnesprekursorer och huruvida den omfattas av restriktioner. Den som säljer produkter som innehåller sprängämnesprekursorer ska även rapportera misstänkta transaktioner till polisen.

I faktabladet kan du som säljer dessa produkter läsa om vad som gäller i olika fall.

Publikation

Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer : Vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021 för dig som säljer kemiska produkter

Publikationsnummer: MSB0121

Utgivningsår: 2021

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att göra hemgjorda sprängämnen. Därför har tillgången till produkter som innehåller sprängämnesprekursorer begränsats. Från den 1 februari...

Omslagsbild för Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer : Vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021 för dig som säljer kemiska produkter

Publikationsnummer: MSB0121

Utgivningsår: 2021

Rapportera misstänkta transaktioner

Försäljare måste rapportera misstänkta transaktioner till polisen. Detta sker till mejladressen prekursor@polisen.se alternativt till polisens telefonnummer 114 14 eller på polisen.se.

Information för professionella användare – yrkesmässig användning

Företag som har ett påvisbart behov ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” för sin yrkesverksamhet är ”professionella användare” och omfattas varken av förbud eller tillståndsplikt. Det är säljaren av produkterna som ska bedöma huruvida kunden är en professionell användare. Innan försäljningen måste säljaren kontrollera och spara vissa uppgifter om kunden, vilket kan göras genom en så kallad kundförsäkran. I faktabladet för försäljare ovan anges vilka kontroller säljaren är skyldig att göra.

Professionella användare måste rapportera betydande stölder och försvinnanden av sprängämnesprekursorer till polisen. Rapporteringen ska ske inom 24 timmar från upptäckten av stölden/förlusten. Vad som är betydande behöver avgöras med hänsyn till om mängden är ovanlig mot bakgrund av omständigheterna i övrigt.

Rapportera stölder eller försvinnanden

Professionella användare måste rapportera betydande stölder och försvinnanden till polisen. Detta sker till mejladressen prekursor@polisen.se alternativt till polisens telefonnummer 114 14 eller på polisen.se.

Information för enskilda - privatpersoner

Privatpersoner och andra enskilda omfattas av förbud eller krav på tillstånd för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

För enskilda gäller förbud för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Salpetersyra, mer än 10 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 40 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 35 vikt%

För enskilda krävs tillstånd för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% nitrometan i RC-bränslen)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Ansökan om tillstånd görs via elektronisk signering eller genom att fylla i en särskild blankett. Läs gärna faktabladet för privatpersoner innan du ansöker och notera att MSB inte kan ge tillstånd till ämnen eller halter som är förbjudna för enskilda.

Publikation

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till begränsningen av kemiska produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för privatpersoner och andra enskilda

Publikationsnummer: MSB1698

Utgivningsår: 2022

Enskildas tillgång till vissa kemiska produkter har begränsats inom EU, för att de innehåller ämnen som kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen (sprängämnesprekursorer). Som privatperso...

Omslagsbild för Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till begränsningen av kemiska produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för privatpersoner och andra enskilda

Publikationsnummer: MSB1698

Utgivningsår: 2022

Enskilds ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer

Innan du ansöker, vänligen beakta detta:

 • Ta ställning till om du faktiskt har ett behov innan du ansöker, eller om du kan använda andra produkter exempelvis med lägre halt av aktuellt ämne.
 • Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som ska göra ansökan.
 • Har du tidigare haft motsvarande tillstånd, ange ärendenumret för detta i din ansökan.
 • Vill du ändra i ett tillstånd som är giltigt i minst ett år till ska du inte ansöka igen. Ta istället kontakt med den handläggare som anges i beslutet för en ändring.
 • Det tar drygt en månad att behandla en ansökan. Det kommer inte att gå snabbare om du ansöker flera gånger.
 • Om du har frågor om din ansökan, ring MSB på 0771-240240 och säg att du vill prata med någon på enheten för explosiva varor.

Till MSB:s e-tjänsteportal för ansökan med e-legitimation eller med blankett för utskrift.

Fliken heter "Ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer".

Information för tillsynsmyndigheter – kommuner

Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.

Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del produkter råder förbud att sälja dem till enskilda.

Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är exempelvis:

 • Lantbruks- och trädgårdshandel
 • Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker
 • Butiker för RC-hobby
 • Pool- och spabutiker

MSB kommer även att underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. Detta i enlighet med 6b § förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Senast granskad: 11 februari 2022

Till toppen av sidan