Till innehåll på sidan

Kärnenergiberedskap

Här finns information om hur vi arbetar förebyggande med kärnenergiberedskap, om tillsyn av beredskapsplanering och hur vi arbetar om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

MSB arbetar med att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser rörande kärnteknisk olycka och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

Konkret innebär det att vi

 • samordnar beredskapsplanläggningen vid kärntekniska olyckor och utövar tillsyn över den regionala beredskapsplaneringen
 • samordnar planeringen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
 • utövar tillsyn av länsstyrelsernas planer och program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka
 • stöttar länsstyrelserna i deras ansvar med de åtgärder som behöver vidtas för att skydda allmänheten genom att till exempel
  • anordna kunskapsseminarier för kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter 
  • ta fram en vägledning för sanering efter kärntekniskt utsläpp
  • ta fram en vägledning för indikeringsplanering för län
  • ta fram en vägledning för kommuner för nedfallsmätningar
  • stödja genom material- och utrustningsanskaffningar, det vill säga gemensamma upphandlingar, på instrument- och utrustningssidan
 • stödjer i framtagande och genomförande av övningar som ska verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken
 • arbetar med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser, till exempel samordnar och ansvarar MSB för den Nationella expertgruppen för sanering (NESA)
 • verkar för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken
 • har samordningsansvaret för utbildning, övning och utveckling av beredskapen, bland annat avseende organisation, alarmering, ledning, samband, information, utrymning

Tillsyn över regional beredskapsplanering

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 4 kap. 21§ ska MSB genomföra tillsyn över regional beredskapsplanering.

Det innebär att vi kontrollerar länsstyrelsernas program och planer för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning och efterföljande sanering. Tillsyn genomförs årligen utifrån fastställd tillsynsplan.

MSB:s arbete vid en kärnteknisk olycka

Vid en kärnteknisk olycka ska MSB ha förmågan att bistå med stödresurser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder. Vi ska se till att berörda aktörer får tillfälle att:

 • samordna krishanteringsåtgärderna
 • samordna information till allmänhet och media
 • effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser
 • samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.
 • stödja i frågor om sanering efter en kärnteknisk olycka, stötta med GIS-kompetens och stötta räddningsledaren vid statlig räddningstjänst.

Vi ska också ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med en kärnteknisk olycka.

Som en del i Nationell Expertgrupp för Sanering, NESA, ska vi också ge råd om genomförande av sanering.

Senast granskad: 23 februari 2022

Till toppen av sidan