Till innehåll på sidan

Stabsmetodik - fördjupningskurs

Kursen fördjupar din kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings- och samverkansprocesser samt strukturer och arbetssätt vid krisledningsarbete.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer som ska arbeta i en stab vid en samhällsstörning i rollen som stabschef, funktionsledare eller övrig stabsmedlem och som behöver fördjupa och tillämpa sin kunskap om stabsmetodik. 

Förkunskaper

Deltagaren ska tidigare ha genomgått någon eller några av MSB:s kurser Stabsmetodik grundkurs, Stabschefskurs, Tjänsteman i beredskap (TiB), Kriskommunikation eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om stabsmetodik och stabsarbete som förvärvats på annat sätt.

Deltagaren ska ha goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör deltagaren inför kursstart avsätta tid för inläsning och förberedande hemuppgift.

Kostnad

Kursavgift 2023: Kursavgiften är 16 800 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Kursavgift 2024: Kursavgiften är 20 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Bakgrund

Vid en samhällsstörning ställs stora krav på organisationers förmåga att leda. En stab kan då fungera som ett stöd i arbetet för att hjälpa en organisation med ledningsuppgifter. Syftet med en stab är att snabbt öka organisationens förmåga genom strukturerade arbetssätt. Vad en stab gör och hur arbetet organiseras kallar vi för stabsmetodik.

Stabsmetodik fördjupningskurs har utvecklats av MSB i syfte att erbjuda en påbyggnad för personer som behöver en fördjupad kunskap i att använda metodiken och arbetssättet vid krisledningsarbete. Genom praktisk tillämpning får kursdeltagare möjlighet att öva och pröva tillsammans med andra samt möjlighet till återkoppling. Kursen ska ses om en naturlig fortsättning på MSB:s Stabsmetodik grundkurs. Inom samma område erbjuds också Stabschefskurs.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att fördjupa kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings - och samverkansprocesser, för att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna bidra i ett systematiskt och strukturerat stabsarbete.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

 • Förhållningssätt och arbetssätt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
 • Samspel mellan roller och funktioner i en stab/ett ledningsstöd.
 • Metoder och verktyg för beslutsfattande, analys och genomförande.
 • Att anpassa staben utifrån given händelseutveckling och med förhållningssätt som tar hänsyn till tid, proaktivitet och samtidighet.
 • Att verka under pressade förhållanden
 • Säker informationshantering.
 • Kommunikationsvägar och effektiv informationsdelning
 • Kommunikation som verktyg för hantering

Kursplan Stabsmetodik - fördjupningskurs

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar fyra heldagar och genomförs platsbundet i anpassade lokaler.

Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund, men fokus ligger på aktivt lärande genom samarbete och praktisk tillämpning i lednings- och samverkansprocesser.

Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp. Deltagaren rekommenderas att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta tillvara kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Representation från samma organisation där båda rollerna beslutsfattare och övrig stabsmedlem ingår, kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 4 dagar
Sista anmälningsdag: 19 mars 2024
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 4 dagar
Sista anmälningsdag: 20 augusti 2024
Ort: Revinge
Antal platser: 20
Längd: 4 dagar

Senast granskad: 23 februari 2022

Till toppen av sidan