Till innehåll på sidan

Samlat stöd till kommuner

Kommuner får ersättning från staten för att utföra vissa uppgifter enligt lag och enligt överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner

Handbok i krisberedskap

Handbok i kommunal krisberedskap

Uppgifter och stöd i krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelser

Kommunens uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i överenskommelserna Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 och Överenskommelse om kommuneras arbete med civilt försvar 2018-2020.

Här har vi samlat praktiskt stöd från MSB till kommunerna enligt den struktur som finns i överenskommelserna.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunens uppgifter

 • sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys
 • utifrån analysen genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser
 • efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering

Rapportering vart fjärde år

Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. Nästa rapportering sker 2023.

Stöd i arbetet risk- och sårbarhetsanalysOm rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

Planering

Kommunen kan till exempel planera för

 • personella och materiella resurser, till exempel resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, samt planering för att ta emot förstärkningsresurser
 • specifika funktioner, till exempel krisstöd
 • specifika händelser, till exempel värmebölja, skogsbrand eller oljeutsläpp
 • kontinuitet för kommunens samhällsviktiga verksamheter

Kommunen ska ta fram

 • Ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
 • Ett reglemente för krisledningsnämnden
 • En plan för hantering av extraordinära händelser
 • En utbildnings- och övningsplan

Juridisk vägledning – Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelserVägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022Relaterad information

Om att efterfråga förstärkningsresurser från MSBInformation om om att förebygga och hantera naturolyckorStöd i arbete med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering

Geografiskt områdesansvar

Kommunen ska i förberedande arbete

 • ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka för att uppnå samordning av förberedelser
 • samverka med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området
 • säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

Kommunen ska vid en extraordinär händelse

 • kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
 • ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram
 • verka för att information till allmänheten samordnas

Kommunens uppgifter inom civilt försvar

 • Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Vägledning för lokal ISFRelaterad information

Om information till allmänheten under kampanjen KrisberedskapsveckanOm riskkommunikationOm anläggningar för utomhusvarningssystemetStöd under utveckling

 • informationsmaterial om geografiskt områdesansvar inför och vid höjd beredskap

Utbildning och övning

Kommunens uppgifter

 • ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation
 • genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod
 • öva kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning
 • delta i samverkansövningar på regional eller nationell nivå, om möjlighet ges

MSB:s stöd och vägledningar för övningarMSB:s utbildningarMSB:s utbildningsmaterialVägledning för utvärdering av hantering av inträffade händelser

Rapportering

Kommunens uppgifter

 • ha förmåga att ta emot och dela information med stöd av den teknik och metodik som används för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, till exempel WIS och Rakel.
 • ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse

Kommunens uppgifter inom civilt försvar

 • medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
 • i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder 

WIS - webbaserat nationellt informationssystemRakel - det nationella radiokommunikationssystemetÖvningsstöd för kommunstyrelser - att leda vid höjd beredskap

Kompetenshöjning inom totalförsvaret

Kommunens  uppgift

 • Nyckelpersoner ska ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Webbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Säkerhetsskydd

Kommunens uppgifter

 • ha en säkerhetsskyddschef
 • ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess
 • etablera en process för säkerhetsskyddsanalys

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskyddWebbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingarVägledning för säker och robust samverkanDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifterDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående datorYtterligare stöd i säkerhetsskydd på webbsidan informationssäkerhet.seStöd i säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Krigsorganisation och krigsplacering

Kommunens uppgifter

 • Kommunen ska påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringÖvergripande planeringsförutsättningar för planering för det civila försvaret finns i en bilaga i vägledningen.

Ledningsansvar

Övningsstöd för att öva kommunstyrelsen att leda verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”Stöd under utveckling: ett koncept  för  samverkan  och  ledning  för  höjd beredskap/civilt försvar

Finansiering av åtgärder

Anvisningar för hur den statliga ersättningen till kommunerna får användas

Redovisning av åtgärder

Varje år redovisar kommunerna de årliga redovisningen av åtgärder inom krisberedskap till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunerna.

Kontakt

LEH-funktionen
0771-240 240

Viktiga datum

 • 31 oktober ska risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras (2019, 2023, 2027 enligt lag)
 • 15 februari ska årlig uppföljning av indikatorer, händelser, aktiviteter och ekonomi ske
 • 31 december vart fjärde år ska styrdokument rapporteras
 • juni betalas statlig ersättning ut till kommuner

Senast granskad: 17 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan