Till innehåll på sidan

Gasapparater

EU-förordning 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG.

Handboken Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker

Butikshandboken riktar sig till dig som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater. Handboken är också avsedd för dig som jobbar med tillstånd eller tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

I kapitel 4 i handboken finns stöd till de som arbetar med till exempel inköp och försäljning av gasapparater och gasanordningar.

 

Handboken Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker

Förordningen gäller för gasapparater som t.ex. gasolgrillar, gasspisar, terrassvärmare och gasoldrivna kylskåp, och riktar sig främst till tillverkare och importörer.

I EU-förordningen finns bland annat krav på att gasapparaterna ska vara CE-märkta.

EU-förordningen omfattar

  • Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen avsedda för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning, varmvattenberedning, belysning eller tvätt.
  • Fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådan brännare.
  • Även tillbehör omfattas, d.v.s. ”säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon samt delkomponenter av dessa som konstruerats för att ingå i en anordning eller sättas samman för att utgöra en anordning”.

Förordningen exkluderar

  • Anordningar särskilt konstruerade för att användas i industriella processer som utförs i industrianläggningar; konstruerade för att användas i luftfartyg och på järnväg eller konstruerade för att användas för forskningssyften under kortare tid i laboratorier.

När EU-förordningar träder i kraft gäller de direkt i EU:s medlemsstater och behöver därför inte införas i nationell lagstiftning. EU-förordning 2016/426 trädde i kraft fullt ut den 21 april 2018 och ska därför tillämpas från detta datum på anordningar för förbränning av gasformiga bränslen, dvs. gasapparater.

Det betyder att nya gasapparater som förs in på unionsmarknaden från tredjeland måste vara typkontrollerade mot EU-förordningen (och inte som tidigare mot gasapparatdirektivet), och på samma sätt måste tillverkarens överensstämmelse intyga överensstämmelse mot EU-förordningen.

Eftersom EU-förordningen nu måste tillämpas har MSB upphävt Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater. Det som reglerades av föreskrifterna regleras nu av förordningen.

EU-förordning 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG

Senast granskad: 31 maj 2019

Till toppen av sidan