Till innehåll på sidan

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Kursen syftar till att ge dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och beslutsfattare inom såväl det civila som det militära försvaret, som i sin roll har uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar som MSB bedömer som likvärdiga.

Kostnad

Kursavgiften är 13 500 SEK exklusive moms. 

Bakgrund

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret. Kursen Totalförsvarsjuridik – tillämpningskurshar utvecklats som ett led i en större utbildningssatsning inom området totalförsvarsjuridik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarshögskolan (FHS) tagit fram ett koncept med en serie ingående kurser, som möjliggör aktörers kunskapsprogression inom totalförsvarsjuridik.

Föreliggande kurs ger deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och utvecklaen större förståelse för hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Kursen tillhör MSB:s utbildningsområde Regelverk och ansvar. Fler kurser på grund- och fortsättningsnivå inom samma område finns på webbplatsen. 

Alla utbildningar

Kursen genomfördes första gången 2021 av FHS på uppdrag av MSB. Lärdomar och erfarenheter från tidigare genomföranden och omvärldsutveckling har bidragit till utveckling av kursen och den erbjuds nu enligt föreliggande kursplan

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Kursen ska också ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i mekanismer och strukturer för implementering av fullmaktslagarna, samt de delegationer i Regeringsformen som dessa vilar på.

Ett ytterligare syfte är att deltagarna ska kunna använda praktiska verktyg och metoder för tillämpning av totalförsvarslagstiftning inom sin egen organisation efter avslutad kurs. Kursen syftar dessutom till att stärka former för samverkan mellan beslutsfattare och jurister i olika roller.

Kursens innehåll består av övergripande scenarier som beskrivs med hjälp av spelkort. Utifrån kursdeltagarnas behov och intressen behandlas såväl beredning av beslut som beslutsfattande utifrån fullmaktslagstiftning och strukturer samt regelverk för höjd beredskap och krigsorganisering.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs på plats under tre dagar.
Deltagaren får under kursen praktiskt tillämpa befintlig totalförsvarslagstiftning utifrån övergripande scenarier. Scenarierna utgår från behovet att tillämpa lagstiftningen i såväl snabbt eskalerande som mer långsamt utvecklade händelser, där deltagarna ges möjlighet att analysera och reflektera över sitt eget ansvar och beslutsmandat i tillämpningen av totalförsvarslagstiftning.

Genom gruppsammansättningen ges deltagaren möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för andra aktörers ansvar och beslutsmandat inom området.

Deltagaren bör avsätta tid för inläsning innan kursen genomförs på plats

Kursplan Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Sökande som tidigare har genomfört kursen Juridisk rådgivning i kris eller Folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret kan komma att prioriteras i eventuellt urval.

Sökande med olika roller (jurist respektive beslutsfattare) från samma aktör kan komma att prioriteras i ett eventuellt urval.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Senast granskad: 12 januari 2022

Till toppen av sidan