Till innehåll på sidan

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och beslutsfattare inom det militära och civila försvaret (kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter och privat näringsliv) som i sin roll har uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha motsvarande kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.

Kostnad

Kursavgiften är 13 500 SEK exklusive moms. 

Bakgrund

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Kursen Totalförsvarsjuridik – tillämpningskurs har utvecklats som ett led i en större utbildningssatsning inom området totalförsvarsjuridik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarshögskolan (FHS) tagit fram ett koncept med en serie ingående kurser, som möjliggör aktörers kunskapsprogression inom totalförsvarsjuridik.

Kursen ger deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och få en större förståelse för hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Kursen ska också ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i mekanismer och strukturer för implementering av fullmaktslagarna, samt de delegationer i Regeringsformen som dessa vilar på.

Ett ytterligare syfte är att deltagarna ska kunna använda praktiska verktyg och metoder för tillämpning av totalförsvarslagstiftning inom sin egen organisation efter avslutad kurs. Kursen syftar dessutom till att stärka former för samverkan mellan beslutsfattare och jurister i olika roller.

Kursens innehåll består av övergripande scenarier. Dessa scenarier spänner över att beskriva ett långsamt förändrat säkerhetspolitiskt läge till ett väpnat angrepp.

Med hjälp av spelkort belyses olika totalförsvarsjuridiska problem. Dessa spelkort syftar till beredning av beslut, samt beslutsfattande i problemställningen. Utifrån kursdeltagarnas behov och intressen kan spelkorten bland annat handla om fullmaktslagstiftning, strukturer och regelverk för höjd beredskap och krigsorganisering.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre heldagars platsbunden utbildning, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen med anledning av covid-19 kräver det.

Deltagaren får under kursen praktiskt tillämpa befintlig totalförsvars-lagstiftning utifrån övergripande scenarier. Scenarierna utgår från behovet att tillämpa lagstiftningarna i såväl snabbt eskalerande som mer långsamt utvecklade händelser, där deltagarna ges möjlighet att analysera och reflektera över sitt eget ansvar och beslutsmandat i tillämpningen av totalförsvarslagstiftning. Genom gruppsamman-sättningen ges deltagaren möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för andra aktörers ansvar och beslutsmandat inom området.

Deltagaren bör avsätta tid för inläsning av scenarier innan kursen genomförs på plats. Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med antagningsbesked och kursinformation. Kurs- och referenslitteratur publiceras på lärplattform.

Kursplan Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

För att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval om antal sökande överskrider antal platser på kursen.
Deltagare som förutom att ha genomfört kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret också har genomfört Folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret eller Juridisk rådgivning i kris prioriteras i eventuellt urval.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

Senast granskad: 12 januari 2022

Till toppen av sidan