Till innehåll på sidan

Examination av säkerhetsrådgivare

I Sverige är MSB ansvarig för examination av säkerhetsrådgivare. Examinationen sker i Karlstad.

Anvisning om examination av säkerhetsrådgivare

Detta gäller vid examination av säkerhetsrådgivare.

Beskrivning av provet

 • Examinationen genomförs som ett skriftligt prov och innehåller följande delar.

  Examinationen genomförs som ett skriftligt prov och innehåller följande delar.

  • Allmänna frågor, 20 st
  • Transportrelaterade frågor, 20 st per transportslag
  • En fallstudie.

  Provet omfattar de ämnesområden som finns beskrivna i bilaga 1 till MSBFS 2015:9. De allmänna frågorna är mer övergripande och gäller för samtliga transportslag. De transportrelaterade proven innehåller frågor som avser respektive transportslag (väg, järnväg, sjö eller flyg).

  Frågorna utgörs av flervalsfrågor där ett eller fler svarsalternativ kan vara rätt.

  I fallstudien får den som genomgår examination med egna ord beskriva hur säkerhetsrådgivaren ska utföra sina uppgifter och ta sitt ansvar, exempelvis i en beskriven verksamhet eller situation. Fallstudien består av högst 10 frågor/uppgifter och avläggs endast vid förstagångsprovet.

  Examinationen kan genomföras som förstagångs-, repetitions- eller kompletteringsprov. Om provet består av delprov kan den som har underkänts vid ett delprov göra ett omprov.

 • Förstagångsprov

  Prov för den som inte tidigare har genomgått examination eller när giltighetstiden på ett tidigare intyg har löpt ut.

 • Repetitionsprov

  Prov för den som vill förlänga sin behörighet som säkerhetsrådgivare och vars intyg inte har löpt ut.

 • Kompletteringsprov

  Prov för den som vill utöka sin behörighet med ett eller flera transportslag.

 • Omprov

  Prov för den som underkänts vid examination. Vid omprov prövas endast det eller de delprov som har underkänts.

  Läs mer om de olika proven och om intygets giltighetstid

  Läs om hur du anmäler dig till examination

 • Regler för examination
  • Deltagarna ska vid examinationstillfället uppvisa giltig fotolegitimation samt lämna in personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med uppgift om medborgarskap och födelseort.
  • En säkerhetsrådgivare med ett intyg utfärdat i ett annat land som vill komplettera sin behörighet, ska senast vid examinationstillfället styrka sin grundbehörighet genom att lämna in en kopia av giltigt intyg till provförrättaren.
  • Examinationen genomförs med gemensam start för alla anmälda deltagare. Den som ska avlägga prov ska, oavsett vilken typ av prov det handlar om, tilldelas alla aktuella delprov vid examinationens början.
  • Examinationen avbryts för en gemensam rast efter ungefär halva provtiden. Den är 8 timmar oavsett hur många transportslag som examinationen omfattar och vilken provform examinationen avser.
  • För att få helt rätt på en fråga (1 poäng) måste samtliga svarsalternativ vara rätt markerade, inga delpoäng delas ut.
   För att uppnå godkänt resultat måste deltagaren ha rätt svar på minst 60 % av varje delprovs maximala poängsumma.
  • Resultatet av examinationen meddelas per brev till varje deltagare senast två veckor efter examinationstillfället.

   

 • Tillåtna hjälpmedel

  Följande internationella och nationella bestämmelser i bokform/pappersutgåva får användas som hjälpmedel vid examinationen:

  • Lag (2006:263) om transport av farligt gods,
  • Förordning (2006:311) om transport av farligt gods,
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods,
  • ADR/ADR-S,
  • RID/RID-S,
  • IMDG-koden, svensk och engelsk utgåva,
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön (Östersjöavtalet),
  • ICAO-TI,
  • IATA-DGR,
  • Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods,
  • Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:49) om kommersiellt bruksflyg med helikopter,

  eller annan författning som ersatt någon av ovanstående eller som är relevant för ämnesområdet.

 • Sekretess

  MSB:s prov för säkerhetsrådgivare är sekretessbelagda enligt 17 kap. 4 § i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

 • Arkivering

  MSB arkiverar prov för säkerhetsrådgivare i sex år.

 

 

Senast granskad: 13 oktober 2020

Till toppen av sidan