Till innehåll på sidan

ISO, CEN och SIS

MSB är medlem i Svenska institutet för standarder, SIS, som bedriver den största standardiseringsverksamheten i Sverige. SIS består av över 1300 medlemsorganisationer och har ca 300 olika Tekniska Kommittéer som diskuterar standarder inom nästan alla områden. SIS är i sin tur är medlem i den internationella standardiseringsorganisationen ISO och den Europeiska organisationen CEN.

Över 97 procent av all svensk standard är internationell eller europeisk standard som adopteras som svensk och det är därför mycket viktigt att vara med och påverka på den internationella arenan.

ISO (International Standardization Organization)

ISO är uppbyggd som ett nätverk av sammanlagt 161 länders nationella standardiseringsinstitut. Fram till i dag har ISO publicerat över 22.000 internationella standarder och man kan se ett växande behov av att utveckla fler standarder. Det globaliserade samhällets utveckling sker bäst i samförstånd och samverkan över gränser.

CEN (Comité Européen de Normalisation)

CEN är den största av de europeiska standardiseringsorganisationerna och består av 33 länders nationella standardiseringsinstitut. CEN arbetar mycket ihop med EU kommissionen och det är obligatoriskt för alla EU länder att anta Europeiska standarder nationellt och dra in eventuell motstridig standard. Europeiska standarder lever många gånger i symbios med EU direktiv och lagstiftning där standarderna förklarar hur ett direktiv ska uppfyllas i praktiken.

CEN är dock inget EU-organ, utan en självständig organisation, men kan på uppdrag av Europeiska kommissionen eller Efta-sekretariatet utarbeta standarder som innehåller de detaljerade specifikationerna

Det är vanligt att de olika organisationerna samarbetar vid framtagandet av standarder. Det är nödvändigtvis inte alltid den största organisationen som för störst påverkan inom ett område då standarders användning bygger på frivillighet.

Hela samhället ska tjäna på standarder och olika hänsyn ska vägas samman. Standarder tas fram efter önskemål från såväl samhällets som näringslivets sida. I denna process som drivs av konsensus kan en mängd olika människor och organisationer delta:

  • forskare
  • experter
  • näringsliv
  • myndigheter
  • konsumentorganisationer.

ISO kan sägas fungera som en bro där samverkan sker mellan näringsliv och samhälle samt över nationsgränser.

Om standarder

Standarder kan beskrivas som frivilliga samförståndslösningar på gemensamma problem. Exempel på kända internationella standarder är ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning och A4 formatstorlek på papper.

En standard är ofta ett slags krav eller rekommendationsdokument för hur en produkt eller tjänst ska produceras och utformas. Standarden kan därmed garantera en viss kvalité utifrån en mängd aspekter. Några viktiga och allmänna standardiseringskrav är konkurrenskraft, säkerhet, pålitlighet och hållbar utveckling.

Senast granskad: 9 april 2019

Till toppen av sidan