Till innehåll på sidan

MSB:s stöd till Ukraina

MSB:s insatsverksamhet arbetar med stöd till Ukraina i form av dels utsänd personal och dels genom donerad materiel. Stödet ges bland annat via olika FN-organ, EUAM, OSCE och genom EU:s civilskyddsmekanism.

MSB har i fler år stöttat Ukraina, bland annat inom ramen för en kapacitetsstödjande insats till stöd för ukrainska myndigheter med målet att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har MSB levererat stöd till både Ukraina och intilliggande länder, utifrån det stöd som efterfrågats. Genom samverkan med andra myndigheter, regioner, räddningstjänster och kommuner samt näringslivet har MSB kunnat distribuera stora mängder resurser till Ukraina.

MSB har genomfört över 200 insatser sedan krigets start, vilket är mer än dubbelt så mycket stöd vi levererar årligen i världen.

Koordinering och transport av materiel

MSB koordinerar och transporter donerad materiel från MSB och andra aktörer för att bistå med nödvändiga resursförstärkningar inom kritiska sektorer. Bland annat inom energisektorn, räddningstjänst, vattensektorn, skolbussar, minhantering, CBRN, infrastruktur för väg- och järnvägstrafik, sjukvårdsutrustning och mediciner. Donationerna har hjälpt myndigheterna att bedriva samhällsviktig verksamhet.

Luftburen sjuktransport

MSB samordnar förfrågningar rörande luftburen sjuktransport av patienter för att bistå patienter med vård i Sverige från Ukraina, Polen och Moldavien. Sedan krigets start har över 100 personer evakuerats för vård i Sverige.

Utsända experter

MSB rekryterar och sänder ut experter för att stärka krishanteringen hos ansvariga organisationer. Expertprofiler som sänts ut är bland annat; krissamordning, krisinformation, vatten, sanitet och hygien, akut omhändertagande av skadade, experter inom nödboende och infrastruktur, logistik och IT-samband.

MSB har även byggt upp kapacitet inom akutomhändertagande utbildat ett 70-tal sjukvårdsinstruktörer som i sin tur utbildat fler än 60 000 personer i Ukraina.

Tillfälliga nödboenden rescEU shelter

MSB tillhandahåller tillfälliga nödboenden kopplat till EU:s civilskyddsmekanism för att bistå med tillfälligt skydd till den drabbade befolkningen i Ukraina och omkringliggande länder. MSB:s roll innebär koordinering, transport samt implementering av insatserna. De tillfälliga nödboendena är en del av rescEU och är EU- gemensamma och -finansierade.

MSB har på uppdrag av EU gett stöd till sju drabbade regioner i Ukraina och i Slovakien med 3 000 tillfälliga nödboenden. Dessa tillfälliga nödbostäder har gett möjlighet att husera upp till 17 500 personer som har tvingats fly eller mist sitt hem. Utöver detta har MSB även bistått med en stor andel sängar för att stödja folk på flykt.

Senast granskad: 30 november 2023

Till toppen av sidan