Till innehåll på sidan

Nationellt forum för olycksutredning – NFO

NFO är ett nätverk mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och forskningsinstitutioner. Nätverkets syfte är att gynna erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området lärande från olyckor, med fokus på olycksutredning.

Det är viktigt att försöka dra lärdomar av de olyckor och räddningsinsatser som sker och att använda denna kunskap i sitt förebyggande och förberedande arbete. Olycksutredningar är en viktig väg för ett bättre lärande och för att lära av varandra.

Material som tagits fram inom nätverket NFO hittar du på vår sida om olycksutredningNFO kommer ur en nationell referensgrupp för olycksutredning, som bildades 2007 inom ramen för Rådet för lärande från olyckor vid Nationellt centrum för lärande av olyckor (NCO). Centrumet var en del av Räddningsverket och upphörde när MSB bildades den 1 januari 2009. Behovet av ett nationellt nätverk för olycksutredning fanns kvar och en nystart med namnbyte och omprövning av mål och syfte skedde hösten 2009.

Nätverket behandlar bland annat olycksutredningsmetodik, säkerhetskultur, samverkan vid utredningsarbete, sekretess och andra juridiska frågor. Vidare arbetar NFO med utbildningsfrågor, handböcker, information och konferenser inom olycksutredningsområdet.

NFO stödjer på olika sätt utveckling och genomförande av utbildningar inom olycksutredning.

 • NFO:s medlemmar

  NFO är sammansatt av representanter från myndigheter, kommuner, näringslivet och andra organisationer som arbetar med olycksutredningar. MSB ansvarar för ordförandeskap och sekretariatsfunktionen.

  Gruppen träffas fyra gånger per år för att diskutera gemensamma frågeställningar och projekt. För särskilda frågor utses tillfälliga arbetsgrupper. Finansieringen av olika projekt kan variera beroende på medlemmars behov och resurser.

  Följande myndigheter och organisationer ingår i nätverket:

  • Arbetsmiljöverket
  • Elsäkerhetsverket
  • Flens kommun (trafiksäkerhet)
  • Intressentföreningen för processäkerhet (IPS)
  • Kriminalvården
  • Kustbevakningen
  • MTO Säkerhet AB
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Polismyndigheten (Nationellt forensiskt centrum)
  • Scania
  • SOS Alarm AB
  • Statens haverikommission (SHK)
  • Storstockholms brandförsvar (räddningstjänst)
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen
  • Vattenfall AB
  • Volvo Cars
  • Volvo Lastvagnar

  Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting är representerad via ovanstående kommun och räddningstjänst.

Senast granskad: 4 april 2022

Till toppen av sidan