Till innehåll på sidan

För vem gäller reglerna?

Sevesolagstiftningen riktar sig främst till verksamheter som hanterar stora mängder av vissa farliga ämnen.

I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor listas de kategorier av ämnen eller specifika ämnen som berörs. För varje kategori eller ämne anges två nivåer i ton.

En verksamhetsutövare som vid något tillfälle lagrar eller på annat sätt hanterar en kemikalie i mängder överskridande den lägre nivån omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå. På motsvarande sätt omfattas en verksamhetsutövare som momentant lagrar eller hanterar en kemikalie i mängder över den övre nivån av lagstiftningens högre kravnivå.

Dessutom finns summeringsregler som gör att en verksamhetsutövare som hanterar flera olika berörda ämnen i mängder som var för sig underskrider de angivna gränsmängderna ändå kan omfattas av lagstiftningen.

Krav för lägre nivån

 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska ha anmält detta till länsstyrelsen eller lämnat motsvarande information vid tillståndsansökan.
 • Verksamheterna ska ha utarbetat ett handlingsprogram som ska genomföras via ett säkerhetsledningssystem. Handlingsprogrammet ska skickas till länsstyrelsen.
 • Allmänheten ska informeras om verksamhetens risker. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

Krav för högre nivån

 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån ska ha tillståndsprövats och beviljats tillstånd enligt miljöbalken.
 • Verksamheten ska ha utarbetat en säkerhetsrapport som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram och en beskrivning av befintligt säkerhetsledningssystem. Säkerhetsrapporten ska även innehålla en beskrivning av verksamheten, uppgifter över mängder farliga ämnen som förekommer, en redogörelse för risker för allvarliga kemikalieolyckor samt en redogörelse för genomfört samråd.
 • Verksamheterna ska ta fram en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan.
 • Allmänheten ska informeras om verksamhetens risker. Informationen ska lämnas ut till den allmänhet det berör och finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

Sevesolagstiftningen ställer också vissa krav på MSB, kommuner och länsstyrelser

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-området:

 • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för varje verksamhet på den högre kravnivån.
 • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
 • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
 • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.

 

Senast granskad: 24 juni 2021

Till toppen av sidan