Till innehåll på sidan

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review

Detaljer

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review
Publikationsnummer
MSB981
ISBN-nummer
978-91-7383-646-3
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
92 s.
Pris
0 kronor
After Action Review, AAR, har i den begränsade litteratur som
finns på området bland annat relaterats till lärande, utveckling
av förmågor hos personal och enheter och till stärkt
sammanhållning i olika grupper. Denna bredd av möjliga effekter är
kanske det som bidragit till att AAR används för att bland annat
formellt utvärdera verksamheter och större allvarliga händelser.

Stress i insatsorganisationer bör betraktas som en
arbetsmiljöfråga. Organisationen och ledarskapet har stort ansvar
för att hanterar sådan stress. Det finns idag inte entydig evidens
för hur krisstöd i insatsorganisationer bör utformas. Däremot
finns empiriskt stöd för vissa principer som utmynnat i
utvecklandet av till exempel ”Första hjälp vid stress”. Fokus i
krisstödet är att stödja, följa upp, bedöma och behandla de som
utvecklar problem som följd av stressorer i arbetsmiljön.
Då AAR kan bidra till att stärka självtillit, sammanhållning
och socialt stöd i organisationer har det lett till att en enkel
och informell variant av AAR kan vara av värde som en del i
insatsorganisationers initiala krisstöd.
Lärande i organisationer kan underlättas genom att stärka
självtillit hos enskilda och stärka alliansen mellan medarbetarna.
Som följd av att litteraturen om AAR i detta sammanhang är
begränsad bör resultaten i denna sammanställning tolkas med viss
försiktighet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan